Oferta pracy – Mentor kulturowy z językiem ukraińskim – Warszawa

0

I. Fundacja „Nasz Wybór” zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Mentor kulturowy z językiem ukraińskim – Warszawa w zespole projektu „CPC 2.0” w Warszawie.

Projekt CPC 2.0 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Zamawiający: Fundacja „Nasz Wybór”, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa

e- mail: [email protected]

III. Wymagania obowiązkowe:

 • dobra znajomość języka polskiego,
 • dobra znajomość języka ukraińskiego,
 • znajomość przepisów dotyczących sytuacji cudzoziemców w Polsce,

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • znajomość innych języków obcych.
 • własne doświadczenia migracyjne,
 • doświadczenie w pracy z cudzoziemcami.

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

Zatrudnienie na stanowisku: Mentor kulturowy z językiem ukraińskim – Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialne za poradnictwo i wspieranie integracji uchodźców i imigrantów ze społeczeństwem polskim.

Zakres obowiązków:

 • dyżury w Ukraińskim Domu w Warszawie oraz praca w terenie (średnio 20 godzin tygodniowo – liczba godzin może ulec zwiększeniu do 50 %),
 • poradnictwo stacjonarne i zdalne oraz wsparcie środowiskowe,
 • tłumaczenie w znanych językach w trakcie konsultacji z innymi pracownikami Fundacji,
 • udział w comiesięcznych zebraniach, szkoleniach i superwizjach zespołu,
 • wspieranie kontaktu cudzoziemców z instytucjami, urzędami, szkołami, placówkami służby zdrowia itp.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: początek grudnia 2015 r.

V. Procedura wyboru ofert:

 • nadesłane oferty zostaną poddane ocenie pod kątem spełniania wymogów ogłoszenia (wymagania obowiązkowe),
 • oferty spełniające wymagania obowiązkowe zostaną ocenione pod kątem wymagań dodatkowych oraz oczekiwań finansowych podanych przez oferentów,
 • oferenci wybrani w wyniku oceny ofert zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, w których zostaną wyłonieni oferenci, którym zostanie zaproponowana współpraca w ramach projektu,
 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne oferentów nie spełniających jednego z wymogów obowiązkowych,

VI. Kryteria wyboru oferty

 • spełnienie wymogów formalnych – 50%
 • rozmowa kwalifikacyjna – 50 %

VII. Termin i sposób składania ofert:

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

 • CV prosimy przesyłać do dnia 24 listopada 2015 r. na adres: [email protected] lub dostarczyć do biura Fundacji pod adresem ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa w godzinach 12:00 – 20:00.
 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: ” mentor kulturowy z językiem ukraińskim – Warszawa”
 • w treści wiadomości e-mail prosimy zawrzeć następujące oświadczenia:
  • „Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione w zapytaniu ofertowym.”
  • „Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez Fundację „Nasz Wybór”w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 • w treści maila prosimy podać oczekiwania finansowe netto za godzinę pracy
 • w przypadku dostarczenia CV do biura Fundacji do CV prosimy załączyć pismo zawierające powyższe zapisy wymagane dla wiadomości e-mail (tytuł, oświadczenia, oczekiwania finansowe).
 • Oferta musi być sporządzona w języku polskim

VIII. Osoba uprawniona do kontaktu:

Iwona Trochimczyk-Sawczuk tel.: 22 408 00 46, e-mail: [email protected]

Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji będą mogły być udostępniane przez Fundację „Nasz Wybór” w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu wyłącznie podmiotom uprawnionym do przeprowadzania powyższych czynności lub ich przedstawicielom zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr. 133 poz. 883 z późn. zm.).

Warszawa dn.: 15.11.2015 r.

Oferta_pracy_mentor_kulturowy_z_językiem_ukraińskim_Warszawa_15.11.2015

Share.