Zezwolenie na pobyt na czas nieoznaczony - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Zezwolenie na pobyt na czas nieoznaczony

0

Materiał ten jest dostępny również w języku ukraińskim

Jeśli chciałbyś zostać w Polsce na stałe, w zależności od kryteriów które spełniasz, możesz ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (UE). W zasadzie oba te zezwolenia dają Ci na terytorium Polski podobne uprawnienia – m.in. prawo do stałego pobytu w Polsce, prawo do pracy bez zezwolenia, prawo do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych.

W kolejnych punktach tej publikacji będzie pojawiało się pojęcie „pobyt nieprzerwany” w kontekście warunków udzielenia zezwolenia na czas nieoznaczony. Nie oznacza to jednak, że w ogóle nie mogłeś wyjeżdżać z Polski. Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z definicją pobytu nieprzerwanego.

 Czym jest pobyt nieprzerwany?

 Twój pobyt w Polsce będzie uznany za nieprzerwany, jeśli żadna z przerw w nim:

nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy w analizowanym okresie (w dalszej części zobaczysz, że czasem pod uwagę brane są tylko 2 ostatnie lata pobytu w Polsce, czasem 3 lub 5);

UWAGA: Nie jest traktowana jako przerwa w pobycie nieobecność w Polsce spowodowana tym, że
– wykonywałeś pracę lub inne obowiązki zawodowe poza Polską na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się w Polsce lub jeśli towarzyszyłeś takiej osobie jako jego małżonek/małżonka lub małoletnie dziecko;
– Twoja szczególna sytuacja osobista wymagała Twojej obecności poza Polską i nie trwała dłużej niż 6 miesięcy;
– wyjechałeś poza Polskę na praktyki lub zajęcia, przewidziane w toku studiów na polskiej uczelni.

Kiedy mogę uzyskać zezwolenie na pobyt stały w Polsce?

Pamiętaj, że o zezwolenie na pobyt stały możesz ubiegać się tylko wtedy, kiedy Twój pobyt w Polsce jest legalny. Wyjątek stanowi przypadek małoletnich dzieci, spełniających przesłanki udzielenia im zezwolenia na pobyt stały.

W tabeli poniżej znajdziesz najczęstsze przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt stały. Jeśli chciałbyś poznać wszystkie, zajrzyj do artykułu 195 ustawy o cudzoziemcach. Ustawę znajdziesz np. pod adresem.

Jak już pisaliśmy w pkt 2.1. tego rozdziału, do każdego wniosku o udzielenie zezwolenia, więc również do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały w Polsce musisz dołączyć:
– 4 aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm (tzw. zdjęcie paszportowe),
– kserokopie dokumentu podróży (stronę z danymi osobowymi oraz wszystkie strony zawierające wizy, stemple kontroli granicznej oraz inne adnotacje).
Pozostałe dokumenty zostały przedstawione w poniższej tabeli:

KIEDY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY? WYMAGANE DOKUMENTY
Jeśli jesteś osobą polskiego pochodzenia i zamierzasz osiedlić się w Polsce na stałe.

UWAGA:
Jeśli przebywasz w Polsce nielegalnie, a posiadasz polskie pochodzenie, nie możesz wystąpić od razu o zezwolenie na pobyt stały. Możesz natomiast wystąpić o udzielenie Ci zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na szczególne okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu w Polsce (art. 181 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach, patrz pkt 3.1 tego rozdziału), po czym, jeśli zostanie Ci udzielone to zezwolenie, możesz wystąpić o zezwolenie na pobyt stały w związku ze swoim polskim pochodzeniem.

− oryginały dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie przynajmniej jednego z rodziców, dziadków lub dwojga pradziadków,
− oryginały dokumentów potwierdzających pokrewieństwo z osobą, która posiada polskie pochodzenie (jeśli posiadasz kserokopie, powinny być one opatrzone klauzulą apostille, czyli poświadczone),
− potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (640 zł).UWAGA: W postępowaniu, w trakcie rozmowy z pracownikiem urzędu wojewódzkiego będziesz musiał wykazać, że pielęgnujesz polską mowę, polskie tradycje i zwyczaje bądź w inny sposób udowodnić swój związek z polskością.
Jeśli posiadasz ważną Kartę Polaka i zamierzasz osiedlić się w Polsce na stałe. − kserokopia ważnej Karty Polaka wraz z oryginałem do wglądu,
– dokumenty, które potwierdzą Twój zamiar osiedlenia się w Polsce na stałe (np. umowa o pracę, zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu studiów, odpisy aktów urodzenia dzieci, umowa najmu mieszkania).
− potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (640 zł).
Jeśli pozostajesz w uznawanym przez prawo polskie związku małżeńskim z obywatelem Polski od co najmniej 3 lat i przebywasz w Polsce nieprzerwanie (czym jest nieprzerwany pobyt – patrz pkt 4.1. tego rozdziału) od co najmniej 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego na podstawie małżeństwa z obywatelem Polski lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych. − aktualny odpis aktu małżeństwa (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku),
− kserokopia dowodu osobistego małżonka,
− odpisy aktów urodzenia wspólnych dzieci (jeśli je posiadasz),
− potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (640 zł).
Przebywasz nieprzerwanie w Polsce przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej (wlicza się również okres postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy) lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych. − kopia decyzji o udzieleniu ochrony,
− dokumenty potwierdzające wymagany pięcioletni, nieprzerwany pobyt w Polsce (jeśli podróżowałeś wewnątrz strefy Schengen, nie będziesz miał w paszporcie żadnych dodatkowych stempli, możesz zatem dołączyć kopie swoich biletów podróżnych albo po prostu oświadczyć na piśmie, że Twój pobyt w Polsce był nieprzerwany).
Na wniosek rodzica, który jest obywatelem polskim udziela się zezwolenia na pobyt stały jego małoletniemu dziecku pozostającemu pod jego władzą rodzicielską. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy rodzic nabył obywatelstwo po tym jak dziecko ukończyło 1 rok życia.

