Zezwolenie na pobyt czasowy (karta czasowego pobytu) – Nasz Wybir – Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Zezwolenie na pobyt czasowy (karta czasowego pobytu)

30 października 2016
Zezwolenie na pobyt czasowy (karta czasowego pobytu)

Zezwolenie na pobyt czasowy, co do zasady (w poniższej tabeli znajdziesz wyjątki), może być udzielone, jeśli okoliczności, które wskażesz we wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy jako podstawę ubiegania się o zezwolenie („główny cel pobytu”) uzasadniają Twój pobyt na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Pamiętaj jednak, że ten 3-miesięczny okres będzie liczony od dnia wydania decyzji w Twojej sprawie. W związku z tym czas, w którym Twój wniosek będzie rozpatrywany nie wlicza się do tego okresu. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy powinno nastąpić w ciągu 1-2 miesięcy, jednak w praktyce postępowanie trwa dłużej. Czas rozpatrzenia wniosku wynosi średnio, w zależności od województwa, 3-6 miesięcy.
PRZYKŁAD: Jeśli posiadasz umowę zlecenia na okres 5 miesięcy i ubiegasz się o udzielenie zezwolenia na pobyt i pracę, a rozpatrzenie Twojej sprawy będzie trwało 3 miesiące, na dzień wydania decyzji nie będziesz spełniał wymogu posiadania celu pobytu (praca), uzasadniającego Twój pobyt w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące. W takiej sytuacji otrzymasz decyzję odmowną.

Ustawa o cudzoziemcach określa kilka podstawowych przesłanek, które mogą stanowić podstawę udzielenia zezwolenia, choć dopuszcza także możliwość udzielenia zezwolenia ze względu na cel nie określony wprost w ustawie, a przekonująco wykazany przez cudzoziemca.

W tabeli poniżej zostały przedstawione najbardziej powszechne, określone w ustawie okoliczności udzielenia zezwolenia pobytowego wraz z istotnymi informacjami na temat postępowania oraz – w prawej kolumnie – okres, na jaki udziela się zezwolenia i wykaz dokumentów wymaganych w postępowaniu. Pamiętaj, że zawsze musisz dołączyć 4 aktualne kolorowe fotografie paszportowe oraz kserokopie dokumentu podróży (patrz: punkt 2.1. tego rozdziału)!

Okoliczności udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

GŁÓWNY CEL POBYTU
WAŻNE INFORMACJE
OKRES, NA JAKI UDZIELA SIĘ ZEZWOLENIA
WYMAGANE DOKUMENTY
STUDIA
Kształcenie się na studiach oznacza podjęcie lub kontynuowanie studiów stacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia (licencjackich lub magisterskich), jednolitych studiów magisterskich oraz studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej
lub
odbycie kursu przygotowawczego do podjęcia studiów stacjonarnych w języku polskim.

WAŻNE INFORMACJE O PROCEDURZE

Studia stanowią obligatoryjną przesłankę udzielenia zezwolenia, co oznacza, że zezwolenie jest udzielane po spełnieniu określonych w ustawie warunków i załączeniu wymaganych dokumentów.

Jeżeli ubiegasz się o pierwsze zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na studia stacjonarne lub kurs przygotowawczy do podjęcia tych studiów, a pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce – otrzymasz decyzję odmowną.
Natomiast jeśli ubiegasz się już o kolejne zezwolenie w celu kształcenia się na studiach, a pracę podjąłeś w okresie ważności poprzedniego zezwolenia – wykonywanie pracy nie będzie stanowiło powodu wydania decyzji odmownej.

Jeśli planujesz zostać w Polsce na stałe i ubiegać się w przyszłości o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, pamiętaj, że do wymaganego czasu pobytu w Polsce wlicza się tylko połowa okresu pobytu na podstawie zezwoleń udzielonych w celu kształcenia się na studiach (patrz pkt 4.3. tego rozdziału).

