Edukacja a zatrudnienie

0

Ukończenie szkoły średniej lub studiów w Polsce, wiąże się nie tylko z ułatwieniami w podjęciu nauki na kolejnych szczeblach edukacyjnej drabiny, z uwagi na chociażby brak konieczności nostryfikowania czy potwierdzania dyplomu, ale również ze znacznymi ułatwieniami na rynku pracy. W poprzednich numerach NW pisaliśmy już o procedurze dopuszczania do wykonywania zawodu lekarzy, pielęgniarek czy położnych. Teraz słów kilka o ułatwieniach na rynku pracy wynikających z „edukacyjnej” podstawy pobytu w Polsce.

Bez zezwolenia na pracę można zatrudnić cudzoziemca, który posiada kartę czasowego pobytu przebywa na terytorium RP, z powodu nauki na stacjonarnych studiach wyższych lub stacjonarnych studiach doktoranckich. Dotyczy to także sytuacji, gdy obcokrajowiec podjął studia w innym kraju UE, a do Polski przyjeżdża, aby kontynuować naukę, np. student rozpoczął studia w Czechach, ale po dwóch latach zdecydował się przenieść na Polski Uniwersytet lub też w Czechach skończył studia licencjacki, a w Polsce kontynuuje naukę na studiach magisterskich. Regulacja ta w analogiczny sposób ma zastosowanie do naukowców, którzy przybywają lub przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu prowadzenia badań naukowych. Musi się to jednak odbywać na podstawie umowy o przyjęciu w celu realizacji projektu badawczego, zawartej z placówką naukową zatwierdzoną przez ministra właściwego do spraw nauki. Bez zezwolenie mogą też pracować osoby, które posiadają dokument pobytowy z adnotacją „naukowiec”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu w celu realizacji projektu badawczego, (zawarta z właściwą placówką naukową tego państwa), przewiduje przeprowadzenie badań naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na przykład, doktorant który ma zezwolenie na pobyt czasowy w Czechach i tam odbywający staż naukowy, przyjeżdża do Polski, aby przeprowadzić badania do swojej pracy naukowej.

Kwestię podjęcia pracy bez zezwolenia, reguluje również Rozporządzenie dotyczące wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. W § 1 pkt. 11 wskazano, że pracować bez zezwolenia może student studiów stacjonarnych, w okresie wakacyjnym, tj. lipcu, sierpniu i wrześniu. W rozporządzeniu tym nie określa się na jakiej podstawie (karta pobytu czy wiza) student musi przebywać w Polsce, aby skorzystać z możliwości podjęcia pracy bez ubiegania się o zezwolenie w tym okresie.

Ponadto, bez zezwolenia można zatrudnić cudzoziemców będących studentami, którzy wykonują pracę w ramach odbywania staży zawodowych lub praktyk, do których odbywania kierują organizacje będące członkami międzynarodowych zrzeszeń studentów oraz uczelnie wyższe, na których studiują ci cudzoziemcy.

Na koniec, najważniejsze udogodnienie wynikające z regulacji zawartych we wspomnianym Rozporządzeniu. Nie muszą ubiegać się o pozwolenie na pracę, absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych działających na podstawie przepisów o instytutach badawczych. I o tym warto pamiętać!

Iwona TROCHIMCZYK-SAWCZUK

Share.