Fundacja „Nasz Wybór” – Nasz Wybir – Portal dla Ukraińców w Polsce

Fundacja „Nasz Wybór”

Fundacja „Nasz Wybór”

Powstała w 2004 r. jako inicjatywa grupy przyjaciół, Ukraińców i Polaków, którzy tworzyli w Warszawie środowisko zaangażowane w sprawy polskie-ukraińskie. Formalnie, Fundacja „Nasz Wybór” została zarejestrowana 25 listopada 2009 r. i od tej pory nieprzerwanie i aktywnie działa na rzecz współpracy między Polską i Ukrainą w sferze kultury, oświaty, polityki i gospodarki oraz na rzecz promocji demokracji i wartości społeczeństwa obywatelskiego. Fundację tworzą wolontariusze, Ukraińcy i Polacy.

ORGANY FUNDACJI
ZARZĄD:

Myroslava Keryk – prezes
Historyk, socjolog, specjalista ds. migracji i społeczności ukraińskiej w Polsce. Wykłada na Uczelni Łazarskiego. Prezes Fundacji Nasz Wybór; Redaktor naczelna miesięcznika „Nasz Wybir”.

Iwona Trochimczyk-Sawczuk – członek zarządu
Prawniczka, filolog, tłumaczka. W Fundacji zajmuje się koordynacją projektów. Autorka artykułów o prawnych aspektach imigracji, trenerka, koordynatorka projektów realizowanych ze środków EFI. Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Olena Lytvynenko – członek zarządu
Historyk, badaczka mniejszości narodowych w Polsce i Ukrainie, antropolog kultury. Członek Zarządu Fundacji Nasz Wybór. W latach 2011-2013 koordynator techniczny portalu www.naszwybir.pl

RADA FUNDACJI:

Tetyana Rodnyenkova
Socjolog, badaczka przestrzeni edukacyjnej krajów postradzieckich. Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych (IFIS PAN). Pracuje na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

W Fundacji zajmuje się realizacją projektów artystycznych i kulturalnych. Prowadzi warsztaty rozwoju kreatywności oraz warsztaty artystyczne dla dzieci. Koordynatorka projektu warsztatów artystycznych dla dzieci „Międzynarodowy świat bajki” (2013). W latach 2011-2012 redaktor naczelny miesięcznika „Nasz Wybór”, wydawanego w ramach projektu „Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy w Polsce”.

Romana Feliks
Ekonomistka, księgowa, absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Księgowa projektów Fundacji współfinansowanych przez Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

Olga Popovych
Historyk, zajmuje się analizą sytuacji politycznej we wspóczesnej Ukrainie. Pracuje nad doktoratem: „Współczesna tożsamość Ukraińców w dyskursie politycznym władz wykonawczych (1994-2004)”.

Taras Shumeyko
Dziennikarz, filolog, badacz ukraińskiej literatury średniowiecznej, fotograf.

Diana Barańska
Z wykształcenia pedagożka, na co dzień animatorka kultury i koordynatorka projektów. Z Fundacją „Nasz Wybór” nieformalnie związana od dawna, a formalnie od stycznia 2015 r. Od tej pory jest koordynatorką i administratorką Ukraińskiego Domu. Oprócz tego od 10 lat prowadzi Stowarzyszenie MY, które zajmuje się promocją kultury krajów i narodów położonych na wschód od Wisły, gra w Orkiestrze Warzywnej Paprykalaba, prowadzi zajęcia z edukacji globalnej i przyrodniczej

CELE FUNDACJI „NASZ WYBÓR”

 1. Promocja wartości demokratycznych i obywatelskich oraz integracji europejskiej;
 2. Upowszechnianie ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 3. Promowanie i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego,
 4. Promowanie edukacji obywatelskiej, wspieranie samodzielności obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej
 5. Promowanie przeciwdziałania dyskryminacji obywateli Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej;
 6. Wspieranie zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej poprzez krzewienie wzajemnej wiedzy i informacji oraz uświadamianie poczucia wspólnoty kulturowej i wspólnoty interesów.
 7. Integracja i ułatwianie kontaktów pomiędzy społecznością ukraińską a społecznością polską, promowanie kultury ukraińskiej w Unii Europejskiej;
 8. Rozwój wzajemnych kontaktów pomiędzy środowiskami działającymi na rzecz imigrantów Rzeczypospolitej Polskiej;
 9. Kreowanie pozytywnego wizerunku obywateli państw trzecich w przyjmujących krajach Unii Europejskiej poprzez media, materiały informacyjne oraz akcje publiczne.
 10. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 11. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 12. Działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 13. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 14. Działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

CELE FUNADCJI REALIZUJEMY POPRZEZ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

 1. Wydawanie, tłumaczenie, rozpowszechnianie literatury obejmującej zagadnienia z zakresu polityki społecznej; rozwoju regionalnego; nauk społecznych, ułatwiających przekazywanie wiedzy i doświadczeń w zakresie problematyki społecznej: opracowań metodologicznych, aktów prawnych, publikacji badawczych i analiz eksperckich, w tym związanych z zagadnieniami stanowiącymi przedmiot działalności Fundacji.
 2. Działalność badawcza.
 3. Opracowywanie programów i strategii rozwoju w oparciu o przygotowywane analizy i ekspertyzy.
 4. Wymiana międzynarodowa, wizyty studyjne, programy edukacyjne i kulturalne; staże i praktyki zawodowe.
 5. Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i oświatowych o charakterze integracyjnym z udziałem środowisk zainteresowanych współpracą na rzecz zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej.
 6. Wsparcie i pomoc w nawiązywaniu kontaktów organizacji sfery społecznej, instytucji publicznych, jednostek samorządowych, przedsiębiorstw i firm prywatnych oraz placówek badawczych i edukacyjnych.
 7. Organizowanie poradnictwa, warsztatów, konferencji i seminariów.
 8. Realizacja celów Fundacji poprzez kampanie społeczne.
 9. Przeprowadzanie programów grantodawczych oraz stypendialnych powiązanych z celami Fundacji;
 10. Organizowanie obozów, kolonii, imprez sportowych, turystycznych i artystyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;
 11. Prowadzenie kursów, organizowanie odczytów i innych form popularyzacji wiedzy.
 12. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 13. Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
 14. Działalność wydawnicza.
 15. Prowadzenie akcji charytatywnych i pomocowych szczególnie w sytuacji klęsk żywiołowych i ubóstwa, udzielania wsparcia materialnego znajdujących się w trudniej sytuacji osobom.

PROJEKTY FUNDACJI „NASZ WYBÓR” BĘDĄCE W TRAKCIE REALIZACJI:

„Centrum Pomocy Cudzoziemcom II” (Partner) – projekt realizowany we współpracy z Fundacją Ocalenie z Warszawy 

Projekt realizowany od 1 grudnia 2015 r. do 30 listopada 2018 r.

Celem projektu jest zapewnienie kompleksowej pomocy i doradztwa cudzoziemcom legalnie przebywającym w Polsce w celu ich integracji z polskim społeczeństwem oraz uwrażliwienie społeczeństwa przyjmującego na różne aspekty funkcjonowania cudzoziemców w Polsce.