Okres, na jaki udziela się zezwolenia

Pierwszego zezwolenia udziela się na okres 15 miesięcy, kolejnego – na okres do 3 lat.
Jeżeli jednak studia / kurs trwają krócej niż 1 rok, pierwsze zezwolenie będzie udzielone na czas trwania studiów / kursu, przedłużony o 3 miesiące.

Wymagane dokumenty

– zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów / kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach,
− dowód uiszczenia opłaty, jeżeli studia są odpłatne (opłata 1 semestru lub 1 raty w przypadku możliwości rozłożenia czesnego na raty) lub wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów studiów,
− potwierdzenie, że posiadasz wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce siebie oraz ewentualnych członków swojej rodziny, pozostających w Polsce na Twoim utrzymaniu (może to być np. wyciąg z rachunku bankowego, dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego czy zaświadczenie z banku o wysokości limitu na karcie kredytowej),
− bilet powrotny lub środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia, czyli do państwa, którego jesteś obywatelem (w przypadku Ukrainy – 200 zł), przy czym jeśli przybyłeś do Polski lub przebywasz w Polsce wraz z członkami swojej rodziny, których utrzymujesz, musisz także pamiętać o kosztach podroży powrotnej każdego członka Twojej rodziny,
− potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego − finansowanego ze środków publicznych (NFZ) lub prywatnego (polisa ubezpieczeniowa), które będzie pokrywało koszty leczenia na terytorium Polski,
− potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (340 zł).

Środki finansowe jakie musisz posiadać to co najmniej 635 zł netto na każdy miesiąc pobytu przez okres 15 miesięcy lub, jeśli planowany okres pobytu jest krótszy niż 15 miesięcy − przez cały okres pobytu w Polsce. Może to być równowartość tej kwoty w walutach obcych. W przypadku 15 miesięcy będzie to zatem 9525 zł + 200 zł na bilet = 9725 zł.

Jeżeli przybyłeś do Polski lub przebywasz w Polsce wraz z członkami swojej rodziny, których utrzymujesz, musisz posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania siebie oraz każdego członka rodziny w wysokości co najmniej 515 zł na osobę, na każdy miesiąc pobytu przez deklarowany okres pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

NAUKA
Nauka oznacza formy edukacji inne niż studia stacjonarne, czyli np. studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe), naukę w szkole policealnej i na kursach językowych.

(W części CI wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy należy zaznaczyć, że głównym celem pobytu są „inne okoliczności”, dodając rozwinięcie „podjęcie – lub kontynuowanie – nauki”.)

WAŻNE INFORMACJE O PROCEDURZE

Podjęcie czy zamiar podjęcia nauki stanowi fakultatywną przesłankę udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, a nie obligatoryjną, jak w przypadku studiów stacjonarnych. Oznacza to, że zezwolenie nie jest udzielane automatycznie po spełnieniu określonych ustawą warunków, a jedynie może być udzielone. Dlatego ważne jest, byś wykazał, że Twój pobyt w Polsce jest niezbędny z uwagi na podjętą naukę. Pomocna w postępowaniu może być zwiększona liczba godzin dydaktycznych, można na przykład podjąć kształcenie na kilku kierunkach czy w 2-3 szkołach, i w ten sposób wykazać, że nauka uzasadnia Twój pobyt w Polsce przez okres powyżej 3 miesięcy.

Pamiętaj, że okres pobytu w Polsce na podstawie tego zezwolenia nie zalicza się do okresu pobytu wymaganego do uzyskania statusu rezydenta długoterminowego UE w Polsce (patrz pkt. 4.3. tego rozdziału).

Okres, na jaki udziela się zezwolenia

Zezwolenie jest udzielane na okres nauki, nie na dłużej jednak niż na 1 rok.

