PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ „NASZ WYBÓR”: – Nasz Wybir – Informacyjny portal ukraińskich migrantów

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ „NASZ WYBÓR”:

20 marca 2014

„Klub Ukraińskich Kobiet” (2014 – X.2015) – celem projektu jest aktywizacja (obywatelska, ekonomiczna i społeczna) oraz integracja ze społeczeństwem przyjmującym imigrantek z Ukrainy, głównie pomocy domowych, opiekunek osób starszych oraz niań z Warszawy i okolic. Kobiet, które nie tylko mają ograniczony kontakt ze społeczeństwem przyjmującym, ale i z innymi imigrantami. W ramach projektu zapewniamy imigrantkom szkolenia, miejsce do spotkań i integracji, pokazujemy  dobre praktyki wybranych polskich organizacji kobiecych działających na szczeblu lokalnym. Chcemy, aby po zakończeniu realizacji projektu ukonstytuowała się grupa kompetentnych i aktywnych imigrantek, które będą miały wiedzę i kwalifikacje by kontynuować w przyszłości działania na rzecz innych  grup imigrantów.

Projekt finansowany z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

„Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Badanie społeczne” (2014-2015) – projekt realizowany wspólnie z Instytutem Ekonomicznych i Społecznych Ekspertyz.

Celem projektu jest:

1. Dostarczenie wiedzy o sytuacji na rynku pracy imigrantów posiadających wyższe wykształcenie, w szczególności zbadanie funkcjonowania w praktyce regulacji prawnych dających preferencje w dostępie do polskiego rynku pracy absolwentom polskich wyższych uczelni.

2. Ujawnienie barier utrudniających integrację imigrantów poprzez rynek pracy. W szczególności barier związanych ze społecznym wizerunkiem imigrantów jako pracowników i pracodawców.

3. Wsparcie imigrantów będących absolwentami wyższych uczelni (polskich i zagranicznych) w znalezieniu zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i ambicjom.

W ramach projektu przeprowadzone zostanie kompleksowe badanie społeczne dotyczące sytuacji imigrantów edukacyjnych z krajów trzecich, tj. absolwentów polskich wyższych uczelni pochodzących z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej. Główna uwaga będzie udzielona najliczniejszym grupom imigrantów edukacyjnych, zdobywającym wykształcenie zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych.

“Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014-2014”. Publikacja prezentuje wyniki badań prowadzonych od stycznia 2014 do końca marca 2015 r. nad sytuacją imigrantów posiadających dyplom wyższej uczelni uzyskany w Polsce bądź w innym kraju.

Raport dotyka kwestii prawnych, opisuje ekonomiczne znaczenie zjawiska migracji do Polski i jego wpływ na rynek pracy oraz pokazuje, jak imigranci są odbierani przez pracodawców i jak sami odnajdują się w Polsce.

Pobierz PDF

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

„Nasz Wybir – Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy w Polsce III” (2011 – VI. 2015) – projekt jest w toku i jest to jego trzecia edycja. Projekt stanowi kontynuację zakończonych z powodzeniem projektów: „Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy w Polsce” oraz „Nasz Wybir – Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy w Polsce II”, które realizowane były przez naszą Fundację we współpracy z tygodnikiem mniejszości narodowych w Polsce „Nasze Słowo”. «Nasze Słowo» to wydawany w języku ukraińskim tygodnik mniejszości ukraińskiej w Polsce. Pojawił się na fali odwilży politycznej w połowie lat 50. XX. Jego wydawcą jest Związek Ukraińców w Polsce. Od sierpnia 2007 roku pracą tygodnika kieruje Jarosław Prystasz. Gazeta ma dodatki miesięcznik „Nasza Kultura” i miesięcznik dla dzieci „Switanok”. (www.nasze-slowo.pl).

W ramach projektu wydawany jest bezpłatny miesięcznik w języku ukraińskim „Nasz Wybir”, prowadzony jest portal internetowy w języku polskim i ukraińskim (www.naszwybir.pl) oraz profil na Facebooku. Ponadto, co najmniej raz w miesiącu organizowane są dyskusje publiczne (spotkania z czytelnikami), które mają dwojaki charakter. Po pierwsze, są to działania informacyjne skierowane do imigrantów, oferowanych w ich języku ojczystym, a dotyczących zagadnień związanych z legalizacją pobytu, zatrudnieniem, edukacją, ochroną zdrowia, ofertą instytucji pomocowych. Po drugie, jest to prezentacja imigrantów z Ukrainy społeczeństwu polskiemu. Chcemy, by społeczeństwo przyjmujące miało możliwość poznać różne oblicza imigrantów z Ukrainy – nie tylko jako pomocy domowych i pracowników sezonowych, ale również imigrantów jako ludzi kultury, naukowców, biznesmenów, którzy z powodzeniem realizują się w polskich realiach.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

