Ubezpieczenia dobrowolne w ZUS – Nasz Wybir – Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Ubezpieczenia dobrowolne w ZUS

28 lutego 2013
Ubezpieczenia dobrowolne w ZUS

Ubezpieczenie zdrowotne w ZUS pokrywa koszty pobytu w szpitalu, wizyty w placówkach publicznej służby zdrowia (tych, które mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia) oraz wszystkie inne usługi medyczne w ramach publicznej służby zdrowia. Nie ma różnicy miedzy ubezpieczeniem dobrowolnym a obowiązkowym – wszyscy mają te same prawa, nie ma też różnicy między ubezpieczeniem obcokrajowców i obywateli polskich.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zapewnia możliwość osobie nieubezpieczonej zawarcie dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Może to uczynić składając pisemny wniosek w odpowiednim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. W województwie mazowieckim oddział NFZ mieści się na ul. Chałubińskiego 18 w Warszawaie.

Ustawa wymienia następujące grupy cudzoziemców, nie posiadających obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego EFTA, którzy mogą zostać objęci dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Są to :

1. cudzoziemcy przebywający na terytorium RP na postawie: wizy uprawniającej do podjęcia pracy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony z wyłączeniem zezwolenia udzielonego na podstawie art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006r. Nr 234, poz. 1694 z późn. zm.), zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub osoby, które uzyskały status uchodźcy nadany w Polsce lub ochronę uzupełniającą albo korzystające z ochrony czasowej na jej terytorium;
2. cudzoziemcy – studenci i uczestnicy studiów doktoranckich studiujący
w Polsce oraz absolwenci, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż;
3. cudzoziemcy – członkowie zakonów oraz alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantki, nowicjusze i junioryści zakonów i ich odpowiedników , przebywający na terytorium Polski na podstawie wizy, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zgody na pobyt tolerowany lub posiadający status uchodźcy nadany w Polsce lub ochronę uzupełniającą albo korzystający z ochrony czasowej na jej terytorium;
4. osoby odbywające staż adaptacyjny;
5. osoby odbywające kurs języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim;

Osoba, która zawarła umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Osoby takie są „dopisywane” do ubezpieczenia osoby zgłaszającej się, a kwota składki jest taka jak za jedną osobę. Członkowie rodziny korzystają z usług publicznej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak osoba zgłaszająca się, np. dziecko korzysta z usług medycznych bezpłatnie, tylko na podstawie ubezpieczenia zdrowotnego ZUS matki. Zasada ta nie dotyczy cudzoziemców z grup 2, 3 i 5.

W celu zawarcia umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, należy zgłosić się do Oddziału NFZ, wypełnić “wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia”, załączyć dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia w ZUS (jeśli dotyczy), dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie RP, zaświadczenie z uczelni potwierdzające odbywanie nauki dla studentów. W ciągu 7 dni od podpisania umowy należy udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA oraz zgłosić członków swojej rodziny wypełniając druk ZUS ZCNA.

Osoba ubezpieczająca się dobrowolnie wraz z członkami rodziny uzyskuje prawo do świadczeń zdrowotnych z dniem określonym w umowie, a przestaje być nim objęta z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek, np. ostatnim miesiącem opłacania składek jest wrzesień – ubezpieczenie będzie ważne do końca października. Dowodem ubezpieczenia dla osoby ubezpieczającej się dobrowolnie oraz członków jej rodziny jest umowa wraz z dowodem opłacenia składki za ostatni miesiąc.

Osoba ubezpieczająca się dobrowolnie, ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, np. do 15 września za miesiąc sierpień. Kwota składki będzie się zmieniała w poszczególnych kwartałach, dlatego należy tego pilnować i sprawdzać w ZUS obowiązujące stawki. Kwota składki będzie się też różniła w zależności od grupy.

Cudzoziemcy z grup 2, 3 i 5 – płacą w chwili obecnej 46,80 PLN miesięcznie. Natomiast grup 1 i 4 – 348,98 PLN miesięcznie. Różnica wynika z przyjęcia różnych podstaw wyliczenia składki. Należy też zwrócić uwagę, że ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje od dnia podpisania umowy z NFZ. Tak więc jeśli wybierają się Państwo do NFZ, np. w połowie miesiąca, najlepiej będzie jeśli umowę podpiszą Państwo z rozpoczęciem obowiązywania ubezpieczenia od początku następnego miesiąca. Składka jest niepodzielna, tak więc trzeba ją będzie zapłacić w pełnej kwocie nawet jeśli ubezpieczenie będzie obowiązywało od połowy miesiąca.

I na koniec, kwestia opłaty dodatkowej. Osoba ubezpieczająca się dobrowolnie, a posiadająca przerwę w ubezpieczeniu zdrowotnym jest zobligowana do uiszczenia jednorazowej opłaty za okres nieskładkowy. Jej wysokość jest uzależniona od długości okresu, w którym osoba nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym (do roku – 775,50 zł., powyżej 10 lat – 7755,00 zł.). Wysokość opłaty liczy się od zakończenia ważności wcześniejszego ubezpieczenia NFZ lub, jeśli osoba nigdy nie była ubezpieczona w ramach NFZ, od początku ważności dokumentu, np. karty pobytu czy wizy z pozwoleniem na pracę.

Opłata należy wnieść przed podpisaniem umowy z NFZ na konto oddziału wojewódzkiego NFZ podane na druku umowy. W uzasadnionej sytuacji, na wniosek zainteresowanego, Fundusz może odstąpić od pobrania opłaty lub rozłożyć ją na raty miesięczne. Czy to jednak uczyni, w dużej mierze zależy od uzasadnienia, dlaczego składki na ubezpieczenie zdrowotne nie były opłacane oraz indywidualnej decyzji konkretnego urzędnika. Najlepiej udać się do oddziału NFZ i zapytać, jak będzie rozpoznana konkretna sytuacja. Opłaty nie pobiera się od cudzoziemców z grup 2, 3, 4 i 5.