Wymagane dokumenty

– zaświadczenie jednostki prowadzącej szkołę (uczelnię) o przyjęciu do szkoły lub kontynuowaniu nauki,
− dowód uiszczenia opłaty (jeżeli nauka jest odpłatna) lub wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów nauki,
− potwierdzenie, że posiadasz wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce siebie oraz ewentualnych członków swojej rodziny, pozostających na Twoim utrzymaniu (może to być np. wyciąg z rachunku bankowego czy zaświadczenie z banku o wysokości limitu na karcie kredytowej),
− bilet powrotny lub środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia (w przypadku Ukrainy – 200 zł), przy czym jeśli przybyłeś do Polski lub przebywasz w Polsce wraz z członkami swojej rodziny, których utrzymujesz, musisz także pokryć koszty podroży powrotnej każdego członka swojej rodziny,
− potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego − finansowanego ze środków publicznych (NFZ) lub prywatnego (polisa ubezpieczeniowa), które będzie pokrywało koszty leczenia na terytorium Polski,
− potwierdzenie miejsca zamieszkania w Polsce (np. umowa najmu lub umowa użyczenia pokoju lub mieszkania, zaświadczenie z akademika czy potwierdzenie zameldowania),
− potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (340 zł).

Środki finansowe jakie musisz posiadać to co najmniej 635 zł netto na każdy miesiąc pobytu przez okres 1 roku lub jeśli nauka trwa krócej – na czas trwania nauki. Może to być równowartość tej kwoty w walutach obcych.

Jeżeli przybyłeś do Polski lub przebywasz w Polsce wraz z członkami swojej rodziny, których utrzymujesz, musisz posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania siebie oraz każdego członka rodziny w wysokości co najmniej 515 zł na osobę, na każdy miesiąc pobytu przez deklarowany okres pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

POSZUKIWANIE PRACY PRZEZ ABSOLWENTA POLSKIEJ UCZELNI
Jeśli ukończyłeś polską uczelnię i poszukujesz pracy w Polsce, możesz na tej podstawie ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy. Przy czym nie ma znaczenia forma i poziom studiów, możesz uzyskać to zezwolenie po ukończeniu studiów w formie stacjonarnej bądź niestacjonarnej (zaocznej, wieczorowej), pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich czy studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Okres, na jaki udziela się zezwolenia

Zezwolenia udziela się na okres 1 roku.

Wymagane dokumenty

– potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego − finansowanego ze środków publicznych (NFZ) lub prywatnego (polisa ubezpieczeniowa), które będzie pokrywało koszty leczenia na terytorium Polski,
– potwierdzenie miejsca zamieszkania w Polsce (np. umowa najmu, umowa użyczenia, potwierdzenie zameldowania),
– dyplom ukończenia studiów na polskiej uczelni,
− potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (340 zł),
– dokumenty potwierdzające posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na Twoim utrzymaniu.

Jak wykazać stabilny i regularny dochód? Najlepiej, gdybyś wykazał, że na Twoje konto co miesiąc wpływa kwota min. 634 złote lub w przypadku, gdy na Twoim utrzymaniu pozostają inni członkowie rodziny – min. 514 zł na każdą osobę w rodzinie.

Jeśli jesteś na utrzymaniu rodziców, dobrze byłoby, gdyby przekazywali Ci oni pieniądze regularnie już w trakcie studiów, na przykład pół roku przed ich zakończeniem. Do tego powinni sporządzić oświadczenie, w którym zobowiążą się do utrzymywania Cię w okresie poszukiwania pracy w Polsce (1 rok). Urząd czasem prosi również o wskazanie źródła dochodu rodziców (np. poprzez załączenie ich umów o pracę).
Jeżeli ktoś inny niż Twoi rodzice wspiera Cię finansowo, powinieneś podpisać z taką osobą umowę renty na 1 rok i zgłosić ją do urzędu skarbowego w Polsce.

PRACA
Jeśli celem Twojego pobytu w Polsce jest podjęcie lub kontynuowanie pracy u jednego lub kliku pracodawców jednocześnie, powinieneś ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt i pracę.

WAŻNE INFORMACJE O PROCEDURZE

Praca jest obligatoryjną przesłanką udzielenia zezwolenia, co oznacza, że jeśli dostarczysz w postępowaniu wszystkie dokumenty, które są od Ciebie wymagane i spełnisz określone w ustawie warunki, uzyskasz zezwolenie na pobyt i pracę.