„Święto Niepodległości Ukrainy w Warszawie 2014” – obchody Dnia Niepodległości Ukrainy zorganizowane w Forcie Sokolnickiego na Warszawskim Żoliborzu. Impreza zorganizowana we współpracy ze Związkiem Ukraińców w Polsce i Urzędem Dzielnicy Żoliborz. W programie imprezy znalazły się zarówno debaty na temat historii Ukrainy i relacji polsko-ukraińskich poprzez koncerty zespołów z Polski i Ukrainy, warsztaty kulinarne, ikonograficzne, warsztaty dla dzieci, projekcje filmów dokumentalnych, wystawę malarstwa, po jarmark ukraińskiego rękodzieła ludowego. Drugim istotnym elementem imprezy była prezentacja organizacji i instytucji działających na rzecz imigrantów. Przedstawicielom poszczególnych organizacji organizatorzy zapewnili namioty, w trakcie imprezy dyżurowali przedstawiciele poszczególnych organizacji oraz udzielali informacji na temat swojej działalności. Ponadto, każda z zaproszonych organizacji miała możliwość zaprezentowania się ze sceny głównej. Celem projektu była prezentacja kultury ukraińskiej szerszego gronu odbiorców (głównie mieszkańcom Warszawy i okolic), ale również przekazanie imigrantom informacji, gdzie można zwrócić się aby uzyskać pomoc w ważnej życiowej sprawie. Nieformalna atmosfera oraz zgromadzenie w jednym miejscu przedstawicieli wielu organizacji zostały pozytywnie ocenione przez przybyłych.

Dzień Niepodległości Ukrainy zrealizowany był ze środków sponsorów prywatnych oraz grantu w ramach projektu realizowanego przez IOM Warszawa – „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Spotkanie eksperckie „Zwiększenie efektywności działań na rzecz migrantów z Ukrainy w Polsce” (2014) – było jednym z wydarzeń Platformy Współpracy na rzecz Integracji. Miało na celu wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz wiedzy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz migrantów z Ukrainy w Polsce oraz przedstawicielami podmiotów, które odgrywają istotną rolę w procesie integracji migrantów w społeczeństwie przyjmującym. W dwudniowym spotkaniu zorganizowanym w Warszawie wzięło udział ponad 50 przedstawicieli organizacji zrzeszonych w Krajowej Platformie Współpracy z całej Polski oraz innych organizacji i instytucji na co dzień pracujący z imigrantami z Ukrainy. Spotkanie było okazją do wymiany wiedzy eksperckiej, wymiany doświadczeń oraz opracowania wspólnej koncepcji rozwoju współpracy pomiędzy zaproszonymi organizacjami. Było też doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą poszczególnych organizacji i nawiązania współpracy. W ramach forum, odbyła się także prezentacja działalności poszczególnych organizacji, co miało znaczenie w planowaniu przyszłych działań na rzecz tej grupy imigrantów.

Spotkanie eksperckie zrealizowane było w ramach projektu “Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

FNW_Aktualne-problemy_Wnioski

„Międzykulturowy świat bajki. Warsztaty integracyjno-artystyczne dla dzieci migrantów i obywateli RP w Polsce” (2013) realizowany w ramach projektu „Międzykulturowa szkoła w wielokulturowej społeczności”.

Celem projektu było zorganizowanie warsztatów artystycznych, w których dzieci miały możliwość rozwoju umiejętności kreatywnego myślenia, rozbudzenia fantazji i wyobraźni, rozwoju zdolności manualnych, a także praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. Cykl warsztatów był tematycznie połączony tematem przewodnim jakim jest bajka. Warsztaty przeznaczone były dla dzieci w wieku 6-8 i 9-12 lat. (http://polski.naszwybir.pl/punkt-widzenia/item/266-warsztaty-artystyczne-dla-dzieci-„międzynarodowy-świat-bajki”)

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

„Różnorodność w Programach Partii Politycznych, Organizacja i Reprezentacja” (2012-2013) (Partner) – międzynarodowy projekt badawczy realizowany w Polsce przez Uczelnię Łazarskiego.