W ramach projektu w Ukraińskim Domu w Warszawie świadczone są usługi tzw. pierwszej linii, czyli poradnictwa podstawowego:
– pomoc integracyjna – tłumaczenie różnic kulturowych, realiów życia w Polsce, polskich przepisów i procedur;
– pomoc w wypełnianiu wniosków i formularzy;
– pomoc w szukaniu mieszkań;
– pomoc w szukaniu pracy;
– pomoc w zapisie dzieci do szkół i przedszkoli;
– pomoc w tłumaczeniu krótkich dokumentów;
– wsparcie emocjonalne.

Projekt jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Projekt: “W stronę silniejszej transgranicznej współpracy w zakresie migracji zarobkowej pomiędzy instytucjami zajmującymi się ochroną praw pracowników (STRONGLAB).”

Termin realizacji projektu Luty 2017 – Lipiec 2018.

Na rynkach pracy w krajach V4 (Czechy, Polska, Słowacja i Węgry) obserwuje się istotny wzrost migracji zarobkowej z Ukrainy, a także z innych europejskich krajów. Jeśli mobilność pracownicza dotyczy ponadpaństwowych aspektów, odpowiednie instytucje (inspekcje pracy, organizacje pozarządowe, związki zawodowe) pracują zazwyczaj na poziomie państwowym. Organizacje pozarządowe prowadzące badania lub wspierające migranckich pracowników zwracają uwagę na częste wypadki naruszania praw pracowniczych w kontekście ponadpaństwowym.

O Projekcie:

Projekt zakłada wzmocnienie współpracy i wymianę doświadczeń pomiędzy inspekcjami pracy, organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami, które wspierają pracowników migranckich w celu wzmocnienia ochrony ich praw pracowniczych oraz dotrzymania standardów pracy.

Działania projektowe zakładają analizę wzorów migracji zarobkowej oraz naruszania praw pracowniczych pracowników migranckich w czterech krajach Wyszehradzkich, zwracając uwagę na Ukrainę jako kraj wysyłający migrantów. Raporty mają na celu zapełnić luki odnośnie aktualnej informacji o naruszaniu praw pracowniczych oraz potencjalnych konsekwencjach. Raporty również wyświetlą niejednoznaczną rolę pośredniczych praktyk w rekrutacji, które często prowadzą do eksploatacji pracowników migranckich. Na poziomie państwowym projekt ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy inspekcjami pracy, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami wspierającymi pracowników migranckich. W Ukrainie przewidujemy włączanie nowych instytucji do wspierania pracowników migranckich. Na poziomie międzynarodowym projekt ma na celu utworzenie forum dla wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk oraz wspólnych działań.

Projekt jest finansowany przez International Visegrad Fund oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królewstwa Niderlandów.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum organizacji: Multicultural Centre Prague (lider projektu), Fundacja „Nasz Wybór” (Polska), Centrum pre výskum etnicity a kultúry (Slowacja), AnBlokk Kultúra- és Társadalomtudományi (Węgry) oraz Charytatywna Fundacja „Zaporuka” (Ukraina).

„Nasz Wybir – Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy w Polsce IV”

Projekt jest w toku i jest to jego czwarta edycja. Realizowany jest we współpracy z tygodnikiem mniejszości narodowych w Polsce „Nasze Słowo”.

W ramach projektu wydawany jest bezpłatny miesięcznik w języku ukraińskim „Nasz Wybir”, prowadzony jest portal internetowy w języku polskim i ukraińskim (www.naszwybir.pl) oraz profil na Facebooku. Ponadto, co najmniej raz w miesiącu organizowane są dyskusje publiczne (spotkania z czytelnikami), które mają dwojaki charakter. Po pierwsze, są to działania informacyjne skierowane do imigrantów, oferowanych w ich języku ojczystym, a dotyczących zagadnień związanych z legalizacją pobytu, zatrudnieniem, edukacją, ochroną zdrowia, ofertą instytucji pomocowych. Po drugie, jest to prezentacja imigrantów z Ukrainy społeczeństwu polskiemu. Chcemy, by społeczeństwo przyjmujące miało możliwość poznać różne oblicza imigrantów z Ukrainy – nie tylko jako pomocy domowych i pracowników sezonowych, ale również imigrantów jako ludzi kultury, naukowców, biznesmenów, którzy z powodzeniem realizują się w polskich realiach.

Projekt jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, a także (w latach 2011- VI.2015) Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

 “Integracja poprzez literaturę”

W ramach projektu odbywają się spotkania cykliczne poświęconych życiu i twórczości polskich pisarzy związanych z Ukrainą. Ponadto, pragniemy zapoznać mieszkańców stolicy z życiem literackim w Ukrainie. Chcemy stymulować rozwój twórczych zdolności uczestników projektu poprzez warsztaty “Sztuka pisania”, konkurs literacki oraz slam poetycki ze wspólnym udziałem Polaków i Ukraińców. Podsumowaniem projektu będzie publikacja dwujęzycznej polsko-ukraińskiej antologii, zawierającej wyróżnione utwory uczestników programu. Projekt będzie realizowany w “Ukraińskich Domu”, prowadzonym przez Fundację “Nasz Wybór”, w którym od 2014 roku regularnie organizujemy wydarzenia kulturalne, zwłaszcza spotkania literackie, promocje książek, wieczory poezji, cieszące się dużym zainteresowaniem zarówno Polaków, tak i Ukraińców.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta st. Warszawy

Ukraiński Dom w Warszawie (sierpień 2014-obecnie), ul. Zamenhofa 1

Miejsce spotkań oraz działań ukraińskich organizacji oraz inicjatyw w Warszawie. Fundacja prowadzi ten dom, a jego powstanie było inicjatywą kilku środowisk ukraińskich, a zaszczyt i obowiązki prowadzenia Domu powierzono Fundacji „Nasz Wybór”. Dom mieści się przy ulicy Zamenhofa 1 w Warszawie. Od niemal pierwszych dni od przekazania pomieszczeń we władanie Fundacji, w Ukraińskim Domu działa punkt poradnictwa dla imigrantów, prowadzone były zajęcia języka polskiego, odbywały się zajęcia śpiewu białego,  seminaria, warsztaty i zebrania innych organizacji, które na terenie Warszawy działają na rzecz imigrantów. W Domu działa Klub Ukraińskich Kobiet oraz działają różne inicjatywy obywatelskie. Ponadto, w Ukraińskim Domu Fundacja „Nasz Wybór” prowadzi klubik dziecięcy „Rękawiczka”. Są to otwarte, weekendowe zajęcia dedykowane dla dzieci ukraińskich i polskich.