Pamiętaj, że okres ważności umowy zawartej z pracodawcą ma wpływ na to, na jaki okres wojewoda udzieli Ci zezwolenia.

Pamiętaj, że wojewoda odmówi wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia Ci zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą na terytorium Polski!

UWAGA: Jeżeli Twoja praca w Polsce polega na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców, której nie utworzyłeś, ani której udziałów lub akcji nie posiadasz, również powinieneś ubiegać się o zezwolenie na pobyt i pracę. W takim przypadku osoba prawna, którą zarządzasz, musi dodatkowo wykazać, że spełnia określone warunki. Dokumenty, które musi przedstawić znajdziesz w kolejnej części tabeli: „DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – Dokumenty wymagane od spółki”.

Okres, na jaki udziela się zezwolenia

Zezwolenia udziela się na okres do 3 lat.

Wymagane dokumenty

– informacja starosty, wydana przez powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na miejsce wykonywania pracy, wskazująca, że Twój pracodawca nie może zaspokoić swoich potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy,

W niektórych przypadkach informacja starosty nie jest wymagana. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale II.

– umowa z pracodawcą zawarta w formie pisemnej i będąca podstawą wykonywania pracy (umowa o pracę, umowa zlecenie lub umowa o dzieło).
Jeśli jeszcze nie podjąłeś pracy, w umowie powinna być wskazana przyszła planowana data powierzenia zatrudnienia.
– potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego: finansowanego ze środków publicznych – NFZ (np. jeśli już pracujesz na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia) lub prywatnego (polisa ubezpieczeniowa), które będzie pokrywało koszty leczenia na terytorium Polski,
– potwierdzenie posiadania miejsca zamieszkania w Polsce (np. umowa najmu, umowa użyczenia, potwierdzenie zameldowania),
– rozliczenie podatkowe np. PIT-37, jeśli już pracowałeś w Polsce,
– zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach (odpłatne: 21 zł),
− potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (440 zł).

PAMIĘTAJ, że dochód wymagany do uzyskania zezwolenia wynosi min. 634 zł netto (na rękę) lub min. 514 zł netto na każdą osobę w rodzinie, w przypadku gdy na Twoim utrzymaniu pozostają także inne osoby.
Ponadto określona w umowie wysokość wynagrodzenia nie może być niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Jeżeli celem Twojego pobytu w Polsce jest prowadzenie działalności gospodarczej lub wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzyłeś lub której udziały lub akcje objąłeś lub nabyłeś, powinieneś ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Okres, na jaki udziela się zezwolenia

Zezwolenia udziela się na okres do 3 lat.

Wymagane dokumenty

Zarówno Ty, jak i Twoja spółka lub spółka, w której pełnisz funkcje w zarządzie i posiadasz w niej udziały bądź akcje będziecie musieli wykazać spełnienie określonych warunków.

Dokumenty wymagane od Ciebie:

– dokumenty potwierdzające źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie (634 zł netto/m-c) oraz dodatkowo członków rodziny, jeśli pozostają na Twoim utrzymaniu (514 zł netto na każdą osobę w rodzinie na miesiąc) – np. umowa o pracę lub umowa zlecenie,

– ubezpieczenie zdrowotne (prywatne lub publiczne),

– potwierdzenie miejsca zamieszkania w Polsce,

– ankieta dotycząca prowadzonej działalności gospodarczej,
− potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (340 zł).
Dokumenty wymagane od spółki :
(nie stosuje się ich kiedy na przykład prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą):
– dokumenty potwierdzające osiągnięcie w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku dochodu nie niższego niż dwunastokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, w którym spółka ma siedzibę lub cudzoziemiec ma miejsce zamieszkania w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), np. CIT-8 spółki za poprzedni rok,
lub
– dokumenty potwierdzające zatrudnienie na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 obywateli polskich lub niektórych cudzoziemców uprawnionych do wykonywania pracy w Polsce bez zezwolenia (dokładny wykaz znajdziesz w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w art. 87 ust. 1 pkt 1–9)
lub
– dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie wyżej określonych warunków w przyszłości, w szczególności działań przyczyniających się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzenia korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

ZEZWOLENIE DLA MAŁŻONKÓW OBYWATELI POLSKI
ORAZ ICH MAŁOLETNICH DZIECI
Małżeństwo z obywatelem Polski stanowi obligatoryjną przesłankę udzielenia zezwolenia na pobyt.

