Legalizacja pobytu dzieci cudzoziemców

0

Legalizacja pobytu dziecka cudzoziemca zależy od tego, czy dziecko jest obywatelem kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, czy też tzw. kraju trzeciego.

Znaczenie będzie też miał status prawny pobytu rodziców bądź opiekunów dziecka oraz fakt, czy dziecko urodziło się w Polsce czy do Polski przyjechało.

Legalizacja pobytu dziecka, będzie więc zależała od wielu czynników.

Gdy jedno z rodziców jest obywatelem RP…

dziecko nabywa obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej z urodzenia. W prawie polskim obowiązuje tzw. ius sanguinis czyli prawo krwi. Oznacza to, że dziecko uzyskuje obywatelstwa kraju jednego ze swoich rodziców, a nie obywatelstwo miejsca (kraju) w którym się urodziło. Wyjątek stanowią dzieci urodzone w Polsce z rodziców nieposiadających żadnego obywatelstwa, gdy obywatelstwo jest nieokreślone, rodzice są nieznani lub gdy dziecko zostało znalezione na terytorium RP. W takich sytuacjach działa ius soli, czyli prawo ziemi, i dziecko nabywa obywatelstwo polskie z racji urodzenia na terytorium RP. Aby nabycie obywatelstwa polskiego przez dziecko stało się faktem, w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania należy złożyć oświadczenie o wyborze obywatelstwa dla dziecka. W przypadku, rodzice dziecka nie są małżeństwem, wymagane jest uznanie dziecka przez ojca. Takie oświadczenie należy złożyć w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia dziecka i składane jest przez oboje rodziców.

Nadanie obywatelstwa polskiego rodzicom, uznanie ich za obywateli polskich oraz wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego obejmuje także dziecko do ukończenia 16 roku życia pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Po ukończeniu 16 lat, małoletni na każdą zmianę obywatelstwa (nabycie czy zrzeczenie) musi wyrazić zgodę. Nadanie obywatelstwa w drodze decyzji administracyjnej, po spełnieniu przesłanek wymienionych w ustawie, odbywa się na wniosek cudzoziemca. W imieniu małoletnich dzieci wniosek taki składają rodzice bądź opiekunowie prawni. Nadanie obywatelstwa rodzicom będzie miało skutki wobec małoletnich dzieci.

Gdy rodzice legalnie przebywają na terytorium RP
Nie zawsze będzie to oznaczało automatyczne zalegalizowanie pobytu dziecka. Znane są przypadki, kiedy rodzice posiadali legalny pobyt, np. uzyskany w drodze abolicji, a dzieci w związku z tym, że nie mogły z niej skorzystać, nadal przebywały w Polsce nielegalnie.

Zgodnie z polskim prawem, gdy rodzice dziecka posiadają zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, ich dziecko, jeśli urodziło się w Polsce, również otrzyma zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Reguluje to art. 53 pkt. 12 ustawy o cudzoziemcach.

Sprawa komplikuje się nieco, gdy zalegalizować trzeba pobyt nowonarodzonego dziecka, gdyż tu procedura ulega wydłużeniu. Każde urodzone w Polsce dziecko (niezależnie od obywatelstwa rodziców) w ciągu 14 dni od narodzin musi być zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dokonuje tego rodzic, ale może też inna upoważniona osoba. Z wydanym przez USC aktem urodzenia należy udać się do placówki konsularnej kraju pochodzenia rodziców w celu wyrobienia dziecku paszportu (lub wpisać do paszportu rodziców). Z gotowym paszportem można zgłosić się do Wydziału Spraw Obywatelskich w miejscu zamieszkania rodziców (przeważnie matki dziecka) i złożyć wniosek o zameldowanie. Pierwsze zameldowanie następuje na okres do 3 miesięcy, a następnie po uzyskaniu zezwolenia z Urzędu Wojewódzkiego może być dokonane na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy. Aby legalizacja pobytu naszego nowonarodzonego dziecka mogła być kompletna, nie należy zapominać o wyrobieniu dziecku numeru PESEL. Będzie on niezbędny m.in. w kontaktach z publiczną służbą zdrowia i to niezależnie od tego, że rodzice są ubezpieczeni w ZUS. Numer PESEL nadawany jest z urzędu cudzoziemcom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące. W takim przypadku, po złożeniu przez obcokrajowca formularza meldunkowego w urzędzie, urząd jest zobowiązany wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych z wnioskiem o nadanie temu obcokrajowcowi numeru PESEL. Jednakże, aby nie było niespodzianek, proponuję dopytać w urzędzie meldunkowym czy na pewno to uczyni. Cała procedura nadania numeru PESEL powinna trwać około miesiąca. 

Iwona Trochimczyk-Sawczuk

Share.