W Ukraińskim Domu też działają:

 • Galeria Ukraińskiego Domu– w 2016 roku zrealizowała 9 wystaw ukraińskich i polskich artystów, a także szereg wydarzeń towarzyszących, wśród nich – oprowadzanie kuratorskie, spotkania, dyskusje, warsztaty, odczyty.
 • Klub Filmowy Ukraińskiego Domu– to nowa inicjatywa, którą zainaugurowano w listopadzie. Do tej pory w jej ramach odbyło się kilka pokazów filmów połączonych z prelekcjami o historii danego filmu oraz dyskusjami, a także jedno spotkanie z reżyserką filmu.
 • Co tydzień w Ukraińskim Domu odbywają się zajęcia jogi dla migrantów, które mają pomóc migrantom odprężyć się oraz odpocząć, a także polepszyć ogólny stan zdrowia przy pomocy prostych ćwiczeń.
 • Klub Ukraińskich Kobiet, którzy zrzesza aktywne ukraińskie migrantki, które wspierają się wzajemnie i pomagają odnaleźć się w Polsce oraz realizować własne aspiracje.

Działania Klubu obejmowały regularne spotkania poświęcone różnym tematom, czyli spotkania tematyczne, wyjścia kulturalne, spotkania organizacyjne, informacyjne i okolicznościowe, warsztaty kulinarne, rękodzielnicze, treningi w zakresie rozwoju osobistego. Uczestniczki Klubu wzięły udział w szkoleniach przygotowujących do samodzielnego prowadzenia Klubu, dotyczących m.in. planowania działań, zarządzania zespołem, zarządzania czasem, fundraisingu. Członkinie Klubu kontynuowały działalność zespołu muzycznego „Kalyna”. Klub Ukraińskich Kobiet posiada profil na Facebooku: www.facebook.com/KlubUkrainok

 • Dziecięcy Klub „Rukawyczka” – weekendowy klub, w którym dzieci w wieku przedszkolnym mogą wesoło i korzystnie spędzić czas, bawiąc się i ucząc po ukraińsku.
 • W Ukraińskim Domu można (również bezpłatnie) uczyć się języka polskiego na kursach językowych. Wykładowcy, dla których polski jest językiem ojczystym, oferują zajęcia w różnych grupach zaawansowania dostosowując czas zajęć do potrzeb grupy. Zajęcia odbywają się w dni powszednie godzinach wieczornych oraz w ciągu dnia podczas weekendów.
 • Noc Muzeów w Ukraińskim Domu w Warszawie – w 2017 r. ponownie przyłączyliśmy się do inicjatywy „Noc muzeów”. Podczas wieczoru odwiedzający mogli wziąć udział w programie przygotowanym przez członków Fundacji: nauczyć się czegoś na ciekawych warsztatach, dowiedzieć się o różnorodnych ciekawostkach dotyczących ukraińskiej kultury, a najmłodsi goście – wziąć udział w wesołych zabawach.
 • W sumie w 2016 roku w Ukraińskim Domu odbyło się 172 wydarzenia w tym: 61 spotkań, 36 warsztatów i szkoleń; 9 wystaw, 4 konferencje, oraz 2 zbiórki charytatywne. W 2016 roku z usług Ukraińskiego Domu w Warszawie skorzystało 8 260 osób.

Ukraińska Sobotnia Szkoła dla dzieci obywateli Ukrainy

Fundacja „Nasz Wybór” jest inicjatorem uruchomienia Ukraińskiej Sobotniej Szkoły dla dzieci obywateli Ukrainy, która działa od września 2016 r. i oferuje ukraińskim dzieciom Warszawy zajęcia z języka ojczystego, historii, geografii i kultury.

Szkoła działa w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie.

PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ „NASZ WYBÓR”:

2017

„CPC 2.0.” (Partner) – projekt realizowany we współpracy z Fundacją Ocalenie z Warszawy oraz z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek z Gdańska

Projekt realizowany od 1 grudnia 2015 r. do 30 czerwca 2017 r.

Celem projektu jest zapewnienie kompleksowej pomocy i doradztwa cudzoziemcom legalnie przebywającym w Polsce w celu ich integracji z polskim społeczeństwem oraz uwrażliwienie społeczeństwa przyjmującego na różne aspekty funkcjonowania cudzoziemców w Polsce.

W ramach projektu w Ukraińskim Domu w Warszawie świadczone są usługi tzw. pierwszej linii, czyli poradnictwa podstawowego:
– pomoc integracyjna – tłumaczenie różnic kulturowych, realiów życia w Polsce, polskich przepisów i procedur;
– pomoc w wypełnianiu wniosków i formularzy;
– pomoc w szukaniu mieszkań;
– pomoc w szukaniu pracy;
– pomoc w zapisie dzieci do szkół i przedszkoli;
– pomoc w tłumaczeniu krótkich dokumentów;
– wsparcie emocjonalne.

Projekt CPC 2.0. (numer projektu: 75/2-2015/FAMI) jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa,. Wkład Unii Europejskiej: „Bezpieczna przystań”
oraz przez Miasto Stołeczne Warszawa.

„Aktywizacja po polsku” (Partner) – projekt realizowany we współpracy z Fundacją Ocalenie z Warszawy oraz z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek z Gdańska.

Projekt realizowany od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Celem projektu jest integracja cudzoziemców i wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności poruszania się po polskim rynku pracy oraz integracja cudzoziemców poprzez naukę języka polskiego i kultury będących głównymi czynnikami integracji oraz drogą do zdobycia i utrzymania pracy w szczególności poprzez zapewnienie im doradztwa zawodowego oraz bezpłatnych kursów języka polskiego a także dostępu do staży i kursów zawodowych. Dodatkowo projekt ma na celu stworzenie pozytywnego wizerunku cudzoziemców wśród potencjalnych pracodawców. Dwa główne działania projektu są ściśle ze sobą powiązane: aktywizacja zawodowa oraz kursy języka polskiego i warsztaty adaptacyjne dla cudzoziemców.

W ramach projektu w Ukraińskim Domu w Warszawie odbywają się kursy języka polskiego, a od maja 2017 r. świadczone są także usługi tzw. pierwszej linii, czyli poradnictwa podstawowego:
– pomoc integracyjna – tłumaczenie różnic kulturowych, realiów życia w Polsce, polskich przepisów i procedur;
– pomoc w wypełnianiu wniosków i formularzy;
– pomoc w szukaniu mieszkań;
– pomoc w szukaniu pracy;
– pomoc w zapisie dzieci do szkół i przedszkoli;
– pomoc w tłumaczeniu krótkich dokumentów;
– wsparcie emocjonalne.

Projekt „Aktywizacja po polsku” (numer projektu: 57/2-2015/FAMI), współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wkład Unii Europejskiej „Bezpieczna przystań”

oraz przez Miasto Stołeczne Warszawa.

„Poradnik dla obywateli Ukrainy w Polsce” – publikacja dedykowana obywatelom Ukrainy w Polsce. (marzec – październik 2017)

Poradnik adresowany jest, zarówno do tych obywateli Ukrainy, którzy właśnie przybyli do Polski, jak i tych, którzy mieszkają tu już od kilku lat, a także do młodzieży czy rodziców dzieci w różnym wieku. W poradniku można znaleźć informację o tym, jak legalizować pracę lub swój pobyt, mając ku temu różne podstawy, przeczytać o systemie oświaty w Polsce. Poradnik zawiera też informacje konsularne przygotowane przez Ambasadę Ukrainy w Polsce.

