Egzamin ósmoklasisty w Polsce: na czym polega i jakie ułatwienia mogą mieć Ukraińcy? – Nasz Wybir – Portal dla Ukraińców w Polsce

Egzamin ósmoklasisty w Polsce: na czym polega i jakie ułatwienia mogą mieć Ukraińcy?

Yulia Kyrychenko
10 maja 2024
Egzamin ósmoklasisty w Polsce: na czym polega i jakie ułatwienia mogą mieć Ukraińcy?
Materiał ten jest dostępny również w języku ukraińskim
Цей текст також можна прочитати українською мовою

Każdego roku w Polsce uczniowie ósmych klas szkół podstawowych przystępują pod koniec szkolnego roku do egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowym warunkiem do ukończenia szkoły podstawowej w Polsce, a jego wyniki (wraz z ocenami ze świadectwa) wpływają na to, gdzie dziecko pójdzie  uczyć się po zakończeniu ósmej klasy. Obywatele Ukrainy od 2022 roku mogą przy zdawaniu tego egzaminu skorzystać z określonych ułatwień. Opowiadamy bardziej szczegółowo o samym egzaminie, jego ocenianiu,  znaczeniu dla dalszej edukacji uczniów oraz o tym, jak skorzystać z ułatwień.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla każdego ucznia uczącego się w polskiej szkole podstawowej. Każdego roku uczniowie przystępują do trzech standardowych egzaminów: z polskiego, matematyki i języka obcego (uczniowie mają do wyboru angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański lub włoski). Samego egzaminu nie można nie zdać, ponieważ nie ma minimalnej wymaganej liczby punktów, jednak wyniki egzaminów będą miały wpływ na to, do której szkoły średniej uczeń będzie mógł wstąpić. 

Kiedy odbywają się egzaminy ósmoklasisty i co trzeba na niego zabrać?

Przystępujący do egzaminu muszą mieć piszący czarnym atramentem długopis, linijkę (na egzaminie z matematyki) oraz dokument tożsamości (dowód lub szkolną legitymację). Zakazane jest przynoszenie telefonów i innych urządzeń elektronicznych.

Tegoroczna główna sesja egzaminacyjna dla ósmoklasistów odbędzie się w ciągu trzech dni:

 •     14 maja о 9:00 – język polski (120 minut);
 •     15 maja о 9:00 – matematyka (100 minut);
 •     16 maja о 9:00 – język obcy (90 minut). 

Uczniowie, którzy z ważnych powodów nie będą mogli wziąć udziału w sesji głównej, będą mogli przystąpić do egzaminów w sesji dodatkowej, która odbędzie się:

 •     10 czerwca о 9:00 – język polski (120 minut);
 •     11 czerwca о 9:00 – matematyka (100 minut);
 •     12 czerwca о 9:00 – język obcy (90 minut).

Zapoznać się z programem i wymaganiami odnośnie przedmiotów można pod linkiem. Pod tym linkiem uczniowie mogą przejrzeć tegoroczne arkusze egzaminacyjne i odpowiedzi do nich. 

Ułatwienia dla Ukraińców 

Zgodnie ze specustawą o pomocy obywatelom Ukrainy z 12 marca 2022 roku obywatele Ukrainy uczący się w polskich szkołach podstawowych mają prawo przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z pewnymi ułatwieniami. Aby z nich skorzystać, należy na początku roku szkolnego złożyć wniosek do dyrektora szkoły ze wskazaniem języka obcego i prośbą o dostosowanie warunków egzaminu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej szkoły, uczeń będzie mógł przystąpić do egzaminów z pewnymi ułatwieniami. Warto zaznaczyć, że w przypadku ucznia, który rozpoczął naukę w VIII klasie szkoły podstawowej po 30 września, rodzice mogą złożyć stosowną deklarację do początku marca.