WAŻNE INFORMACJE O PROCEDURZE

W tym postępowaniu wojewoda ustala, czy związek małżeński nie został zawarty w celu obejścia ustawy.

Tego zezwolenia udziela się również małoletnim dzieciom małżonków obywateli Polski po tym, jak ich rodzic uzyska już zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Polski.

UWAGA: Jeśli spełnisz warunki udzielenia tego zezwolenia, to ewentualny fakt nielegalnego pobytu nie będzie stanowił podstawy do odmowy udzielenia zezwolenia!

Kolejnego zezwolenia udziela się także w przypadku śmierci małżonka, jak również w przypadku rozwodu lub separacji, jeśli przemawia za tym ważny interes cudzoziemca. Zezwolenie jest w tych trzech przypadkach udzielane na okres do 3 lat, ale jednorazowo, co oznacza, że w przypadku ubiegania się o kolejne zezwolenie niezbędne będzie wykazanie innego celu pobytu, np. pracy.

Okres, na jaki udziela się zezwolenia

Pierwszego zezwolenia udziela się zwykle na okres 1 roku, kolejnego – na okres do 3 lat.

Wymagane dokumenty

– aktualny odpis aktu małżeństwa, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku,
– kopia dowodu osobistego małżonka oraz oryginał do wglądu,
− potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (340 zł).

Dodatkowo w przypadku małoletniego dziecka:
– odpis aktu urodzenia dziecka,
– kopia decyzji w sprawie udzielenia rodzicowi zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Polski.

 

ŻYCIE RODZINNE PROWADZONE Z OBYWATELEM POLSKI
Prowadzenie w Polsce życia rodzinnego z obywatelem Polski lub obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej może stanowić przesłankę udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce.

O prowadzeniu życia rodzinnego możemy mówić na przykład w sytuacji, gdy osoby nie pozostają w uznawanym przez prawo polskie związku małżeńskim, natomiast mieszkają wspólnie i łączą je więzi rodzinne. Życie rodzinne może prowadzić także matka opiekująca się w swoim pełnoletnim dzieckiem, jeśli wciąż wymaga ono opieki albo nawet dalsi krewni, którzy pozostają ze sobą w ścisłej relacji.

WAŻNE INFORMACJE O PROCEDURZE

W tym postępowaniu wojewoda będzie badał, czy więzi rodzinne, na które się powołujesz są rzeczywiste.

Okres, na jaki udziela się zezwolenia

Zezwolenie może być udzielone na okres do 3 lat.

Wymagane dokumenty

– dokumenty potwierdzające źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie (634 zł netto/m-c) oraz dodatkowo członków rodziny, jeśli pozostają na Twoim utrzymaniu (514 zł netto na każdą osobę w rodzinie na miesiąc),

– ubezpieczenie zdrowotne, prywatne lub publiczne,

– potwierdzenie miejsca zamieszkania w Polsce,
− potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (340 zł).

 

Jeśli posiadasz, dołącz także dokumenty potwierdzające prowadzenie w Polsce życia rodzinnego z obywatelem Polski.

 

 

POŁĄCZENIE SIĘ Z RODZINĄ,
CZYLI ZEZWOLENIE DLA MAŁŻONKÓW I MAŁOLETNICH DZIECI CUDZOZIEMCA
Możesz uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną, jeśli chcesz mieszkać lub już mieszkasz w Polsce z członkiem swojej rodziny: małżonkiem lub rodzicem (o ile nie ukończyłeś jeszcze 18 lat), a członek Twojej rodziny przebywa w Polsce na podstawie m.in. zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub jeśli przebywa on w Polsce od co najmniej 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, a ostatnie zezwolenie zostało mu udzielone na okres nie krótszy niż 1 rok.

