Zakładanie działalności gospodarczej – Nasz Wybir – Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Zakładanie działalności gospodarczej

22 października 2016
Zakładanie działalności gospodarczej

Forma, w jakiej cudzoziemiec może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce zależy od jego podstawy pobytowej. Niektóre grupy cudzoziemców mogą rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą na zasadach obowiązujących obywateli polskich, tzn. w każdej przewidzianej prawem formie, a inne grupy tylko na ściśle określonych prawem zasadach. Dlatego też jeżeli chcesz założyć w Polsce swój biznes, pierwszym krokiem powinno być ustalenie, w jakiej formie możesz to zrobić.

Jeżeli posiadasz jedną z wymienionych poniżej podstaw pobytu na terytorium Polski, albo jeden z wymienionych dokumentów, możesz rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą na zasadach obowiązujących Polaków

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • status uchodźcy,
 • ochronę uzupełniającą,
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
 • zgodę na pobyt tolerowany,
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone m.in. w związku z następującymi okolicznościami:
  -podjęciem lub kontynuacją stacjonarnych studiów wyższych lub studiów doktoranckich w Polsce ( 144 ustawy o cudzoziemcach),
  -łączeniem rodzin (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach),
 • zezwolenie na pobyt czasowy, a jednocześnie pozostajesz w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym w Polsce,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej,
 • ochronę czasową,
 • ważną Kartę Polaka.

WAŻNE! Jeżeli posiadasz inny niż wymienione powyżej dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce możesz podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce wyłącznie w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Możesz także do takich spółek przystępować, obejmować bądź nabywać ich udziały lub akcje.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki składa się z kilku etapów, które przedstawione zostaną na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdyż – w praktyce – cudzoziemcy najczęściej decydują się na prowadzenie działalności w tej właśnie formie.

Krok 1: zawarcie  umowy spółki, która w tym przypadku wymaga formy aktu notarialnego. Powinieneś zatem udać się w tym celu do notariusza (koszt sporządzenia umowy przy kapitale zakładowym 5.000 zł wraz z wypisem umowy i podatkiem wyniesie około 230 zł).

Krok 2:  wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, którego minimalna wartość wynosi 5.000 zł.

Krok 3:  ustanowienie organów spółki, tj. zarządu, a rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki.

Krok 4:  wpis spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W tym celu należy wypełnić urzędowe formularze: KRS-W3, KRS-WE, KRS-WK, KRS-WM (można je pobrać ze strony: https://bip.ms.gov.pl).

Dodatkowo do formularzy musisz złożyć:

 • wniosek o nadanie numeru NIP (druk NIP 2), zgłoszenie identyfikacyjne do Urzędu Statystycznego o nadanie numeru REGON (druk RG-1) oraz zgłoszenie płatnika składek do ZUS (jeżeli spółka od początku działalności zamierza zatrudniać pracowników) lub oświadczenie, że spółka nie zatrudnia pracowników;
 • dowód uiszczenia opłat (opłata sądowa za wpis wynosi 500 zł, opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym to 100 zł);
 • umowę spółki – 2 egzemplarze;
 • listę wspólników, w której należy podać imię i nazwisko albo nazwę każdego wspólnika, liczbę i wartość nominalną jego udziałów;
 • listę zawierającą nazwiska, imiona i adresy członków zarządu, a jeżeli ustanowiona jest rada nadzorcza lub komisja rewizyjna, to także listę z imionami i nazwiskami członków tych organów oraz poświadczone urzędowo wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki (członków zarządu);
 • oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników wniesione w całości;
 • umowę najmu lokalu lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu, w którym znajduje się siedziba spółki – 2 egzemplarze;

Formularze wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka komandytowa mogą zostać zarejestrowane przez Internet, w trybie tzw. „S24”. W takim przypadku umowa spółki sporządzana jest z wykorzystaniem wzorca umowy dostępnego w internecie i nie wymaga formy aktu notarialnego. Złożenie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego również następuje przez internet. Sąd rejestrowy rozpoznaje wniosek w terminie jednego dnia od daty jego wpływu, stąd skrót S24. Po uzyskaniu wpisu do rejestru należy zgłosić spółkę w urzędzie skarbowym (druk NIP-2), urzędzie statystycznym (druk RG-1) oraz ewentualnie dokonać zgłoszenia płatnika składek do ZUS (druk ZUS ZPA).

Spółkę zarejestrować można na stronie ems.ms.gov.pl

UWAGA! Zanim rozpoczniesz działalność gospodarczą w Polsce, upewnij się w jakiej formie możesz ją prowadzić. Podjęcie działalności niezgodnie z obowiązującymi przepisami może doprowadzić do wydania wobec Ciebie decyzji o zobowiązaniu do powrotu, która będzie zawierała zakaz ponownego wjazdu do Polski lub Polski i innych państw obszaru Schengen przez okres od 1 roku do lat 3.