Fundacja „Nasz Wybór”

Fundacja „Nasz Wybór”

Powstała w 2004 r. jako inicjatywa grupy przyjaciół, Ukraińców i Polaków, którzy tworzyli w Warszawie środowisko zaangażowane w sprawy polskie-ukraińskie. Formalnie, Fundacja „Nasz Wybór” została zarejestrowana 25 listopada 2009 r. i od tej pory nieprzerwanie i aktywnie działa na rzecz współpracy między Polską i Ukrainą w sferze kultury, oświaty, polityki i gospodarki oraz na rzecz promocji demokracji i wartości społeczeństwa obywatelskiego. Fundację tworzą wolontariusze, Ukraińcy i Polacy.

ORGANY FUNDACJI

ZARZĄD:

Myroslava Keryk – Prezes

Historyk, socjolog, specjalista ds. migracji i społeczności ukraińskiej w Polsce. Wykłada na Uczelni Łazarskiego. Prezes Fundacji Nasz Wybór; Redaktor naczelna miesięcznika „Nasz Wybir”.

Olena Lytvynenko

Historyk, badaczka mniejszości narodowych w Polsce i Ukrainie, antropolog kultury. Członek Zarządu Fundacji Nasz Wybór. W latach 2011-2013 koordynator techniczny portalu www.naszwybir.pl

Tetyana Rodnyenkova

Socjolog, badaczka przestrzeni edukacyjnej krajów postradzieckich. Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych (IFIS PAN). Pracuje na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

W Fundacji zajmuje się realizacją projektów artystycznych i kulturalnych. Prowadzi warsztaty rozwoju kreatywności oraz warsztaty artystyczne dla dzieci. Koordynatorka projektu warsztatów artystycznych dla dzieci „Międzynarodowy świat bajki” (2013). W latach 2011-2012 redaktor naczelny miesięcznika „Nasz Wybór”, wydawanego w ramach projektu „Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy w Polsce”.

RADA FUNDACJI:

Romana Feliks

Ekonomistka, księgowa, absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Księgowa projektów Fundacji współfinansowanych przez Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

Iryna Polets

Historyk, kulturolog, dziennikarz. Obroniła doktorat w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Olga Popovych

Historyk, zajmuje się analizą sytuacji politycznej we wspóczesnej Ukrainie. Pracuje nad doktoratem: „Współczesna tożsamość Ukraińców w dyskursie politycznym władz wykonawczych (1994-2004)”.

Iwona Trochimczyk-Sawczuk

Prawniczka, filolog, tłumaczka. W Fundacji zajmuje się koordynacją projektów. Autorka artykułów o prawnych aspektach imigracji, trenerka, koordynatorka projektów realizowanych ze środków EFI. Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Taras Shumeyko

Dziennikarz, filolog, badacz ukraińskiej literatury średniowiecznej, fotograf.

CELE FUNDACJI „NASZ WYBÓR”

* Promocja wartości demokratycznych i obywatelskich oraz integracji europejskiej;

* Upowszechnianie ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

* Wspieranie zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej poprzez krzewienie wzajemnej wiedzy i informacji oraz uświadamianie poczucia wspólnoty kulturowej i wspólnoty interesów;

* Promowanie i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego;

* Promowanie edukacji i obywatelskiej, wspieranie samodzielności obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej;

* Promowanie przeciwdziałania dyskryminacji obywateli Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej;

* Integracja i ułatwianie kontaktów pomiędzy społecznością ukraińską a społecznością polską, promowanie kultury ukraińskiej w Unii Europejskiej;

* Rozwój wzajemnych kontaktów pomiędzy środowiskami działającymi na rzecz imigrantów w Rzeczypospolitej Polskiej;

* Kreowanie pozytywnego wizerunku obywateli państw trzecich w przyjmujących krajach Unii Europejskiej poprzez media, materiały informacyjne oraz akcje publiczne.