Poradnik jest dystrybuowany bezpłatnie w Ukraińskim Domu, placówkach dyplomatycznych Ukrainy w Polsce, organizacjach ukraińskich oraz wspierających migrantów, a także w agencjach pośrednictwa pracy. W poradniku znajduje się lista przydatnych adresów oraz kontaktów telefonicznych, nie tylko w Warszawie, ale także w innych miastach Polski – największych skupiskach ukraińskich migrantów.

Poszczególne rozdziały książki pisali doświadczeni specjaliści: prawnicy, pracownicy konsulatu oraz państwowych i pozarządowych instytucji, którzy na co dzień pracują z migrantami.

Publikację opracowała Fundacja „Nasz Wybór” we współpracy ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wydziałem Konsularnym przy Ambasadzie Ukrainy w Polsce. Finansowego wsparcia udzieliła firma Western Union. Nakład poradnika to 30 000 egzemplarzy.

Projekt „Polacy, Ukraińcy, Żydzi – historia i współczesność” (2016-17)

Fundacja „Nasz Wybór” jest partnerem projektu edukacyjnego „Polacy, Ukraińcy, Żydzi – historia i współczesność”, realizowanego wspólnie z POLIN – Muzeum Historii Żydów Polskich. Zaplanowano w nim cykl wykładów na temat polsko – ukraińsko – żydowskiej historii oraz wzajemnych relacji.

2016

Program wymiany młodzieży pod tytułem „Od mediacji szkolnej do zgody obywatelskiej”

(9-16 października 2016 r.)

W roli organizatora projektu wystąpiła Fundacja Nasz Wybór, która razem z partnerami – Polskim Centrum Mediacji, Centrum Mediacji Szkolnej i Rowieśniczej i Stowarzyszeniem „Urożaj Hromadi” – przygotowała tygodniowy program dla 24-osobowej grupy polskich i ukraińskich gimnazjalistów. Grupa polska to uczniowie szkoły nr 33 w Gdańsku. Ukraińscy rówieśnicy przyjechali z różnych części swojego kraju, większość to mieszkańcy obwodu czerkaskiego. Znaleźli się jednak wśród nich uciekinierzy ze znajdującego się pod kontrolą separatystów Ługańska i okupowanego przez Rosję półwyspu krymskiego. Centralnym elementem programu były warsztaty, które miały za zadanie przygotować uczestników projektu z Polski i Ukrainy do pełnienia roli szkolnych mediatorów w rozwiązywaniu sporów rówieśniczych. Kilkudniowe warsztaty w zakresie mediacji rówieśniczej, zawierające elementy wiedzy teoretycznej i praktycznej, poprowadziły doświadczone specjalistki z Polskiego Centrum Mediacji, od lat uprawiający zawód mediatorów i pracujących z młodzieżą w szkole. Upowszechnieniem rezultatów projektu było wydanie publikacji “Mediacja w szkole. Poradnik”, która został rozdany dla szkół uczestniczących w projekcie oraz pozostałych zainteresowanych placówek szkolnych między innymi w Czerkasach i Gdańsku. Publikacja będzie stanowić wsparcie dla uczniów szkół średnich, którzy chcą˛ poszerzać wiedzę oraz rozwijać swoje umiejętności w zakresie mediacji rówieśniczej.

Realizacja projektu stała się możliwa dzięki programowi grantowemu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

II Forum ukraińskich organizacji  „Migracja Ukraińców do Polski: współczesne wyzwania”

Termin – 21-22 października 2016 roku w Ukraińskim Domu w Warszawie

Wydarzenie miało być okazją do opracowania wspólnej koncepcji rozwoju współpracy między organizacjami, które pracują na rzecz Ukraińców w Polsce lub realizują polsko – ukraińskie projekty w różnych sferach.  W trakcie Forum dyskutowane były dwa kluczowe tematy: „Ukraińcy w Polsce: mniejszości i migranci z Ukrainy. Współczesne tendencje i wyzwania”  oraz „Rynek pracy i prawa pracownicze a ukraińscy migranci w Polsce”. Spotkanie było okazją do przedyskutowania i zdefiniowania problemów oraz wypracowania rekomendacji na przyszłość. Dodatkowym atutem byłą możliwość spotkania  i podyskutowania o istotnych problemach migrantów z urzędnikami i pracownikami magistratu m.st. Warszawy, Urzędu ds. Cudzoziemców,  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego czy Państwowej Inspekcji Pracy.

Projekt „Ukraińcy – aktywni mieszkańcy Warszawy” (październik-grudzień 2016)

W 2016 roku Fundacja pomagała w wydawaniu „Niezbędnika aktywnych mieszkańców Warszawy” i realizowała projekt „Ukraińcy – aktywni mieszkańcy Warszawy”, który miał na celu promocje treści zawartych w Niezbędniku. W ramach projektu Fundacja przeprowadziła cykl spotkań informacyjnych poświęconych temu, jak aktywnie działać w Warszawie i jak zmieniać i udoskonalać swoją dzielnicę przy pomocy miejskich grantów. W listopadzie i grudniu zorganizowano spotkania z miejscowymi aktywistami oraz mieszkańcami zwyczajnie nieobojętnymi na lokalne sprawy. Organizatorzy mówili, co można robić i do kogo się zwracać, jeśli ktoś ma pomysł na poprawę funkcjonowania w swej okolicy; jak znaleźć aktywnych mieszkańców, którzy dołączyliby do inicjatywy; jak można wpłynąć na decyzje władz miasta dotyczące miejsca zamieszkania danej osoby; jak otrzymać „małe granty” od miasta Warszawa na realizację pomysłów. W celu włączenia jak największej liczby aktywnych Ukraińców, spotkania odbywały się w różnych dzielnicach Warszawy, w miejscach lokalnej aktywności, w których można liczyć na bezpłatne wsparcie realizacji ciekawych inicjatyw każdego mieszkańca dzielnicy i promocję jego pomysłu.

W ramach projektu odbyło się też Spotkanie networkingowe ukraińskich organizacji, inicjatyw oraz aktywnych Ukraińców – mieszkańców Warszawy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy działają na rzecz Ukraińców, inicjatyw obywatelskich ukraińskich migrantów, przedstawiciele Ambasady Ukraińskiej.

W trakcie tego wydarzenia zostały przeprowadzono:

 • Prezentację Niezbędnika aktywnego mieszkańca w języku ukraińskim;
 • Prezentację ciekawych inicjatyw lokalnych;
 • Prezentację organizacji i osób zainteresowanych działaniem;
 • Spotkanie z przedstawicielami Urzędu m.st. Warszawy i jego działów oraz innych miejskich instytucji, które opowiedzieli o możliwościach grantowych oraz pozagrantowych.

Projekt realizowany przy finansowym wsparciu miasta stołecznego Warszawa.

