CELE FUNDACJI „NASZ WYBÓR” – Nasz Wybir – Portal dla Ukraińców w Polsce

CELE FUNDACJI „NASZ WYBÓR”

20 marca 2014

* Promocja wartości demokratycznych i obywatelskich oraz integracji europejskiej; 

* Upowszechnianie ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 

* Wspieranie zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej poprzez krzewienie wzajemnej wiedzy i informacji oraz uświadamianie poczucia wspólnoty kulturowej i wspólnoty interesów;

* Promowanie i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego;

* Promowanie edukacji i obywatelskiej, wspieranie samodzielności obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej;

* Promowanie przeciwdziałania dyskryminacji obywateli Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej;

* Integracja i ułatwianie kontaktów pomiędzy społecznością ukraińską a społecznością polską, promowanie kultury ukraińskiej w Unii Europejskiej;

* Rozwój wzajemnych kontaktów pomiędzy środowiskami działającymi na rzecz imigrantów w Rzeczypospolitej Polskiej;

* Kreowanie pozytywnego wizerunku obywateli państw trzecich w przyjmujących krajach Unii Europejskiej poprzez media, materiały informacyjne oraz akcje publiczne.

CELE FUNADCJI REALIZUJEMY POPRZEZ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

1)Wydawanie, tłumaczenie, rozpowszechnianie literatury obejmującej zagadnienia z zakresu polityki społecznej; rozwoju regionalnego; nauk społecznych, ułatwiających przekazywanie wiedzy i doświadczeń w zakresie problematyki społecznej: opracowań metodologicznych, aktów prawnych, publikacji badawczych i analiz eksperckich, w tym związanych z zagadnieniami stanowiącymi przedmiot działalności Fundacji.

2) Działalność badawcza.

3) Opracowywanie programów i strategii rozwoju w oparciu o przygotowywane analizy i ekspertyzy.

4) Wymiana międzynarodowa, wizyty studyjne, programy edukacyjne i kulturalne; staże i praktyki zawodowe. 

5) Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i oświatowych o charakterze integracyjnym z udziałem środowisk zainteresowanych współpracą na rzecz zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

6) Wsparcie i pomoc w nawiązywaniu kontaktów organizacji sfery społecznej, instytucji publicznych, jednostek samorządowych, przedsiębiorstw i firm prywatnych oraz placówek badawczych i edukacyjnych.

7) Organizowanie poradnictwa, warsztatów, konferencji i seminariów.

8) Realizacja celów Fundacji poprzez kampanie społeczne.

9) Przeprowadzanie programów grantodawczych oraz stypendialnych powiązanych z celami Fundacji.