CELE FUNADCJI REALIZUJEMY POPRZEZ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

1). Wydawanie, tłumaczenie, rozpowszechnianie literatury obejmującej zagadnienia z zakresu polityki społecznej; rozwoju regionalnego; nauk społecznych, ułatwiających przekazywanie wiedzy i doświadczeń w zakresie problematyki społecznej: opracowań metodologicznych, aktów prawnych, publikacji badawczych i analiz eksperckich, w tym związanych z zagadnieniami stanowiącymi przedmiot działalności Fundacji.

2). Działalność badawcza.

3). Opracowywanie programów i strategii rozwoju w oparciu o przygotowywane analizy i ekspertyzy.
4). Wymiana międzynarodowa, wizyty studyjne, programy edukacyjne i kulturalne; staże i praktyki zawodowe.

5). Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i oświatowych o charakterze integracyjnym z udziałem środowisk zainteresowanych współpracą na rzecz zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

6). Wsparcie i pomoc w nawiązywaniu kontaktów organizacji sfery społecznej, instytucji publicznych, jednostek samorządowych, przedsiębiorstw i firm prywatnych oraz placówek badawczych i edukacyjnych.

7). Organizowanie poradnictwa, warsztatów, konferencji i seminariów.

8).  Realizacja celów Fundacji poprzez kampanie społeczne.

9).  Przeprowadzanie programów grantodawczych oraz stypendialnych powiązanych z celami Fundacji.

PROJEKTY FUNDACJI „NASZ WYBÓR” BĘDĄCE W TRAKCIE REALIZACJI:

„Nasz Wybir – Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy w Polsce IV” – projekt jest w toku i jest to jego czwarta edycja. Realizowany jest we współpracy z tygodnikiem mniejszości narodowych w Polsce „Nasze Słowo”.

W ramach projektu wydawany jest bezpłatny miesięcznik w języku ukraińskim „Nasz Wybir”, prowadzony jest portal internetowy w języku polskim i ukraińskim (www.naszwybir.pl) oraz profil na Facebooku. Ponadto, co najmniej raz w miesiącu organizowane są dyskusje publiczne (spotkania z czytelnikami), które mają dwojaki charakter. Po pierwsze, są to działania informacyjne skierowane do imigrantów, oferowanych w ich języku ojczystym, a dotyczących zagadnień związanych z legalizacją pobytu, zatrudnieniem, edukacją, ochroną zdrowia, ofertą instytucji pomocowych. Po drugie, jest to prezentacja imigrantów z Ukrainy społeczeństwu polskiemu. Chcemy, by społeczeństwo przyjmujące miało możliwość poznać różne oblicza imigrantów z Ukrainy – nie tylko jako pomocy domowych i pracowników sezonowych, ale również imigrantów jako ludzi kultury, naukowców, biznesmenów, którzy z powodzeniem realizują się w polskich realiach.

Projekt jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, a także (w latach 2011- VI.2015) Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

„Centrum Pomocy Cudzoziemcom” (Partner) – projekt realizowany we współpracy z Fundacją Ocalenie.

Celem projektu jest integracja cudzoziemców i wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności poruszania się po polskim rynku pracy oraz integracja cudzoziemców poprzez naukę języka polskiego i kultury będących głównymi czynnikami integracji oraz drogą do zdobycia i utrzymania pracy.

„Aktywizacja po polsku” (Partner) – projekt realizowany we współpracy z Fundacją Ocalenie.

w szczególności poprzez zapewnienie im doradztwa zawodowego oraz bezpłatnych kursów języka polskiego a także dostępu do staży i kursów zawodowych. Dodatkowo projekt ma na celu stworzenie pozytywnego wizerunku cudzoziemców wśród potencjalnych pracodawców. Dwa główne działania projektu są ze sobą ściśle ze sobą powiązane: aktywizacja zawodowa oraz kursy języka polskiego i warsztaty adaptacyjne dla cudzoziemców.

PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ „NASZ WYBÓR”:

„Klub Ukraińskich Kobiet” (2014-X.2015) – celem projektu była aktywizacja (obywatelska, ekonomiczna i społeczna) oraz integracja ze społeczeństwem przyjmującym imigrantek z Ukrainy, głównie pomocy domowych, opiekunek osób starszych oraz niań z Warszawy i okolic. Kobiet, które miały ograniczony kontakt ze społeczeństwem przyjmującym i innymi imigrantami. W ramach projektu zapewniliśmy imigrantkom szkolenia, miejsce do spotkań i integracji, pokazaliśmy  dobre praktyki wybranych polskich organizacji kobiecych działających na szczeblu lokalnym. Założeniem projektu była potrzeba ukonstytuowania się grupy kompetentnych i aktywnych imigrantek, które kontynuowałby działania na rzecz innych  grup imigrantów.

Projekt finansowany był z Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

„Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Badanie społeczne” (2014-2015) – projekt realizowany był wspólnie z Instytutem Ekonomicznych i Społecznych Ekspertyz.

Celem projektu było:

  1. Dostarczenie wiedzy o sytuacji na rynku pracy imigrantów posiadających wyższe wykształcenie, w szczególności zbadanie funkcjonowania w praktyce regulacji prawnych dających preferencje w dostępie do polskiego rynku pracy absolwentom polskich wyższych uczelni.
  2. Ujawnienie barier utrudniających integrację imigrantów poprzez rynek pracy. W szczególności barier związanych ze społecznym wizerunkiem imigrantów jako pracowników i pracodawców.
  3. Wsparcie imigrantów będących absolwentami wyższych uczelni (polskich i zagranicznych) w znalezieniu zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i ambicjom.

W ramach projektu przeprowadzone zostało kompleksowe badanie społeczne dotyczące sytuacji imigrantów edukacyjnych z krajów trzecich, tj. absolwentów polskich wyższych uczelni pochodzących z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej. Główna uwaga udzielona była najliczniejszym grupom imigrantów edukacyjnych, zdobywającym wykształcenie zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

 

„Święto Niepodległości Ukrainy w Warszawie 2015” – obchody Dnia Niepodległości Ukrainy zorganizowane w Forcie Sokolnickiego na Warszawskim Żoliborzu. 

„Święto Niepodległości Ukrainy w Warszawie 2014” – obchody Dnia Niepodległości Ukrainy zorganizowane w Forcie Sokolnickiego na Warszawskim Żoliborzu. Impreza zorganizowana we współpracy ze Związkiem Ukraińców w Polsce i Urzędem Dzielnicy Żoliborz. W programie imprezy znalazły się zarówno debaty na temat historii Ukrainy i relacji polsko-ukraińskich poprzez koncerty zespołów z Polski i Ukrainy, warsztaty kulinarne, ikonograficzne, warsztaty dla dzieci, projekcje filmów dokumentalnych, wystawa malarstwa oraz po jarmark ukraińskiego rękodzieła ludowego.

Drugim istotnym elementem imprezy była prezentacja organizacji i instytucji działających na rzecz imigrantów. Przedstawicielom poszczególnych organizacji organizatorzy zapewnili namioty, w trakcie imprezy dyżurowali przedstawiciele poszczególnych organizacji oraz udzielali informacji na temat swojej działalności. Ponadto, każda z zaproszonych organizacji miała możliwość zaprezentowania się ze sceny głównej.   Celem projektu była prezentacja kultury ukraińskiej szerszemu gronu odbiorców (głównie mieszkańcom Warszawy i okolic), ale również przekazanie imigrantom informacji, gdzie można zwrócić się aby uzyskać pomoc w ważnej życiowej sprawie. Nieformalna atmosfera oraz zgromadzenie w jednym miejscu przedstawicieli wielu organizacji zostały pozytywnie ocenione przez przybyłych.