 UWAGA: Jeśli dziecko obywatela polskiego urodziło się na terytorium Polski i przebywa w Polsce nielegalnie, fakt nieudokumentowanego pobytu nie będzie stanowił powodu odmowy wszczęcia postępowania!

− odpis aktu urodzenia dziecka,
− kopia dowodu osobistego rodzica,
− potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (640 zł).
Na wniosek rodzica, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE w Polsce, udziela się zezwolenia na pobyt stały jego małoletniemu dziecku pozostającemu pod jego władzą rodzicielską, jeśli dziecko urodziło się po udzieleniu rodzicowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE albo w okresie ważności jego zezwolenia na pobyt czasowy.

UWAGA: Jeśli dziecko spełnia powyższe przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt stały i urodziło się na terytorium Polski, a przebywa w Polsce nielegalnie, fakt nieudokumentowanego pobytu nie będzie stanowił powodu odmowy wszczęcia postępowania!

− odpis aktu urodzenia dziecka,
− kopia decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub karty pobytu rodzica,
− potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (640 zł).

Kiedy mogę uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Polsce?

 O zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (UE) możesz się ubiegać tylko wtedy, kiedy Twój pobyt w Polsce jest legalny!

Możesz uzyskać to zezwolenie, jeśli przebywasz na terytorium Polski legalnie i nieprzerwanie (czym jest nieprzerwany pobyt – patrz pkt 4.1. tego rozdziału) od co najmniej 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku i:

− posiadasz źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na Twoim utrzymaniu (minimum 634 zł netto miesięcznie, a jeśli na Twoim utrzymaniu pozostają inni członkowie rodziny – minimum 514 zł netto na siebie i każdą osobę w rodzinie) i uzyskiwałeś stabilny dochód przez 3 lata bezpośrednio przed złożeniem swojego wniosku oraz:

− posiadasz ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i

− posiadasz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

− 4 aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm,
− kserokopie dokumentu podróży,

− dokumenty potwierdzające wymagany pięcioletni, nieprzerwany pobyt w Polsce (jeśli podróżowałeś wewnątrz strefy Schengen, nie będziesz miał w paszporcie żadnych dodatkowych stempli, możesz zatem dołączyć kopie swoich biletów podróżnych albo oświadczyć na piśmie, że Twój pobyt w Polsce był nieprzerwany),

− potwierdzenie posiadania stabilnego i regularnego źródła dochodu (np. umowa zlecenie, umowa o pracę), również w okresie ostatnich 3 lat (kopie rocznych deklaracji podatkowych z potwierdzeniem nadania do urzędu skarbowego lub kopie deklaracji wydanych w urzędzie skarbowym. Warto także zachować zezwolenia na pracę oraz umowy o pracę, umowy zlecenie z ostatnich 3 lat na potwierdzenie legalnego wykonywania pracy),

− potwierdzenie ubezpieczenia (NFZ lub polisa ubezpieczeniowa),

− umowa najmu,

− czasem urząd może Cię poprosić o przedstawienie potwierdzenia zameldowania, więc jeśli masz taką możliwość – zamelduj się,

− potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (640 zł).

PAMIĘTAJ, że nie każdy pobyt w Polsce może być zaliczony do wymaganego 5-letniego pobytu niezbędnego do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Do tego okresu nie wlicza się na przykład okres odbywania nauki na studiach niestacjonarnych lub w szkole policealnej albo okres pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego ze względu na szczególne okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu w Polsce.

Natomiast tylko połowa okresu pobytu w Polsce jest zaliczana do wymaganego 5-letniego pobytu w sytuacji, gdy przebywałeś w Polsce na podstawie wizy wydanej w celu odbycia studiów stacjonarnych lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach stacjonarnych lub zaocznych studiach doktoranckich.

Patrycja MICKIEWICZ

Share.