Staż dla przedstawicieli Białoruskiej NGO

(7-14 grudnia 2016)

W dniach 7-14 grudnia Fundacja „Nasz Wybór” była koordynatorem stażu dla dwóch przedstawicieli z Białoruskiej organizacji obrońców praw człowieka Human Constanta, która zajmuje się problemem migrantów i uchodźców, tworzeniem ich adekwatnego wizerunku w społeczeństwie białoruskim. Celem stażu w Warszawie było zapoznanie się ze sposobami pracy i zdobycie praktycznego doświadczenia polskich organizacji pozarządowych, pracujących na rzecz migrantów i uchodźców. Szczególna uwaga stażystów była przydzielona sytuacji migrantów z Czeczeni.

Zgodnie z zaplanowanym programem odbyły się spotkania w organizacjach pozarządowych, które zajmują się problemami migrantów i uchodźców: z Agnieszką Kunicką prezesem Fundacji Refugee.pl; Allą Majevską z Polskiego Forum Migracyjnego; z Ksenią Naranovich prezeską Fundacji Rozwoju “Oprócz Granic”; z Aleksandrą Chrzanowską, doradczynią integracyjną/międzykulturową oraz koordynatorką projektów w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej; z członkiem zarządu Fundacji Ocalenie – Gagikiem Grigoryan; z Jackiem Białasem z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; z Zuzanną Dłużniewską z Fundacji “Inna Przestrzeń” w Centrum Wielokulturowym. Te spotkania okazały się bardzo pomocne w uzyskaniu nowej wiedzy i kompetencji do pracy z migrantami i uchodźcami. Oprócz tego odbyły się spotkania w Fundacjach gdzie jest praktyczna szansa dostać grant na realizację projektów białoruskich:  z Bartkiem Piechowiczem z Fundacji Solidarności Międzynarodowej oraz Dominiką Kupniewską z Fundacji im. Stefana Batorego. Oprócz spotkań w NGO program przewidywał praktyczne warsztaty z ekspertami w zakresie potrzeb migrantów i uchodźców: legalizacji pobytu, pierwsza pomoc psychologiczna, mowa nienawiści w przestrzeni publicznej i przestępstwa motywowane uprzedzeniami, pierwsza pomoc psychologiczna.

Projekt został dofinansowany ze środków programu “Dla Białorusi” Fundacji im. Stefana Batorego.

Projekt Mieszkam tu, bo kocham” (Grudzień 2016)

To krótki film dokumentalny o imigrantach w Polsce. Pokazuje on z bliska historie imigrantów – ich potencjał, ich sukcesy oraz wyzwania, które muszą pokonywać, żyjąc w Polsce. Film ten opowiada również o tym, co imigranci dają Polsce. Pozwala on poznać ich bliżej, zrozumieć i zaakceptować. Celem jego jest promocja pozytywnego wizerunku migrantów w Polsce.

Film zrealizowany w ramach Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji. Projekt “Zwiększenie efektywności zarządzania migracjami w Polsce” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Projekt „Mniejszości Wyszehradzkie w roku 2025” (2015-16).

Projekt był zrealizowany przez Fundację „Nasz Wybór” w partnerstwie z organizacją „People in Need” (Słowacja) i finansowany przez Fundusz Wyszehradzki.

Był to projekt skierowany do studentów pierwszych lat uczelni oraz młodzieży na przygotowanie materiału prasowego na temat mniejszości w krajach Wyszehradzkich do 2025 roku.

W ramach projektu zorganizowano Konkurs na materiały dziennikarskie dotyczące ogólnej sytuacji mniejszości i migrantów w krajach wyszehradzkich lub jednego z trzech obszarów tematycznych: zatrudnienie, mieszkalnictwo oraz edukacja. Zadaniem konkursu było porównanie współczesnej sytuacji mniejszości oraz migrantów w poszczególnych krajach czwórki Wyszehradzkiej z wizją ich sytuacji w przyszłości w roku 2025.

Zorganizowany był też konkurs na udział w szkoleniu dziennikarskim w Bratysławie (Słowacja) w 2016 roku wraz z uczestnikami z innych krajów Wyszehradzkiej czwórki (Węgry, Czechy i Słowacja).

Rezultatem konkursu i szkolenia była publikacja „Visegrad Minorities in 2025”, w którym zostały opublikowane prace uczestników projektu.

2015

„Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Badanie społeczne” (2014-III.2015)

Projekt zrealizowany wspólnie z Fundacją Instytut Ekonomicznych i Społecznych Ekspertyz.

Celem projektu było: 

 1. Dostarczenie wiedzy o sytuacji na rynku pracy imigrantów posiadających wyższe wykształcenie, w szczególności zbadanie funkcjonowania w praktyce regulacji prawnych dających preferencje w dostępie do polskiego rynku pracy absolwentom polskich wyższych uczelni.
 2. Ujawnienie barier utrudniających integrację imigrantów poprzez rynek pracy. W szczególności barier związanych ze społecznym wizerunkiem imigrantów jako pracowników i pracodawców.
 3. Wsparcie imigrantów będących absolwentami wyższych uczelni (polskich i zagranicznych) w znalezieniu zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i ambicjom.

W ramach projektu przeprowadzone zostało kompleksowe badanie społeczne dotyczące sytuacji imigrantów edukacyjnych z krajów trzecich, tj. absolwentów polskich wyższych uczelni pochodzących z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej. Główna uwaga została udzielona najliczniejszym grupom imigrantów edukacyjnych, zdobywającym wykształcenie zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych.

Raport z badań

„Klub Ukraińskich Kobiet” (1.05.2014-31.10.2015)

Projekt zrealizowany przez Fundację i współfinansowany z programu “Obywatele dla Demokracji” finansowanego przez Fundusze EOG.

Celem projektu było zwiększenie aktywności imigrantek z Ukrainy i włączenie ich do życia społecznego poprzez utworzenie grupy imigrantek wyposażonych w wiedzę i kwalifikacje umożliwiające kontynuację działań na rzecz własnej społeczności .

Dzięki realizacji projektu 50 imigrantek z Ukrainy mieszkających w Warszawie nabyło nowe kompetencje oraz rozpoczęło stałą aktywną działalność na rzecz swojej społeczności w ramach Klubu Ukraińskich Kobiet. Rezultatem realizacji projektu jest stworzenie grupy przeszkolonych i aktywnych imigrantek, które będą miały wiedzę i kwalifikacje by kontynuować w przyszłości działania na rzecz ww. wykluczonej grupy imigrantek.

Działania obejmowały regularne spotkania poświęcone różnym tematom, czyli spotkania tematyczne, wyjścia kulturalne, spotkania organizacyjne, informacyjne i okolicznościowe (w sumie 43), warsztaty kulinarne (9), rękodzielnicze (22), treningi w zakresie rozwoju osobistego (7). Uczestniczki projektu wzięły udział w szkoleniach przygotowujących do samodzielnego prowadzenia Klubu, dotyczących m.in. planowania działań, zarządzania zespołem, zarządzania czasem, fundraisingu (8). Odbyły się również trzy wizyty studyjne – do Krakowa, Orońska i Dubiażyna, podczas których poznano działania trzech organizacji o podobnym profilu. Członkinie Klubu zainicjowały działalność zespołu muzycznego „Kalyna”, który w czasie trwania projektu wystąpił 17 razy, oraz zorganizowały 11 imprez integracyjnych. Profil Klubu na Facebooku polubiło ponad 1300 osób.