Impreza zorganizowana dzięki wsparciu finansowemu sponsorów prywatnych oraz ze środków projektu realizowanego przez IOM Warszawa – „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Współpraca polsko-ukraińska na rzecz pamięci lokalnej (2014) realizowany był przez Fundację „Nasz Wybór” oraz organizację pozarządową Młodzieżowe Stowarzyszenie „A priori” (Lwów, Ukraina).

Główny cel projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz pamięci lokalnej” – aktywizacja środowiska młodych ludzi na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu starosamborskiego (obwód lwowski, Ukraina) – był realizowany poprzez szereg działań:

  1. Organizacja Szkoły Letniej w Ławrowie, która była pewnego rodzaju think tankiem projektu. Prowadzącymi zajęcia byli specjaliści z Polski i Ukrainy. Przedmiotem zajęć szkoły letniej były nie tylko kwestie pamięci lokalnej w szerokim kontekście, lecz również analiza rodzinnych historii mieszkańców wsi.
  2. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu dla uczniów starszych klas szkoły nr 1 miasta Stary Sambór (aktywizacja młodzieży lokalnej na temat pamięci lokalnej).
  3. Opracowanie projektu publikacji „Ławrów: genius loci” (podsumowanie wykonanych prac). Publikacja jest dostępna na stronie.

Projekt został sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie”- RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

 

„Puls Ukrainy” w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich w Warszawie (29-30 listopada 2014r). Organizatorem wydarzenia byli: Moda Na Czytanie. Partnerzy: Fundacja „Nasz Wybór”, Wydawnictwo Czarne, Wydawnictwo „Wielka Litera”. Przez 2 dni odbywały się wydarzenia, związane z kulturą ukraińską oraz obecnym – wojennym – życiem na Ukrainie. W programie były prezentacje książek (na przykład książki wywiadu z Jurijem Andruchowyczem o Ukraińskim Majdanie), koncerty, spotkania z wolontariuszami z PAH, którzy pracowali w strefie ATO w Ukrainie. Fundacja zorganizowała warsztaty kulinarne, warsztaty dla dzieci, przedstawiciel Fundacji moderował jedną z dyskusji, zespół kobiecy „Kalyna” wystąpił z koncertem.

 

„Międzykulturowy świat bajki. Warsztaty integracyjno-artystyczne dla dzieci migrantów i obywateli RP w Polsce” (2013) realizowany w ramach projektu „Międzykulturowa szkoła w wielokulturowej społeczności”.

Celem projektu było zorganizowanie warsztatów artystycznych, w których dzieci miały możliwość rozwoju umiejętności kreatywnego myślenia, rozbudzenia fantazji i wyobraźni, rozwoju zdolności manualnych, a także praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. Cykl warsztatów był tematycznie połączony tematem przewodnim jakim jest bajka. Warsztaty przeznaczone były dla dzieci w wieku 6-8 i 9-12 lat.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

 

„Różnorodność w Programach Partii Politycznych, Organizacja i Reprezentacja” (2012-2013) (Partner) – międzynarodowy projekt badawczy realizowany w Polsce przez Uczelnię Łazarskiego.

Głównym celem projektu było zapoczątkowanie, ocena i wsparcie procesów rozwoju różnorodności (diversity development), w głównych partiach politycznych państw członkowskich UE, uwzględniającej etniczne zróżnicowanie społeczeństw. Projekt miał za zadanie podniesienie świadomości i rozwój praktycznych narzędzi służących promowaniu rozwoju różnorodności w partiach politycznych szczególnie na poziomie narodowym. Ponadto przyczynić się miał do wzmocnienia szans na partycypację obywateli państw trzecich w partiach politycznych, ponieważ poprawa możliwości ich udziału w partiach politycznych była i jest kluczowa dla podniesienia wpływu, jaki mają na procesy decyzyjne. Projekt, miał również za zadanie podnieść pozycję obywateli państw trzecich w systemie demokratycznym. Fundacja „Nasz Wybór” jest partnerem ze strony organizacji migrantów i jest zaangażowana w badania jako ekspert, dyskutant podczas warsztatów oraz recenzent.

