Ukraińskie imiona i nazwiska w polskich dokumentach

0

W wypadku tłumaczenia tekstów (także nazw własnych) z języków słowiańskich posługujących się alfabetem innym niż łacinka można stosować dwie metody oddania zapisu oryginalnego: transkrypcję lub transliterację.

„Transkrypcja jest takim sposobem konwersji pisma, który polega na przybliżonym, choć możliwie wiernym zastępowaniu dźwięków mowy oznaczanych za pomocą jednego alfabetu znakami innego alfabetu. Natomiast stosując transliterację, nie dążymy do naśladowania dźwięków obcego języka, lecz zastępujemy znaki określonego alfabetu znakami alfabetu drugiego, częstokroć z zastosowaniem specyficznych znaków diakrytycznych (…)” („Wielki słownik ortograficzny PWN” pod red. E. Polańskiego, Warszawa 2003, s. 107-108).

Warto również pamiętać, iż rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński wprowadziło nie tyle sposób transliteracji, ile 7 sposobów transkrypcji fonetycznej nazwisk i imion zapisywanych oryginalnie alfabetami niełacińskimi: rosyjskim, ukraińskim, białoruskim, łemkowskim, hebrajskim, jidysz i ormiańskim, z uwzględnieniem zasad ortografii polskiej.

W praktyce cudzoziemiec mieszkający w Polsce w wielu sytuacjach dokonuje tłumaczenia swojego aktu urodzenia i innych dokumentów w celu zapisania jego imienia i nazwiska w alfabecie łacińskim. Tłumaczenia te będące następnie podstawą wpisu danych w polskim akcie urodzenia czy też akcie małżeństwa to decyzja na całe życie, dlatego zadbać o to aby tłumaczenie było dokonano zgodnie z wolą cudzoziemca – w przypadku wielu imion i nazwisk istnieje kilka możliwości ich zapisu w alfabecie łacińskim i każda z nich będzie prawidłowa.

Warto również zadbać o zaświadczenie od tłumacza przysięgłego, iż dane imię czy też nazwisko może zostać zapisane w różny sposób w alfabecie łacińskim. Takie zaświadczenie rozwiąże wiele problemów, jeżeli cudzoziemiec chce posługiwać się inną transliteracją swojego imienia lub nazwiska niż ta, która zapisana jest w paszporcie. Należy pamiętać również aby w miarę możliwości posługiwać się jednym sposobem transliteracji imienia i nazwiska aby nie dopuścić do sytuacji gdy w różnych dokumentach będzie wpisane inne imię i nazwisko.

Jak już wspomniałem wcześniej istnieje możliwość wpisu ukraińskich aktów urodzenia, małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego. Zgodnie z treścią art. 73 Ustawy prawo o aktach stanu cywilnego akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.

Dariusz KOSTYRA

www.karta-pobytu.pl   tło rysunek z wpapers.ru

Share.