– W praktyce w niektórych szkołach, w których jest wielu Ukraińców, którzy przybyli po 24 lutego 2022 roku, dyrektor automatycznie uznaje, że przystąpią oni do egzaminu ze specjalnymi ułatwieniami. Natomiast, w niektórych szkołach trzeba wcześniej udać się do dyrektora, wypełnić wniosek i poprosić o te adaptacyjne warunki. Wszystko zależy od konkretnej szkoły — powiedziała w komentarzu dla „Naszego Wyboru”  konsultantka konsultacyjnego punktu Ukraińskiego Domu Natalia Szyłowa. Zgodnie z przepisami, ukraińscy uczniowie mogą liczyć na następujące ułatwienia:

 • wydłużenie czasu egzaminu z języka polskiego (210 minut zamiast 120). Egzamin odbędzie się w oddzielnej sali;
 • korzystanie ze specjalnie przygotowanych arkuszy egzaminacyjnych z języka obcego, matematyki i języka polskiego, w których polecenia i pytania do zadań będą przetłumaczone na język ukraiński;
 • korzystanie z dwujęzycznego słownika w wersji papierowej lub elektronicznej podczas egzaminu z języka polskiego. Słownik zapewnia szkoła lub uczeń;
 • skorzystanie z pomocy tłumacza, który wyjaśni zasady egzaminu, a także psychologa lub pedagoga, w celu uzyskania wsparcia psychologicznego;
 • na prośbę ucznia, obecny na egzaminie z języka polskiego nauczyciel przeczyta po kolei na głos wszystkie teksty w arkuszu egzaminacyjnym, składające się z co najmniej 250 słów.

Kto może nie zdawać egzaminu?

W Polsce są pewne kategorie uczniów, które są zwolnione ze składania egzaminu ósmoklasisty:

 • uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności sprzężone 

lub którzy ze względów zdrowotnych nie mogą przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w wyznaczonym terminie. W takim przypadku rodzice muszą dostarczyć odpowiednie dokumenty do dyrektora szkoły, który następnie przekazuje wniosek do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). Jeśli komisja wyda pozytywną decyzję, uczeń może nie przystępować do egzaminu. Natomiast, podczas przyjmowania do szkoły średniej będą brane pod uwagę  oceny z języka obcego, matematyki i języka polskiego na świadectwie;

 • finaliści i laureaci olimpiad oraz konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub krajowym z jednego z przedmiotów, które wchodzą do listy egzaminu ósmoklasisty, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu i automatycznie otrzymują z niego najwyższą ocenę.

Wyniki egzaminów i przyjęcie do szkół średnich

Wyniki tegorocznych egzaminów z sesji głównej i dodatkowej zostaną ogłoszone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) 3 lipca na indywidualnych kontach na platformie ZIU. Uczniowie otrzymują wcześniej osobiste loginy i hasła umożliwiające dostęp do kont osobistych.

Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać uczeń, może wynosi 200, z czego 100 punktów przypada na egzamin ósmoklasisty, a pozostałe 100 za świadectwo, udział w zawodach, konkursach i wolontariacie. Wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymują w procentach (maksymalnie 100), które należy przeliczyć na punkty, mnożąc oceny przez 0,35 (w przypadku matematyki i języka polskiego) lub 0,3 (w przypadku języków obcych). W ten sposób uczniowie mogą uzyskać maksymalnie 35 punktów z matematyki i języka polskiego oraz 30 punktów z języka obcego.

W przypadku punktów z egzaminu, pod uwagę brane są tylko 4 przedmioty (2 obowiązkowe — język polski i matematyka) oraz dwa inne, które określa szkoła średnia, do której uczeń planuje wstąpić. Z każdego z 4 przedmiotów student może uzyskać maksymalnie 18 punktów. Za udział w konkursach plastycznych i sportowych uczeń może uzyskać kolejnych 18 punktów. Uczniowie, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem, mogą liczyć na dodatkowe 7 punktów. Za działalność w wolontariacie można uzyskać 3 punkty, co ma być zaświadczone przez szkołę. Aby ułatwić przeliczenie i obliczenie punktów, można skorzystać ze specjalnego kalkulatora punktów pod linkiem.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty, a także oceny na świadectwie ósmoklasisty mają wpływ na to, do jakiej szkoły średniej uczeń może przystąpić po ósmej klasie. 

