Komisja Dialogu Społecznego do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

0

20 listopada, w stołecznym Centrum Komunikacji Społecznej (ul. Senatorska 27) odbyło się posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego do Spraw Cudzoziemców. 

Komisje Dialogu Społecznego to gremium inicjatywno – doradcze, utworzone przez zainteresowane organizacje trzeciego sektora, we współpracy z miejskimi władzami Warszawy. Poprzez taką współpracę nawiązywane są partnerskie relacje, które pomagają podejmować wspólne decyzje w różnych społecznych sferach.

Do zadań Komisji należy współpraca organizacji z władzami miasta w tworzeniu dokumentów i projektów aktów prawnych, wsparciu i finansowaniu inicjatyw społecznych, ocena podjętych wcześniej uchwał i decyzji w wybranych sferach, także przyznawania dotacji, określania potrzeb społecznych oraz ich zaspakajania, aktywna współpraca z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego, dzielnicowymi komisjami dialogu społecznego i Forum Dialogu Społecznego oraz innymi.

Utworzenie nowej komisji może zainicjować co najmniej 10 stowarzyszeń, składając odpowiedni wniosek do władz miasta. Komisje są otwarte – biorą w nich udział zainteresowane organizacje, które w przyszłości mogą także dobrowolnie wyjść z komisji. Przy wyborze rady komisji, każda organizacja otrzymuje po jednym głosie, niezależnie od ilości swych przedstawicieli, którzy biorą udział w posiedzeniach. Do każdej komisji wyznaczony jest kompetentny przedstawiciel władz miasta. Rada komisji jest zobligowana do wykonywania swych obowiązków przez rok, wyznaczając tematykę oraz porządek posiedzeń.

Na takich zasadach utworzono Komisję Dialogu Społecznego do Spraw Cudzoziemców. W jej skład weszło 21 stowarzyszeń, wśród nich: Fundacja „Afryka Inaczej”, „Centrum „Iqraa”, Fundacja dla Somalii, „Inna Przestrzeń”, Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic” i inne.

Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się 11 grudnia, a omawiano na nim Ustawę o cudzoziemcach i opracowywano rekomendacje odnośnie współpracy z cudzoziemcami w celu prezentacji ich postulatów w parlamencie. Omówiono kwestię wytypowania członków do Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego.

Dodatkowa informacja o Komisji:

http://ngo.um.warszawa.pl/komisje-dialogu-spolecznego

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=206

Іryna POLETS

Share.