Numery PESEL i NIP – czym są i dla czego potrzebne - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Numery PESEL i NIP – czym są i dla czego potrzebne

0

Cudzoziemcy mieszkający w Polsce, niejednokrotnie w polskich urzędach mogą spotkać się z pytaniem o posiadanie numeru PESEL lub NIP. Czym są i do czego służą oba numery wyjaśniamy poniżej.

PESEL – Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, to rejestr, który zawiera dane osób przebywających stale na terytorium RP, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego lub paszportu, a także osób, dla których odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL. Kwestie związane z nadaniem tego numeru reguluje Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 993 z późn. zm.). Numery PESEL nadaje minister właściwy do spraw administracji publicznej w formie czynności materialno-technicznej, od której nie przysługuje odwołanie.

W przypadku cudzoziemców numer PESEL nadaje się:

1/ osobom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące 
2/ osobom, które podlegają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu (z wyłączeniem osób, którym numer nadano na podstawie pkt 1)
3/ innym osobom, jeżeli odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL przez te osoby.

Cudzoziemcom wskazanym w pkt 1 nadanie PESEL następuje na wniosek właściwego organu gminy, natomiast wskazanym w pkt 2 – na wniosek płatnika składek ubezpieczeniowych. Osoby, o których mowa w pkt 3, składają umotywowany pisemny wniosek o nadanie numeru PESEL bezpośrednio do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wraz z odpisem skróconym aktu urodzenia, a w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński – wraz z odpisem skróconym aktu małżeństwa opatrzonym adnotacją o aktualnie używanym nazwisku. Wniosek składa się do: Departamentu Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki MSWiA, ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa.

Posiadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) dotyczy osób lub firm, które na terytorium RP podlegają obowiązkowi podatkowemu. W związku z powyższym, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz oddziały osób prawnych, które na podstawie odrębnych przepisów są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numer NIP. Reguluje to Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników. (Dz. U. z 1995 r. Nr 142, poz. 702). Aby otrzymać NIP należy zgłosić się do właściwego Urzędu Skarbowego oraz wypełnić zgłoszenie identyfikacyjne – NIP-3. Potwierdzenie rejestracji oraz 10-cyfrowy numer identyfikacji zostanie przesyłany pocztą na adres wskazany we wniosku.

Reasumując można powiedzieć, że PESEL służy celom wyłącznie identyfikacyjnym, natomiast NIP celom podatkowym. Posiadanie pierwszego jest warunkiem otrzymania drugiego. Należy o tym pamiętać, gdy planujemy pracować w Polsce, i chcemy płacić podatki na takich samych zasadach jak obywatele RP. 

Share.