O to zezwolenie występuje do wojewody Twój małżonek lub rodzic, nawet jeśli Ty również mieszkasz już w Polsce. Jeśli nie przebywasz w Polsce, uzyskane dla Ciebie zezwolenie na pobyt będzie podstawą do ubiegania się o wizę do Polski. Natomiast po przybyciu do kraju będziesz musiał złożyć w urzędzie wojewódzkim wniosek o wydanie karty pobytu oraz złożyć w tym celu odciski palców.

W tym postępowaniu wojewoda ustala, czy związek małżeński nie został zawarty w celu obejścia ustawy.

Kolejnego zezwolenia udziela się także w sytuacji rozwodu, separacji lub owdowienia cudzoziemca, a w przypadku małoletniego – w razie śmierci rodzica, do którego przybył, jeżeli przemawia za tym ich ważny interes. Zezwolenie w tych przypadkach jest udzielane na okres do 3 lat i tylko jednorazowo, co oznacza, że w przypadku ubiegania się o kolejne zezwolenie niezbędne będzie wykazanie innego celu pobytu, np. pracy.

Okres, na jaki udziela się zezwolenia

Zezwolenia udziela się do dnia, w którym upływa termin ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego członkowi Twojej rodziny, z którym przebywasz lub będziesz przebywać na terytorium Polski,

albo na okres 3 lat – w przypadku gdy Twój małżonek / rodzic, z którym przebywasz lub będziesz przebywać w Polsce posiada zezwolenia na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub status uchodźcy w Polsce.

Wymagane dokumenty

UWAGA: Jeśli nie przebywasz w Polsce, Twój małżonek lub rodzic, który będzie występował do wojewody o udzielenie Ci zezwolenia na pobyt czasowy będzie musiał dołączyć do wniosku kopię Twojego paszportu, przy czym kopie powinny zostać poświadczone przez polskiego konsula.

– dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca, z którym zamierzasz przebywać na terytorium Polski wymaganego prawem zezwolenia na pobyt,

– potwierdzenie stopnia pokrewieństwa z osobą, z którą przebywasz lub planujesz przebywać w Polsce (odpis aktu urodzenia dziecka czy odpis aktu małżeństwa z poświadczonym tłumaczeniem na język polski),

– potwierdzenie miejsca zamieszkania w Polsce,

– dokumenty potwierdzające źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie (634 zł netto/m-c) oraz dodatkowo członków rodziny, jeśli pozostają na Twoim utrzymaniu (514 zł netto na każdą osobę w rodzinie na miesiąc),

– ubezpieczenie zdrowotne, prywatne lub publiczne,
− potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (340 zł).

 

 

 

INNE OKOLICZNOŚCI
Jeśli wśród wskazanych powyżej przesłanek udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy nie odnalazłeś swojego celu pobytu, możesz również skorzystać z przewidzianej w ustawie możliwości wykazania innych okoliczności uzasadniających Twój pobyt w Polsce. Może dopiero przyjechałeś do Polski ze swoim małżonkiem, który także jest cudzoziemcem i ma w Polsce pracę, w związku z czym może zapewnić utrzymanie sobie oraz Tobie? Okres, na jaki udziela się zezwolenia

Zezwolenie może być udzielone na okres do 3 lat.

Wymagane dokumenty

– potwierdzenie miejsca zamieszkania w Polsce,

– dokumenty potwierdzające źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie (634 zł netto/m-c) oraz innych członków rodziny, jeśli pozostają na Twoim utrzymaniu (514 zł netto na każdą osobę w rodzinie na miesiąc),

– ubezpieczenie zdrowotne, prywatne lub publiczne
– dokumenty potwierdzające okoliczności uzasadniające Twój pobyt w Polsce, które wskazałeś we wniosku,
− potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (340 zł).

