Pobyt w Polsce na podstawie wizy – Nasz Wybir – Portal dla Ukraińców w Polsce

Pobyt w Polsce na podstawie wizy

27 października 2016
Pobyt w Polsce na podstawie wizy

Jaką wizę posiadasz – C czy D? Najczęściej wydawane są właśnie te dwa rodzaje wizy: wiza Schengen (C) i wiza krajowa (D). Wiza Schengen wydawana jest na czas do 90 dni pobytu, wiza krajowa natomiast – na czas dłuższy: od 90 do 360 dni. Pamiętaj, że określona w wizie dopuszczalna liczba dni pobytu nie zawsze odpowiada okresowi ważności wizy! W przypadku wizy Schengen okres ważności wizy może wynosić nawet 5 lat, natomiast dopuszczalny czas pobytu będzie zawsze krótszy i może liczyć na przykład tylko 20 dni.

Zarówno wiza krajowa, jak i wiza Schengen pozwalają na podróżowanie po terytorium innych krajów strefy Schengen. Czasem wiza Schengen ma ograniczoną ważność terytorialną i jest wtedy ważna tylko na terytorium wybranego państwa Strefy.
Wiza krajowa uprawnia do pobytu na terytorium innych państw Schengen w okresie jej ważności do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Wiza Schengen również pozwala na pobyt w strefie Schengen przez określoną w niej liczbę dni (do 90) w każdym 180−dniowym okresie, o ile uprawnia do dwóch lub więcej wjazdów, a jej okres ważności wynosi przynajmniej rok.
Istnieje aplikacja ułatwiającą ustalenie liczby dni możliwych do wykorzystania w ramach posiadanej wizy Schengen, jest to tzw. kalkulator Schengen. Uwaga, aplikacja sprawdza wyłącznie zasadę „90 dni w 180-dniowym okresie”, to znaczy ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy Twoja wiza została wydana na 90 dni!

LINK: Kalkulator jest dostępny pod adresem

Do strefy Schengen należą kraje członkowskie Unii Europejskiej z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Irlandii, Cypru, Bułgarii, Rumunii i Chorwacji, a także Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria.
Niektóre z powyższych krajów: Bułgaria, Chorwacja, Cypr i Rumunia wprowadziły uproszczony system kontroli osób na swoich granicach zewnętrznych, co oznacza, że jeśli posiadasz wizę Schengen, wizę krajową lub kartę pobytu wydaną przez kraj należący do Unii Europejskiej, możesz wjechać do tych krajów i przebywać na ich terytorium na tej samej zasadzie jak w przypadku krajów strefy Schengen.

Czy mogę pracować, jeśli moja wiza została wydana w innym celu niż wykonywanie pracy?

Nie możesz podjąć pracy w Polsce, gdy posiadasz wizę wydaną w celu turystycznym (cel wydania wizy wskazany na naklejce wizowej: 01), w celu korzystania z ochrony czasowej (22) lub wizę uzyskaną ze względów humanitarnych (23). W przypadku wszystkich pozostałych rodzajów wiz – na przykład wizy wydanej w celu odbycia studiów stacjonarnych lub zaocznych albo w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół – masz prawo do podjęcia pracy po spełnieniu pewnych warunków. A mianowicie, co do zasady, musisz dodatkowo posiadać zezwolenie na pracę lub oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz umowę zawierającą te same warunki pracy, jakie zostały określone w zezwoleniu lub oświadczeniu.Więcej o rodzajach zezwoleń, legalnej pracy w Polsce oraz przypadkach, w których nie potrzebujesz zezwolenia na pracę, by pracować (np. w przypadku posiadania Karty Polaka) dowiesz się w rozdziale II tej publikacji.

Czy mogę przedłużyć swój legalny pobyt, jeśli przebywam w Polsce na podstawie wizy?

Jeśli przebywasz w Polsce na podstawie wizy, bez względu na cel jej wydania, masz możliwość przedłużenia swojego legalnego pobytu. Nie będzie to jednak przedłużenie wizy, gdyż taka możliwość została przewidziana wyłącznie dla zdarzeń szczególnych i praktycznie nie jest stosowana. Masz prawo ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt (czasowy lub stały) w Polsce.

Zezwolenie na pobyt w Polsce jest popularnie nazywane „kartą pobytu”. W rzeczywistości karta pobytu jest dokumentem wydawanym w efekcie udzielenia tego zezwolenia. Karta pobytu niejako zastępuje wizę, ponieważ wraz z dokumentem podróży uprawnia Cię do wielokrotnego przekraczania granicy. Ponadto stanowi dokument, na podstawie którego można stwierdzić Twoją tożsamość. W niektórych wypadkach karta daje jej posiadaczowi o wiele więcej możliwości niż wiza, np. prawo do pracy bez zezwolenia czy prawo do rejestracji indywidualnej działalności gospodarczej w Polsce.