Głównym celem projektu jest zapoczątkowanie, ocena i wsparcie w głównych partiach politycznych państw członkowskich UE procesów rozwoju różnorodności (diversity development) uwzględniającej etniczne zróżnicowanie społeczeństw. Projekt ma za zadanie podniesienie świadomości i rozwój praktycznych narzędzi służących promowaniu rozwoju różnorodności w partiach politycznych szczególnie na poziomie narodowym. Ponadto przyczynić się ma do wzmocnienia szans na partycypację obywateli państw trzecich w partiach politycznych, ponieważ poprawa możliwości ich udziału w partiach politycznych jest kluczowa dla podniesienia wpływu, jaki mają na procesy decyzyjne. Podnieść ma także pozycję obywateli państw trzecich w systemie demokratycznym. Fundacja „Nasz Wybór” jest partnerem ze strony organizacji migrantów i jest zaangażowana w badania jako ekspert, dyskutant podczas warsztatów oraz recenzent.Więcej o projekcie: http://www.lazarski.pl/dzialalnosc-naukowa/projekty-badawcze/art,10,roznorodnosc-w-programach-partii-politycznych-organizacja-i-reprezentacja.html

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

„Mikołaj po ukraińsku” (2012) realizowany w ramach projektu „Międzykulturowa szkoła w wielokulturowej społeczności”.

Celem projektu była integracja dzieci migrantów i obywateli RP w Warszawie oraz prezentacja tradycji mikołajkowych polskich i ukraińskich. Imprezy odbyły się w grudniu 2012 roku w Warszawie, wzięli w niej udział rodzice i dzieci, zarówno imigranci z Ukrainy jak i warszawiacy.

Impreza pozwoliła przedstawicielom społeczności lokalnej, odwołując się do własnej tradycji, poznawać elementy kultury sąsiadów – zobaczyć to co jest wspólne, a co je różni. Pokazała, że to samo zjawisko kulturowe może mieć różne oblicza. Spotkanie było też okazją do przybliżenia języka ukraińskiego, ukraińskiego tańca oraz kuchni. Jednocześnie ukraińskie dzieci i ich rodzice mieli okazję, aby bezpośrednio od Polaków dowiedzieć się o polskich tradycjach mikołajkowych.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

Empowering Migrant Youth: Models of Integration and Prevention of Exclusion (2011-2013) – w projekcie wzięło udział pięć krajów: Finlandia, Austria, Francja, Czechy i Polska. Koordynatorami projektu były przedstawicielstwa Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM) w każdym z uczestniczących krajów. Uczestnikami projektu były także organizacje pozarządowe, które pracują z młodzieżą migrancką oraz lokalne władze. Polskę w tym projekcie reprezentowała Fundacja „Nasz Wybór” oraz Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne, instytucjonalnym partnerem był Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, a koordynatorem – biuro IOM w Warszawie.

Celem projektu było wypracowanie uniwersalnego modelu działania młodzieżowej organizacji imigranckiej, w oparciu o badania przeprowadzone w organizacjach imigranckich działających w krajach-uczestnkach projektu oraz zebranie wszystkich zgromadzonych informacji na internetowej platformie szkoleniowej dostępnej dla wszystkich zainteresowanych osób. Ponadto, działania i efekty projektu prezentowane były na ogólnokrajowych sympozjach (http://polski.naszwybir.pl/wideo/item/128-iyouth), szkoleniach zorganizowanych dla przedstawicieli organizacji działających na rzecz migrantów oraz na ogólnoeuropejskim seminarium podsumowującym projekt (http://polski.naszwybir.pl/nasze-sprawy/item/127-seminarium-podsumowujące-projekt-iyouth).

Więcej informacji o projekcie na:
http://www.iom.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=169.

Standard Model for youth organisations working towards the integration of migrant youth
FINAL PEER REVIEW REPORT

Projekt finansowany był ze środków Komisji Europejskiej oraz budżetów partnerów instytucjonalnych krajów uczestniczących w projekcie.

Aktywni i kompetentni. Migranci w społeczeństwie obywatelskim (2009) – Celem projektu była promocja aktywnego udziału imigrantów w społeczeństwie obywatelskim oraz wzmacnianie ich kompetencji w zakresie prowadzenia dialogu obywatelskiego i międzykulturowego. Ponadto, zamierzeniem organizatorów projektu było stworzenie platformy współpracy pomiędzy imigrantami i ich organizacjami a polskimi instytucjami publicznymi.

W ramach tego projektu Fundacja „Nasz Wybór” otrzymała środki na rejestrację działalności, stworzenie strony internetowej i druk ulotek.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

Centrum Powitania w Warszawie (2009-2010) (Partner)

Fundacją „Nasz Wybór” współpracowała z Fundacją Rozwoju „Oprócz Granic” oraz Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej przy tworzeniu Centrum Powitania w Warszawie. Dzięki współpracy kilku organizacji Centrum Powitania mogło oferować kompleksowe wsparcie dla migrantów mieszkających w Warszawie i w Polsce.

