Kupno nieruchomości – Nasz Wybir – Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Kupno nieruchomości

20 października 2016
Kupno nieruchomości

Nabycie prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego przez cudzoziemca wymaga – z pewnymi wyjątkami – uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Zezwolenie takie jest wydawane na wniosek cudzoziemca, jeżeli:

 • nabycie nieruchomości nie spowoduje zagrożenia dla obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa;
 • cudzoziemiec wykaże więzi z Rzeczpospolitą Polską (np. posiada polską narodowość lub polskie pochodzenie, jest małżonkiem obywatela polskiego, posiada zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, posiada zezwolenie na pobyt czasowy, z wyłączeniem zezwolenia dla ofiar handlu ludźmi oraz zezwolenia w celu krótkotrwałego pobytu, prowadzi w Polsce działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami).

Nie istnieją gotowe formularze wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości, ale prawo określa jakie informacje powinien zawierać każdy wniosek. Należą do nich:

 • oznaczenie wnioskodawcy oraz jego statusu prawnego w Polsce (sytuacji pobytowej),
 • dokładne wskazanie nieruchomości,
 • oznaczenie zbywcy, czyli osoby, od której kupujemy nieruchomość,
 • określenie, czy nabywamy prawo własności, czy prawo użytkowania wieczystego,
 • wskazanie w jakim celu nabywamy nieruchomość.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku oraz potwierdzające więzi z Polską, a także dowód uiszczenia opłaty skarbowej, która wynosi 1.570 zł. Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów i ich formy znajdziesz na stronie: mswia.gov.pl w zakładce „Bezpieczeństwo”, a następnie „Koncesje i zezwolenia” i „Nabywanie nieruchomości”.

Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców określa przypadki, kiedy nie zachodzi potrzeba uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Dotyczy to m.in.:

 • nabycia samodzielnego lokalu mieszkalnego;
 • nabycia samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym lub udziału w takim lokalu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych;
 • nabycia nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Polsce co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • nabycia przez cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkującego w Polsce co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej nieruchomości, które w wyniku nabycia stanowić będą wspólność ustawową małżonków;
 • nabycia przez cudzoziemca nieruchomości, jeżeli w dniu nabycia jest on uprawniony do dziedziczenia ustawowego po zbywcy nieruchomości, a zbywca nieruchomości jest jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat;

UWAGA! Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wbrew przepisom prawa jest nieważne.