Głównymi beneficjentkami projektu było 50 imigrantek z Ukrainy mieszkających w Warszawie aktywnie zaangażowanych w działania Klubu Ukraińskich Kobiet oraz w sumie 1236 osób, które wzięły udział w spotkaniach, warsztatach, szkoleniach i imprezach organizowanych przez Klub.

W ramach projektu wyremontowano i wyposażono nową siedzibę Klubu, co pozwoliło na jego dalsze funkcjonowanie po zakończeniu realizacji projektu. Zespół Fundacji oraz jej współpracownicy uczestniczyli w 7 szkoleniach specjalnie dopasowanych do potrzeb organizacji (m.in. w zakresie programowania, zarządzania organizacją, pozyskiwania środków, współpracy z mediami, prowadzenia zajęć dla dzieci), dzięki czemu usprawniono działania Fundacji. Podczas wizyty studyjnej do Pragi zespół Fundacji podzielił się doświadczeniami z organizacjami pracującymi z migrantami oraz z ukraińskimi inicjatywami działającymi w Czechach. Wizyta stanowiła źródło inspiracji dla zespołu oraz zapoczątkowała współpracę z nowymi organizacjami.

Projekt Klub Ukraińskich Kobiet Strona Klubu na Facebook. 

Obchody 24. rocznicy Dnia Niepodległości Ukrainy w Warszawie

23 sierpnia 2015r. w Forcie Sokolnickiego na warszawskim Żoliborzu odbyły się obchody 24. rocznicy niepodległości Ukrainy. Była to druga impreza organizowana wspólnie przez imigrantów z Ukrainy – Fundację „Nasz Wybór”, ukraińską mniejszość narodową – Związek Ukraińców w Polsce oraz Fundacją Solidarności Międzynarodowej.

Obok głównego celu spotkania jakim było uczczenie rocznicy niepodległości Ukrainy organizatorzy zaplanowali szereg wydarzeń, które prezentowały kulturę, sztukę i historię Ukrainy.

W programie imprezy znalazły się:

 • Panel dyskusyjny o sytuacji Tatarów krymskich z udziałem Refata Czubarowa, Andrija Deszczyci, Adama Michnika i Krzysztofa Stanowskiego;
 • Wernisaż wystawy poświęconej Mustafie Dżemilewowi;
 • Koncert „Europejska Dniepropetrowszczyzna” – w ramach którego wystąpił zespół pieśni i tańca z Dniepropietrowska oraz zaprezentowane zostały warsztaty tradycyjnego pertikiwskiego malarstwa ludowego;
 • Koncert ukraińskich oraz polskich artystów. Gwiazdy wieczoru: Roksana Vikaluk, Taras Czubaj.

Dla osób zainteresowanych zdobyciem nowych umiejętności praktycznych, bądź podniesieniem już posiadanych, przewidziano warsztaty.  Były to m.in.:  warsztaty kuchni ukraińskiej, warsztaty taneczne oraz warsztaty dla najmłodszych „Ukraińska bajka”. W ramach warsztatów, można było również wyrzeźbić instrumenty muzyczne z warzyw i owoców oraz na nich zagrać. Zadbali o to twórcy jedynej w Polsce warzywnej orkiestry – „Paprykalaby”.

 Nie zabrakło również prezentacji wyrobów ukraińskiego rękodzieła ludowego, ukraińskich wydawnictw muzycznych, publikacji książkowych oraz stoiska organizacji ukraińskich z Warszawy.

Patronat honorowy nad imprezą objęła Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.

2014

Forum eksperckie „Zwiększenie efektywności działań na rzecz migrantów z Ukrainy w Polsce” (Lider)

Termin realizacji 28-30.11.2014 r.

Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz wiedzy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz migrantów z Ukrainy w Polsce oraz przedstawicielami podmiotów, które odgrywają istotną rolę w procesie integracji migrantów w społeczeństwie przyjmującym.

W dwudniowym spotkaniu zorganizowanym w Warszawie wzięło udział ponad 50 przedstawicieli organizacji zrzeszonych w Krajowej Platformie Współpracy z całej Polski oraz innych organizacji i instytucji na co dzień pracujący z imigrantami z Ukrainy. Spotkanie było okazją do wymiany wiedzy eksperckiej, wymiany doświadczeń oraz opracowania wspólnej koncepcji rozwoju współpracy pomiędzy zaproszonymi organizacjami. Było też doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą poszczególnych organizacji i nawiązania współpracy.

W ramach Forum, odbyła się także prezentacja działalności poszczególnych organizacji, co miało znaczenie w planowaniu przyszłych działań na rzecz tej grupy imigrantów.

Zakres projektu – projekt o zasięgu ogólnopolskim.

W ramach projektu realizowanego przez IOM Warszawa – „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Obchody 23.rocznicy Dnia Niepodległości Ukrainy w Warszawie

24.08.2014, Fort Sokolnickiego, Warszawa

Była to pierwsza impreza organizowana wspólnie przez imigrantów z Ukrainy – Fundację „Nasz Wybór” oraz ukraińską mniejszość narodową – Związek Ukraińców w Polsce oraz Polaków – od lat sympatyzujących z Ukrainą.

Obok głównego celu spotkania jakim było uczczenie rocznicy niepodległości Ukrainy organizatorzy zaplanowali szereg wydarzeń, które prezentowały kulturę, sztukę i historię Ukrainy.

W programie imprezy znalazły się dyskusje publiczne:

 • „Ukraina 1991 – kulisy niepodległości. Współczesne reminiscencje” panelistami której byli dr Kazimierz Wóycicki (UW), dr Andrzej Szeptycki (UW), Stanisław Fedorczuk, politolog z Doniecka;
 • „Krym i Tatarzy Krymscy po aneksji. Co dalej?, w której udział wzięli Nedim Usejnow, Lenur Kerymov, Paweł Kazaniecki;
 • „Ukraina oczami Jacka Kuronia” przy współudziale żony Jacka Kuronia – Danuty Kuroń oraz aktora Andrzeja Seweryna. W trakcie spotkania wystąpił zespół „Dziczka”, a spotkanie poprowadziła Izabella Chruślińska.

Dla osób zainteresowanych zdobyciem nowych umiejętności praktycznych, bądź podniesieniem już posiadanych, przewidziano warsztaty.  Były to m.in.: warsztaty pisania ikon, warsztaty ukraińskiej sztuki walki „Boyowy hopak”, warsztaty kuchni ukraińskiej, warsztaty taneczne oraz warsztaty dla najmłodszych „Ukraińska bajka”. W ramach warsztatów, można było również wyrzeźbić instrumenty muzyczne z warzyw i owoców oraz na nich zagrać. Zadbali o to twórcy jedynej w Polsce warzywnej orkiestry – „Paprykalaby”.

