Prawo jazdy i rejestracja samochodu

0

Ukraina jest stroną konwencji o ruchu drogowym. Oznacza to, że obywatele Ukrainy, którzy posiadają prawo jazdy wydane przez władze swojego kraju, mogą kierować pojazdami na terytorium Polski, oczywiście zgodnie z posiadanymi uprawnieniami do prowadzenia określonej kategorii pojazdów i tylko w okresie ważności posiadanego prawa jazdy.

i.

O wymianę prawa jazdy wydanego za granicą może ubiegać się osoba, która przebywa w Polsce przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste. Aby wymienić prawo jazdy należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek (wniosek dostępny na stronie: http://www.um.warszawa.pl),
 • aktualną kolorową fotografię o wym. 3,5 x 4,5 cm wykonaną na jednolitym jasnym tle, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
 • kserokopię zagranicznego prawa jazdy,
 • tłumaczenie prawa jazdy sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Polski albo zaświadczenie o studiowaniu od co najmniej 6 miesięcy,
 • orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, jeżeli prawo jazdy wydane za granicą jest dokumentem terminowym, który wkrótce utraci ważność,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią art. 233 kk. (do pobrania ze strony: http://www.um.warszawa.pl),
 • oświadczenie złożone na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami (do pobrania ze strony: http://www.um.warszawa.pl),
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej (100 zł) i ewidencyjnej (0,50 gr).

Zarejestrowanie używanego pojazdu sprowadzonego z zagranicy wymaga wypełnienia wniosku (do pobrania za strony: http://www.um.warszawa.pl) oraz skompletowania i załączenia do niego następujących dokumentów:

 • kopii paszportu oraz dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce (np. karta pobytu),
 • dowodu własności pojazdu (np. umowa sprzedaży pojazdu),
 • dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • tablic rejestracyjnych,
 • dowodu odprawy celnej,
 • zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego, w przypadku gdy jest wymagane. Okresowe badanie techniczne jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Polski. Nie jest ono wymagane np. w przypadku nowego pojazdu, dla którego wydano świadectwo zgodności WE, czy pojazdu zarejestrowanego, w którego dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez właściwy organ państwa członkowskiego, zawarta jest informacja o wykonanym badaniu technicznym i jego terminie ważności,
 • dowodu uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej (łącznie 256 zł),

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Po złożeniu wniosku o rejestrację Twój samochód zostaje zarejestrowany czasowo na okres 30 dni, a Ty otrzymasz pozwolenie czasowe (ważne przez okres nieprzekraczający 30 dni) oraz tablice rejestracyjne. Pozwolenie czasowe będziesz musiał zwrócić przy odbiorze dowodu rejestracyjnego.

Patrycja MICKIEWICZ

Share.