A może by tak założyć żłobek?

0

Założenie żłobka może być jedną z form zarabiania na życie. A zapotrzebowanie na miejsce, gdzie ukraińskie maluchy mogłyby poznawać swój język i tradycję, jest niewątpliwie potrzebne – i to nie tylko w Warszawie. Warto, aby pomyśleli o tym Ukraińcy mieszkający w Polsce, zwłaszcza, że w 2013 roku rząd przewiduje nowelizację tzw. ustawy żłobkowej.

Zmiany przewidują umożliwienie podmiotom zakładającym żłobki i kluby dziecięce otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa. Dotacja będzie mogła być przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów. Wysokość dotacji nie będzie mogła przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania. Przepisy nie wprowadzają żadnych ograniczeń dla cudzoziemców, co oznacza, że nawet imigranci z Ukrainy mogą otworzyć taką działalność.

O zatrudnianiu niań pisaliśmy już na łamach miesięcznika „Nasz Wybór”, teraz słów kilka o pozostałych formach opieki, które przewidziane zostały we wspomnianej ustawie.

Żłobek. Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi, od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat (w szczególnych przypadkach do 4 lat). Opieka musi być zapewniona przez 10 godzin dziennie, a na wniosek rodziców, i za dodatkową opłatą, może zostać wydłużona. Pracą żłobka kieruje dyrektor, który musi posiadać wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi albo wykształcenie co najmniej średnie oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi. Opiekunem w żłobku może zostać osoba posiadająca wykształcenie średnie i ukończone 280-godzinne szkolenie. Z kursu zwolnione są osoby, które mają co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3. Przy czym osoby takie powinny pracować z dziećmi bezpośrednio przed zatrudnieniem w żłobku lub klubie dziecięcym przez okres co najmniej 6 miesięcy. Osoby bez odpowiedniego stażu będą musiały odbyć dodatkowe szkolenie. W przypadku stażu w placówkach na Ukrainie, warto zapytać wcześniej w urzędzie, w którym żłobek będzie rejestrowany, czy ten staż zostanie uznany. Opiekunem w żłobku będzie mogła być również osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Aby potwierdzić swoje kwalifikacje, trzeba pamiętać o uznaniu lub nostryfikacji dyplomu w Polsce. Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci. W przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki, a także dziecko, które nie ukończyło 1. roku życia – maksymalnie pięciorgiem dzieci. W żłobku, do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, ponadto, konieczne jest zatrudnienie pielęgniarki lub położnej.

Żłobek musi mieć co najmniej dwa pomieszczenia, w tym jedno przystosowane do odpoczynku dla dzieci. Pomieszczenia te muszą zostać zaakceptowane przez sanepid i straż pożarną. Należy też pamiętać, że dzieciom w żłobku należy zapewnić całodzienne wyżywienie.

Klub dziecięcy, to żłobek w mikro skali. W klubie dziecięcym, opieką mogą być objęte dzieci od ukończenia przez nie 1-go roku życia do 3 lat. Opieka musi być zapewniona w wymiarze 5 godzin dziennie. Kwalifikacje opiekunów oraz liczba dzieci przypadających na jednego opiekuna kształtują się identycznie jak w żłobku. W obu placówkach, przy zapewnieniu opieki można korzystać z pomocy odpowiednio przeszkolonych wolontariuszy. Pracą klubu dziecięcego kieruje kierownik, którego kwalifikacje kształtują się tak samo jak w przypadku opiekunów. Klub musi mieć co najmniej jedno pomieszczenie, ale z wydzielonym miejscem na odpoczynek dla dzieci. Nie ma obowiązku zapewnienia wyżywienia dzieciom przebywającym w klubie, nie ma też wymogu zatrudnienia pielęgniarki lub położnej. Rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach (w żłobku jest to niedozwolone).

Trzecia z form opieki, to dzienny opiekun. Jest to osoba zatrudniona przez gminę (umowa zlecenia) w celu sprawowania opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia. Tą forma opieki może być objętych maksymalnie pięcioro dzieci, a opieka nad nimi może być sprawowana w lokalu, do którego tytuł prawny posiada dzienny opiekun czyli np. w mieszkaniu.

Żłobek lub klub dziecięcy może założyć zarówno osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Wcześniej należy założyć działalność gospodarczą oraz zarejestrować żłobek lub klub dziecięcy w odpowiednim rejestrze prowadzonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Przed dokonaniem wpisu do rejestru pracownicy urzędu miasta dokonają wizytacji lokalu, aby ustalić, czy lokal zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi. W trakcie wizytacji wnioskodawca musi przedstawić (do wglądu) opinię komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz opinię właściwego dla danego powiatu Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Osoba zakładająca żłobek lub klub dziecięcy może ubiegać się o dotację celową z budżetu gminy, o ile budżet miasta lub gminy przewiduje taki rodzaj dotacji. Najlepiej zapytać o to w konkretnym urzędzie.  

Osoby zainteresowane odsyłam do przepisów, które szczegółowo regulują zasady zakładania i prowadzenia żłobków i klubów dziecięcych. Są to:

• Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych.

Share.