Uczestnikom wydarzenia towarzyszyła również ukraińska muzyka. I to zarówno ta w wykonaniu gości zza wschodniej granicy, jak i zespołów mniejszości narodowych w Polsce. Na scenie Nowego Fortu wystąpił zespół „Burdon” jeden z najbardziej ciekawych i intrygujących zespołów folkowej sceny Ukrainy; Urjane Kenżikajewa – nazywana głosem duszy krymsko-tatarskiego narodu oraz tatarską Edith Piaf; „Rodyna” – wielopokoleniowy zespół śpiewaczy z Dubiażyna na Podlasiu, kultywujący obrzędy i tradycje Ukraińców Podlasia oraz dziecięco-młodzieżowy zespół „Ranok” z Bielska Podlaskiego, jeden z najlepszych zespołów śpiewu białego w Polsce prezentujący kulturę ukraińskojęzycznej części Podlasia.

W trakcie obchodów odbył się również wernisaż wystawy prac artystów z Odessy  «God save Ukraine/Боже, храни Украину/Боже, Україну збережи», projekcja ukraińskiego filmu dokumentalnego W. Koczura „Ukraiński Związek Helsiński – kierunek zmian” , a także prezentacje wyrobów ukraińskiego rękodzieła ludowego, ukraińskich wydawnictw muzycznych, publikacji książkowych oraz stoiska organizacji ukraińskich z Warszawy.

W czasie całodniowej imprezy zaprezentowały się również organizacje pozarządowe działające na rzecz imigrantów, zrzeszone w ramach Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji (IOM). Przedstawiciele tych instytucji mieli możliwość zaprezentowania (ze sceny i poza nią) oferty informacyjnej i pomocowej skierowanej do imigrantów.

Współorganizatorem imprezy była Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy. Patronat honorowy nad imprezą objęła Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Współpraca polsko-ukraińska na rzecz pamięci lokalnej (2014)

Realizowany był przez Fundację „Nasz Wybór” oraz organizację pozarządową Młodzieżowe Stowarzyszenie „A priori” (Lwów, Ukraina).

Główny cel projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz pamięci lokalnej” – aktywizacja środowiska młodych ludzi na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu starosamborskiego (obwód lwowski, Ukraina) – był realizowany poprzez szereg działań:

 1. Organizacja Szkoły Letniej w Ławrowie, która była pewnego rodzaju think tankiem projektu. Prowadzącymi zajęcia byli specjaliści z Polski i Ukrainy. Przedmiotem zajęć szkoły letniej były nie tylko kwestie pamięci lokalnej w szerokim kontekście, lecz również analiza rodzinnych historii mieszkańców wsi.
 2. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu dla uczniów starszych klas szkoły nr 1 miasta Stary Sambór (aktywizacja młodzieży lokalnej na temat pamięci lokalnej).
 3. Opracowanie projektu publikacji „Ławrów: genius loci” (podsumowanie wykonanych prac). Publikacja jest dostępna na stronie.

Projekt został sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie”- RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

„Puls Ukrainy” w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich w Warszawie (29-30 listopada 2014 r).

Organizatorem wydarzenia byli: Moda Na Czytanie. Partnerzy: Fundacja „Nasz Wybór”, Wydawnictwo Czarne, Wydawnictwo „Wielka Litera”. Przez 2 dni odbywały się wydarzenia, związane z kulturą ukraińską oraz obecnym – wojennym – życiem na Ukrainie. W programie były prezentacje książek (na przykład książki wywiadu z Jurijem Andruchowyczem o Ukraińskim Majdanie), koncerty, spotkania z wolontariuszami z PAH, którzy pracowali w strefie ATO w Ukrainie. Fundacja zorganizowała warsztaty kulinarne, warsztaty dla dzieci, przedstawiciel Fundacji moderował jedną z dyskusji, zespół kobiecy „Kalyna” wystąpił z koncertem.

European Integration Forum

Przedstawiciele Fundacji „Nasz Wybór” w latach 2010-2014 uczestniczyli w pracach Europejskiego Forum Integracyjnego organizowanych i koordynowanych przez Komisję Europejską wspólnie z Europejskim Komitetem do Spraw Społecznych i Gospodarczych. Spotkania Forum odbywały się w Brukseli dwa razy do roku. Europejskie Forum Integracyjne było platformą dialogu na temat integracji migrantów, pozwalało organizacjom społeczeństwa obywatelskiego prezentować poglądy na temat integracji migrantów oraz dyskutować nad wyzwaniami i priorytetami polityki integracyjnej z przedstawicielami instytucji Europejskich.

Lista uczestników tego Forum reprezentujących Polskę każdorazowo zatwierdzana była przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Fundacja „Nasz Wybór” była jedną z dwóch organizacji reprezentujących Polskę w pracach Forum.

2013

Empowering Migrant Youth: Models of Integration and Prevention of Exclusion (2011-2013)

W projekcie wzięło udział pięć krajów: Finlandia, Austria, Francja, Czechy i Polska. Koordynatorami projektu były przedstawicielstwa Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM) w każdym z uczestniczących krajów. Uczestnikami projektu były także organizacje pozarządowe, które pracują z młodzieżą migrancką oraz lokalne władze. Polskę w tym projekcie reprezentowała Fundacja „Nasz Wybór” oraz Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne, instytucjonalnym partnerem był Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, a koordynatorem – biuro IOM w Warszawie.

Celem projektu było wypracowanie uniwersalnego modelu działania młodzieżowej organizacji imigranckiej, w oparciu o badania przeprowadzone w organizacjach imigranckich działających w krajach-uczestnkach projektu oraz zebranie wszystkich zgromadzonych informacji na internetowej platformie szkoleniowej dostępnej dla wszystkich zainteresowanych osób. Ponadto, działania i efekty projektu prezentowane były na ogólnokrajowych sympozjach, szkoleniach zorganizowanych dla przedstawicieli organizacji działających na rzecz migrantów oraz na ogólnoeuropejskim seminarium podsumowującym projekt.

Więcej informacji o projekcie.

Projekt finansowany był ze środków Komisji Europejskiej oraz budżetów partnerów instytucjonalnych krajów uczestniczących w projekcie.

„Międzykulturowy świat bajki. Warsztaty integracyjno-artystyczne dla dzieci migrantów i obywateli RP w Polsce” (2013)

realizowany w ramach projektu „Międzykulturowa szkoła w wielokulturowej społeczności”.

Celem projektu było zorganizowanie warsztatów artystycznych, w których dzieci miały możliwość rozwoju umiejętności kreatywnego myślenia, rozbudzenia fantazji i wyobraźni, rozwoju zdolności manualnych, a także praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. Cykl warsztatów był tematycznie połączony tematem przewodnim jakim jest bajka. Warsztaty przeznaczone były dla dzieci w wieku 6-8 i 9-12 lat.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

„Różnorodność w Programach Partii Politycznych, Organizacja i Reprezentacja” (2012-2013) (Partner)

Międzynarodowy projekt badawczy realizowany w Polsce przez Uczelnię Łazarskiego.