SZCZEGÓLNE OKOLICZNOŚCI WYMAGAJĄCE KRÓTKOTRWAŁEGO POBYTU
Jeśli w związku ze swoją wyjątkową sytuacją osobistą musisz pozostać w Polsce, możesz ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu.

Zezwolenie na krótkotrwały pobyt może być wydane także wtedy, gdy np. jesteś zobowiązany do stawienia się w sądzie lub przed innym organem władzy publicznej oraz gdy Twojej obecności w kraju wymaga interes Polski.

UWAGA: O to zezwolenie możesz skutecznie ubiegać się także w sytuacji, gdy Twój pobyt w Polsce jest nielegalny!

Okres, na jaki udziela się zezwolenia

To zezwolenie może być udzielone na okres do 6 miesięcy, przy czym może być wydane również wtedy, gdy musisz pozostać w Polsce przez okres krótszy niż 3 miesiące.

Wymagane dokumenty

– dokumenty potwierdzające wskazaną we wniosku konieczność pozostania w Polsce,
– potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (340 zł).
UWAGA: Jeśli ubiegasz się o to zezwolenie ze względu na obowiązek stawienia się przed organem władzy publicznej lub ze względu na interes Polski – opłata skarbowa wynosi 85 zł!

 

PROWADZENIE ŻYCIA RODZINNEGO W POLSCE ORAZ OCHRONA PRAW DZIECKA W SYTUACJI NIELEGALNEGO POBYTU (WZGLĘDY HUMANITARNE)
Możesz uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce, jeśli przebywasz w Polsce nielegalnie, a prowadzisz tu życie rodzinne, na przykład ze swoim partnerem / partnerką czy dziećmi, przy czym nieistotne jest, czy osoba, z którą masz więź o charakterze rodzinnym jest obywatelem Polski, Unii Europejskiej czy kraju spoza Unii. Okres, na jaki udziela się zezwolenia

Zezwolenie może być udzielone na okres do 3 lat.

Wymagane dokumenty

− potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (340 zł).

Pamiętaj, że będziesz musiał wykazać, że prowadzisz życie rodzinne na terytorium Polski. Możesz dołączyć do swojego wniosku dokumenty, które to potwierdzą, pismo od osoby, z którą prowadzisz życie rodzinne i jej dokument tożsamości. Możesz być też wzywany przez wojewodę na wywiad, wraz z tą osobą.

 Obowiązek informacyjny

Pamiętaj, że kiedy posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce, bez względu na deklarowany cel pobytu masz obowiązek zawiadomić pisemnie wojewodę, który udzielił Ci zezwolenia w terminie 15 dni roboczych o ustaniu przyczyny jego udzielenia (na przykład o utracie pracy czy wydaniu decyzji o skreśleniu z listy studentów). Informacja o tym obowiązku znajduje się w pouczeniu w decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy.

W przypadku utraty pracy, na podstawie której uzyskałeś zezwolenie, sprawa jest jeszcze bardziej złożona. Poza obowiązkiem powiadomienia o tym wojewody w terminie 15 dni roboczych, musisz znaleźć nową pracę w terminie 30 dni kalendarzowych i w tym okresie ponownie złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt i pracę. Nowego wniosku nie musisz składać jedynie w sytuacji, gdy nie potrzebujesz zezwolenia na pracę, by legalnie pracować w Polsce, na przykład gdy ukończyłeś studia stacjonarne w Polsce.

UWAGA: W przypadku gdy otrzymałeś decyzję odmowną od wojewody i stała się ona prawomocna (gdy nie złożyłeś odwołania w wyznaczonym terminie) bądź jeśli złożyłeś odwołanie od decyzji negatywnej wydanej przez wojewodę i otrzymałeś ostateczną decyzję odmowną od Urzędu do Spraw Cudzoziemców, masz prawo ubiegać się o zwrot opłaty skarbowej. W tym celu musisz złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej w urzędzie, na którego konto przekazałeś opłatę.