W ramach Centrum Powitania oferowane było wsparcie psychospołeczne w tym:
-Konsultacje w sprawach związanych z organizacją życia w Polsce, tj. poszukiwanie mieszkania i meldunek, dostęp do usług zdrowotnych, system edukacji i szkolnictwa wyższego,
-Konsultacje psychologiczne indywidualne i grupowe,
-Zajęcia z języka polskiego,
-Warsztaty i szkolenia na takie tematy jak asertywność dla kobiet, podstawy komputera dla początkujących,
-Edukację prawną w zakresie kwestii dyskryminacji i przestępstw motywowanych nienawiścią,
-Wydarzenia integracyjne, pozwalające poznać nowych znajomych oraz poczuć się bezpiecznie i komfortowo w Warszawie (np. spacery po Warszawie, wieczory kulinarne, pokazy filmów),
-Zajęcia dla dzieci, pochodzących z małżeństw mieszanych i rodzin migranckich – „Bajki z bliska i z daleka”.

Działania w ramach „Centrum Powitania” wspierali: 

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w ramach projektu „Centrum Powitania w Warszawie – Tworzenie modelowych rozwiązań instytucjonalnych w zakresie integracji cudzoziemców w Polsce” realizowany w okresie od 1 września 2009 roku do 15 maja 2011 roku oraz w ramach projekt pt. „Centrum Powitania w Warszawie – wypracowywanie modelu punktu doradczego dla migrantów wspierającego zintegrowane społeczeństwo różnorodne” realizowany w okresie od 1 marca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Miasto st. Warszawa w ramach projektu pt. „Krok ku samodzielności i integracji – lekcje języka polskiego dla cudzoziemców w Warszawie”. W ramach projektu prowadzone były bezpłatne zajęcia z j. polskiego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu pt. „Społeczeństwo wielokulturowe – kształtowanie i szanowanie kultury kraju pochodzenia wśród migrantów”. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dla dzieci pochodzących z rodzin mieszanych, spotkania dyskusyjne dla kobiet i mężczyzn w związkach mieszanych, warsztaty psychologiczne dla kobiet, a także wydarzenia animacyjne dla klientów Centrum Powitania.

Instytut Spraw Publicznych w ramach piątej edycji programu „Obywatel i Prawo” wsparło projekt FRS pt. „Uprawnienia członków społeczeństwa wielokulturowego”.

Fundacja im. Stefana Batorego w ramach projektu pt. „Usługi doradcze dla migrantów”.

Na początku Centrum pomagało imigrantom z krajów azjatyckich, afrykańskich i byłego Związku Radzieckiego napotykanych na mazowieckich bazarach – głównie na Jarmarku Europa i w Wólce Kosowskiej. Z czasem działania (jak to później nazwaliśmy) „Ruchomych Punktów Doradczych” objęły kolejne miejsca skupienia migrantów. W kwietniu 2009 roku uruchomiono stały punkt doradczy zwany „Centrum Powitania” w Warszawie (ul. Górskiego 3 lok. 17). Dzięki dogodnemu położeniu w samym centrum miasta można tu było łatwo dotrzeć i zupełnie nieodpłatnie skorzystać z rozmaitych usług świadczonych przez zespół specjalistów mówiących po rosyjsku, ukraińsku, angielsku, francusku i po polsku. Twórcy Zespół Centrum dokłada wszelkich starań, by wszyscy czuli się w nim jak w domu, by tak też czuli się w całej Warszawie. Centrum udziela wszelkich informacji potrzebnych imigrantom, współpracujemy z przyjaznymi imigrantom osobami, organizacjami, instytucjami i firmami. Od sierpnia 2013 roku stały punkt doradczy przeniesiono na ul. Mazowiecką 12 lok. 24 w Warszawie. Prowadzi go Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

Migranckie Centrum Karier (2009) (Partner) – Migranckie Centrum Karier i Pośrednictwa Pracy było prowadzone przez Fundację Rozwoju „Oprócz Granic” i utworzone przy stałym punkcie doradczym dla migrantów. Centrum dysponowało zespołem specjalistów ds. zatrudnienia, migracji oraz relacji międzykulturowych. Misją Centrum było zmniejszanie skali nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce oraz wsparcie pracodawców w zakresie rekrutacji pracowników o unikalnych kompetencjach na polskim rynku pracy.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.