Głównym celem projektu było zapoczątkowanie, ocena i wsparcie procesów rozwoju różnorodności (diversity development), w głównych partiach politycznych państw członkowskich UE, uwzględniającej etniczne zróżnicowanie społeczeństw. Projekt miał za zadanie podniesienie świadomości i rozwój praktycznych narzędzi służących promowaniu rozwoju różnorodności w partiach politycznych szczególnie na poziomie narodowym. Ponadto przyczynić się miał do wzmocnienia szans na partycypację obywateli państw trzecich w partiach politycznych, ponieważ poprawa możliwości ich udziału w partiach politycznych była i jest kluczowa dla podniesienia wpływu, jaki mają na procesy decyzyjne. Projekt, miał również za zadanie podnieść pozycję obywateli państw trzecich w systemie demokratycznym. Fundacja „Nasz Wybór” jest partnerem ze strony organizacji migrantów i jest zaangażowana w badania jako ekspert, dyskutant podczas warsztatów oraz recenzent.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

2012

„Mikołaj po ukraińsku” (2012) realizowany w ramach projektu „Międzykulturowa szkoła w wielokulturowej społeczności”.

Celem projektu była integracja dzieci migrantów i obywateli RP w Warszawie oraz prezentacja tradycji mikołajkowych polskich i ukraińskich. Imprezy odbyły się w grudniu 2012 roku w Warszawie, wzięli w niej udział rodzice i dzieci, zarówno imigranci z Ukrainy jak i warszawiacy.

Impreza pozwoliła przedstawicielom społeczności lokalnej, odwołując się do własnej tradycji, poznawać elementy kultury sąsiadów – zobaczyć to co jest wspólne, a co je różni. Pokazała, że to samo zjawisko kulturowe może mieć różne oblicza. Spotkanie było też okazją do przybliżenia języka ukraińskiego, ukraińskiego tańca oraz kuchni. Jednocześnie ukraińskie dzieci i ich rodzice mieli okazję, aby bezpośrednio od Polaków dowiedzieć się o polskich tradycjach mikołajkowych.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. 

2010

Centrum Powitania w Warszawie (2009-2010) (Partner)

Fundacją „Nasz Wybór” współpracowała z Fundacją Rozwoju „Oprócz Granic” oraz Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej przy tworzeniu Centrum Powitania w Warszawie. Dzięki współpracy kilku organizacji Centrum Powitania mogło oferować kompleksowe wsparcie dla migrantów mieszkających w Warszawie i w Polsce.

W ramach Centrum Powitania oferowane było wsparcie psychospołeczne w tym:
-Konsultacje w sprawach związanych z organizacją życia w Polsce, tj. poszukiwanie mieszkania i meldunek, dostęp do usług zdrowotnych, system edukacji i szkolnictwa wyższego,
-Konsultacje psychologiczne indywidualne i grupowe,
-Zajęcia z języka polskiego,
-Warsztaty i szkolenia na takie tematy jak asertywność dla kobiet, podstawy komputera dla początkujących,
-Edukację prawną w zakresie kwestii dyskryminacji i przestępstw motywowanych nienawiścią,
-Wydarzenia integracyjne, pozwalające poznać nowych znajomych oraz poczuć się bezpiecznie i komfortowo w Warszawie (np. spacery po Warszawie, wieczory kulinarne, pokazy filmów),
-Zajęcia dla dzieci, pochodzących z małżeństw mieszanych i rodzin migranckich – „Bajki z bliska i z daleka”.

Działania w ramach „Centrum Powitania” wspierali:
Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w ramach projektu „Centrum Powitania w Warszawie – Tworzenie modelowych rozwiązań instytucjonalnych w zakresie integracji cudzoziemców w Polsce” realizowany w okresie od 1 września 2009 roku do 15 maja 2011 roku oraz w ramach projekt pt. „Centrum Powitania w Warszawie – wypracowywanie modelu punktu doradczego dla migrantów wspierającego zintegrowane społeczeństwo różnorodne” realizowany w okresie od 1 marca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Miasto st. Warszawa w ramach projektu pt. „Krok ku samodzielności i integracji – lekcje języka polskiego dla cudzoziemców w Warszawie”. W ramach projektu prowadzone były bezpłatne zajęcia z j. polskiego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu pt. „Społeczeństwo wielokulturowe – kształtowanie i szanowanie kultury kraju pochodzenia wśród migrantów”. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dla dzieci pochodzących z rodzin mieszanych, spotkania dyskusyjne dla kobiet i mężczyzn w związkach mieszanych, warsztaty psychologiczne dla kobiet, a także wydarzenia animacyjne dla klientów Centrum Powitania.

Instytut Spraw Publicznych w ramach piątej edycji programu „Obywatel i Prawo” wsparło projekt FRS pt. „Uprawnienia członków społeczeństwa wielokulturowego”.

Fundacja im. Stefana Batorego w ramach projektu pt. „Usługi doradcze dla migrantów”.

Na początku Centrum pomagało imigrantom z krajów azjatyckich, afrykańskich i byłego Związku Radzieckiego napotykanych na mazowieckich bazarach – głównie na Jarmarku Europa i w Wólce Kosowskiej. Z czasem działania (jak to później nazwaliśmy) „Ruchomych Punktów Doradczych” objęły kolejne miejsca skupienia migrantów. W kwietniu 2009 roku uruchomiono stały punkt doradczy zwany „Centrum Powitania” w Warszawie (ul. Górskiego 3 lok. 17). Dzięki dogodnemu położeniu w samym centrum miasta można tu było łatwo dotrzeć i zupełnie nieodpłatnie skorzystać z rozmaitych usług świadczonych przez zespół specjalistów mówiących po rosyjsku, ukraińsku, angielsku, francusku i po polsku. Twórcy Zespół Centrum dokłada wszelkich starań, by wszyscy czuli się w nim jak w domu, by tak też czuli się w całej Warszawie. Centrum udziela wszelkich informacji potrzebnych imigrantom, współpracujemy z przyjaznymi imigrantom osobami, organizacjami, instytucjami i firmami. Od sierpnia 2013 roku stały punkt doradczy przeniesiono na ul. Mazowiecką 12 lok. 24 w Warszawie. Prowadzi go Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

2009

Migranckie Centrum Karier (2009) (Partner)

Migranckie Centrum Karier i Pośrednictwa Pracy było prowadzone przez Fundację Rozwoju „Oprócz Granic” i utworzone przy stałym punkcie doradczym dla migrantów. Centrum dysponowało zespołem specjalistów ds. zatrudnienia, migracji oraz relacji międzykulturowych. Misją Centrum było zmniejszanie skali nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce oraz wsparcie pracodawców w zakresie rekrutacji pracowników o unikalnych kompetencjach na polskim rynku pracy.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

SPRAWOZDANIA