– Moim zdaniem ten egzamin jest jeszcze ważniejszy niż matura, ponieważ uczeń już wybiera swoją ścieżkę kariery. Na przykład, jeśli dziecko chce zostać lekarzem, w przyszłości będzie mu znacznie łatwiej dostać się na uniwersytet medyczny, jeśli teraz pójdzie do liceum medycznego – zauważa Natalia Szyłowa.

W Polsce jest kilka rodzajów szkół średnich:

 • Liceum ogólnokształcące – oferuje edukację humanistyczną z akcentem na naukę języka. Nauka trwa 4 lata 
 • Technikum – oferuje edukację techniczną z jednoczesnym opanowaniem pewnej zawodowej kwalifikacji. Nauka trwa 5 lat. 
 • Szkoła branżowa – oferuje możliwość nauki konkretnego zawodu. Nauka trwa 3 lata

Jak podkreśla Natalia Szyłowa, edukacja w Polsce do 18. roku życia jest obowiązkowa, więc wszystkie dzieci będą gdzieś kontynuować naukę, jednak najczęściej uczniowie z wysokimi wynikami wybierają prestiżowe licea i technika. Na przykład, w ubiegłym roku minimalna liczba punktów  do dostania się do najpopularniejszego warszawskiego Liceum im. Tadeusza Czackiego wynosiła 162.  – Oznacza to, że dziecko ubiegające się o przyjęcie do tego liceum musiało zdać wszystkie egzaminy z wysokimi ocenami, a na świadectwie z czterech wymaganych przedmiotów otrzymywało ocenę 5 lub 6. Jeśli niewystarczająco dobrze zdało z jakiegoś przedmiotu, rekompensowało to udziałem w olimpiadach lub uzyskaniem świadectwa z wyróżnieniem – wyjaśnia Natalia Szyłowa. 

Więcej o rankingu szkół średnich w Polsce można przeczytać na tej stronie.

Więcej o polskim systemie szkolnictwa na poziomie średnim można dowiedzieć się pod linkiem.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 

W 2023 roku do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 13 816 dzieci z Ukrainy, które rozpoczęły naukę w polskich szkołach po 24 lutego 2022 roku. Ich wyniki na egzaminach były wyraźnie gorsze niż ich polskich rówieśników. Dla przykładu, średnia ocen z egzaminu z języka polskiego w tym roku wyniosła 66%, podczas gdy uczniowie z Ukrainy uzyskali na egzaminie średnio 45%. Dla porównania w 2022 roku średni wynik na tym egzaminie wśród Ukraińców wyniósł 22%.

Polscy uczniowie zdali egzamin z matematyki średnio na poziomie 53%, a ich ukraińscy koledzy –  37%. W 2022 roku średni wynik wśród Ukraińców wyniósł 34%. Na egzaminie z języka obcego uczniowie mieli możliwość wyboru jednego z języków. Prawie 98% wszystkich uczniów wybrało egzamin z języka angielskiego. Wśród Polaków średni wynik wynosi 66%. Wśród uczniów z Ukrainy 73% absolwentów wybrało egzamin z języka angielskiego i zdało go ze średnią ocen 46%. Kolejne 25% Ukraińców na egzaminie z języka obcego wybrało język rosyjski – tutaj średnia ocen wynosi 90%. Pozostali ukraińscy absolwenci pisali egzamin z języka niemieckiego lub innego języka obcego. Dla porównania w 2022 roku średni wynik na egzaminie z języka angielskiego wśród Ukraińców wyniósł 44%.

Dmytro Dymydiuk