Więcej o projekcie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

 

„Mikołaj po ukraińsku” (2012) realizowany w ramach projektu „Międzykulturowa szkoła w wielokulturowej społeczności”.

Celem projektu była integracja dzieci migrantów i obywateli RP w Warszawie oraz prezentacja tradycji mikołajkowych polskich i ukraińskich. Imprezy odbyły się w grudniu 2012 roku w Warszawie, wzięli w niej udział rodzice i dzieci, zarówno imigranci z Ukrainy jak i warszawiacy.

Impreza pozwoliła przedstawicielom społeczności lokalnej, odwołując się do własnej tradycji, poznawać elementy kultury sąsiadów – zobaczyć to co jest wspólne, a co je różni. Pokazała, że to samo zjawisko kulturowe może mieć różne oblicza. Spotkanie było też okazją do przybliżenia języka ukraińskiego, ukraińskiego tańca oraz kuchni. Jednocześnie ukraińskie dzieci i ich rodzice mieli okazję, aby bezpośrednio od Polaków dowiedzieć się o polskich tradycjach mikołajkowych.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

 

Empowering Migrant Youth: Models of Integration and Prevention of Exclusion (2011-2013) – w projekcie wzięło udział pięć krajów: Finlandia, Austria, Francja, Czechy i Polska. Koordynatorami projektu były przedstawicielstwa Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM) w każdym z uczestniczących krajów. Uczestnikami projektu były także organizacje pozarządowe, które pracują z młodzieżą migrancką oraz lokalne władze. Polskę w tym projekcie reprezentowała Fundacja „Nasz Wybór” oraz Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne, instytucjonalnym partnerem był Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, a koordynatorem – biuro IOM w Warszawie.

Celem projektu było wypracowanie uniwersalnego modelu działania młodzieżowej organizacji imigranckiej, w oparciu o badania przeprowadzone w organizacjach imigranckich działających w krajach-uczestnkach projektu oraz zebranie wszystkich zgromadzonych informacji na internetowej platformie szkoleniowej dostępnej dla wszystkich zainteresowanych osób. Ponadto, działania i efekty projektu prezentowane były na ogólnokrajowych sympozjach, szkoleniach zorganizowanych dla przedstawicieli organizacji działających na rzecz migrantów oraz na ogólnoeuropejskim seminarium podsumowującym projekt.

Więcej informacji o projekcie.

Projekt finansowany był ze środków Komisji Europejskiej oraz budżetów partnerów instytucjonalnych krajów uczestniczących w projekcie.

Aktywni i kompetentni. Migranci w społeczeństwie obywatelskim (2009) – Celem projektu była promocja aktywnego udziału imigrantów w społeczeństwie obywatelskim oraz wzmacnianie ich kompetencji w zakresie prowadzenia dialogu obywatelskiego i międzykulturowego. Ponadto, zamierzeniem organizatorów projektu było stworzenie platformy współpracy pomiędzy imigrantami i ich organizacjami a polskimi instytucjami publicznymi.

W ramach tego projektu Fundacja „Nasz Wybór” otrzymała środki na rejestrację działalności, stworzenie strony internetowej i druk ulotek.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

 

Centrum Powitania w Warszawie (2009-2010) (Partner)

Fundacją „Nasz Wybór” współpracowała z Fundacją Rozwoju „Oprócz Granic” oraz Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej przy tworzeniu Centrum Powitania w Warszawie. Dzięki współpracy kilku organizacji Centrum Powitania mogło oferować kompleksowe wsparcie dla migrantów mieszkających w Warszawie i w Polsce.

