PIT – Podatek dochodowy od osób fizycznych – Nasz Wybir – Portal dla Ukraińców w Polsce

PIT – Podatek dochodowy od osób fizycznych

25 października 2016
PIT – Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem, który płaci każda osoba osiągająca dochód.

Na osobach, które mają miejsce zamieszkania w Polsce ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy, co oznacza, że osoby te podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości uzyskanych dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia. Aby zostać uznanym za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce, należy mieć tu centrum interesów życiowych lub przebywać na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Osoby, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce (rozumianego jak powyżej), podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych w Polsce, co nazywane jest ograniczonym obowiązkiem podatkowym.

Za dochody osiągane na terytorium Polski uważa się w szczególności dochody z:

  • pracy wykonywanej w Polsce bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
  • działalności wykonywanej osobiście w Polsce bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
  • działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Polski,
  • położonej na terytorium Polski  nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Jeżeli uzyskujesz dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów.

Jeżeli pracujesz w Polsce, Twój pracodawca potrąca z Twojego wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Do końca lutego pracodawca ma obowiązek wysłać Ci PIT-11, czyli dokument, który zawiera informację o Twoich dochodach osiągniętych w poprzednim roku oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Jeżeli pracowałeś w kilku miejscach, otrzymasz PIT-11 od każdego pracodawcy. Na podstawie PIT-11, jeżeli nie jesteś osobą prowadzącą działalności gospodarczej, musisz wypełnić PIT-37 (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty w danym roku podatkowym) i złożyć go do urzędu skarbowego.

WAŻNE! Deklarację PIT-37 musisz złożyć do dnia 30 kwietnia roku następnego (np. PIT-37 za rok 2015 r. musisz złożyć do 30 kwietnia 2016 r. W tym samym terminie musisz zapłacić należny podatek, gdyby z rozliczenia okazało się, że suma pobranych z Twojego wynagrodzenia zaliczek była niższa niż podatek, który powinieneś zapłacić.