W ramach Centrum Powitania oferowane było wsparcie psychospołeczne w tym:

-Konsultacje w sprawach związanych z organizacją życia w Polsce, tj. poszukiwanie mieszkania i meldunek, dostęp do usług zdrowotnych, system edukacji i szkolnictwa wyższego,

-Konsultacje psychologiczne indywidualne i grupowe,

-Zajęcia z języka polskiego,

-Warsztaty i szkolenia na takie tematy jak asertywność dla kobiet, podstawy komputera dla początkujących,

-Edukację prawną w zakresie kwestii dyskryminacji i przestępstw motywowanych nienawiścią,

-Wydarzenia integracyjne, pozwalające poznać nowych znajomych oraz poczuć się bezpiecznie i komfortowo w Warszawie (np. spacery po Warszawie, wieczory kulinarne, pokazy filmów),

-Zajęcia dla dzieci, pochodzących z małżeństw mieszanych i rodzin migranckich – „Bajki z bliska i z daleka”.

 

Działania w ramach „Centrum Powitania” wspierali:

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w ramach projektu „Centrum Powitania w Warszawie – Tworzenie modelowych rozwiązań instytucjonalnych w zakresie integracji cudzoziemców w Polsce” realizowany w okresie od 1 września 2009 roku do 15 maja 2011 roku oraz w ramach projekt pt. „Centrum Powitania w Warszawie – wypracowywanie modelu punktu doradczego dla migrantów wspierającego zintegrowane społeczeństwo różnorodne” realizowany w okresie od 1 marca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Miasto st. Warszawa w ramach projektu pt. „Krok ku samodzielności i integracji – lekcje języka polskiego dla cudzoziemców w Warszawie”. W ramach projektu prowadzone były bezpłatne zajęcia z j. polskiego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu pt. „Społeczeństwo wielokulturowe – kształtowanie i szanowanie kultury kraju pochodzenia wśród migrantów”. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dla dzieci pochodzących z rodzin mieszanych, spotkania dyskusyjne dla kobiet i mężczyzn w związkach mieszanych, warsztaty psychologiczne dla kobiet, a także wydarzenia animacyjne dla klientów Centrum Powitania.

Instytut Spraw Publicznych w ramach piątej edycji programu „Obywatel i Prawo” wsparło projekt FRS pt. „Uprawnienia członków społeczeństwa wielokulturowego”.

Fundacja im. Stefana Batorego w ramach projektu pt. „Usługi doradcze dla migrantów”.

Na początku Centrum pomagało imigrantom z krajów azjatyckich, afrykańskich i byłego Związku Radzieckiego napotykanych na mazowieckich bazarach – głównie na Jarmarku Europa i w Wólce Kosowskiej. Z czasem działania (jak to później nazwaliśmy) „Ruchomych Punktów Doradczych” objęły kolejne miejsca skupienia migrantów. W kwietniu 2009 roku uruchomiono stały punkt doradczy zwany „Centrum Powitania” w Warszawie (ul. Górskiego 3 lok. 17). Dzięki dogodnemu położeniu w samym centrum miasta można tu było łatwo dotrzeć i zupełnie nieodpłatnie skorzystać z rozmaitych usług świadczonych przez zespół specjalistów mówiących po rosyjsku, ukraińsku, angielsku, francusku i po polsku. Twórcy Zespół Centrum dokłada wszelkich starań, by wszyscy czuli się w nim jak w domu, by tak też czuli się w całej Warszawie. Centrum udziela wszelkich informacji potrzebnych imigrantom, współpracujemy z przyjaznymi imigrantom osobami, organizacjami, instytucjami i firmami. Od sierpnia 2013 roku stały punkt doradczy przeniesiono na ul. Mazowiecką 12 lok. 24 w Warszawie. Prowadzi go Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

 

Migranckie Centrum Karier (2009) (Partner) – Migranckie Centrum Karier i Pośrednictwa Pracy było prowadzone przez Fundację Rozwoju „Oprócz Granic” i utworzone przy stałym punkcie doradczym dla migrantów. Centrum dysponowało zespołem specjalistów ds. zatrudnienia, migracji oraz relacji międzykulturowych. Misją Centrum było zmniejszanie skali nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce oraz wsparcie pracodawców w zakresie rekrutacji pracowników o unikalnych kompetencjach na polskim rynku pracy.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.