Publiczna szkoła w Krakowie otwarta na obcokrajowców - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Publiczna szkoła w Krakowie otwarta na obcokrajowców

0

Materiał ten jest dostępny również w języku ukraińskim/
Матеріал також можна прочитати українською мовою

Kraków jest miastem często wybieranym przez obcokrajowców jako miejsce do życia, powracają tu również rodziny polskie, które mieszkały przez jakiś czas poza granicami naszego kraju. Przyjeżdżające z rodzicami dzieci i młodzież w wieku szkolnym podlegają obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki.

Odnalezienie się w nowej rzeczywistości, w tym także w nowym systemie edukacji, jest dla młodych ludzi niejednokrotnie bardzo trudne, między innymi ze względu na barierę językową a także kulturową. Widząc to, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie (ZSO nr 18), w skład którego wchodzi liceum ogólnokształcące, gimnazjum i szkoła podstawowa, przygotował specjalną ofertę edukacyjną dla uczniów z doświadczeniem migracji i obecnie z powodzeniem  prowadzi zajęcia z języka polskiego jako języka edukacji, zajęcia zanurzające w kulturze polskiej i wspierające proces adaptacji do nowego otoczenia.

Uczniowie nieznający języka polskiego albo znający go w stopniu niewystarczającym do pełnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym na lekcjach to wyzwanie dla kadry pedagogicznej. Dlatego też rok szkolny 2017/2018 jest w ZSO nr 18 rokiem szkoleń z zakresu kompetencji międzykulturowych i metodycznych dla nauczycieli, którzy doskonalą swój warsztat pracy uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach i warsztatach tak na terenie szkoły, jak i poza nią. W szkole zatrudnieni są nauczyciele przygotowani do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, a  biblioteka dysponuje materiałami dydaktycznymi dostosowanymi do tego typu zajęć. W porozumieniu z organem prowadzącym, spośród nauczycieli ZSO nr 18 powołany został doradca metodyczny ds. wielokulturowości. Specjalista z bardzo dużym doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego jako obcego i pracy w środowisku wielokulturowym pomaga w aklimatyzacji i pokonywaniu barier językowych zarówno naszym uczniom, jak i uczniom innych szkół, organizuje i realizuje szkolenia dla nauczycieli, współpracuje z organizacjami pozarządowymi i ośrodkami akademickimi.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w roku szkolnym 2018/2019 będzie prowadzić  rekrutację dla dzieci i młodzieży zarówno niebędących obywatelami polskimi, jak i polskich obywateli powracających do kraju po pobycie za granicą, którzy pobierali naukę w innych systemach edukacji.

Pod opieką dobrze przygotowanej kadry będziemy prowadzić kształcenie w szkole podstawowej w klasach pierwszej i siódmej oraz na poziomie gimnazjum w klasie trzeciej. Liceum ogólnokształcące oferuje kształcenie w klasach od pierwszej do trzeciej. W szkole wszyscy uczniowie mają lekcje języka angielskiego oraz drugiego języka obcego – do wyboru język niemiecki lub francuski.

Szczegółowa oferta edukacyjna znajduje się na stronie:  zso18.krakow.pl

Aby dzieci i młodzież mogły skorzystać z naszej oferty edukacyjnej i uzyskać skuteczną pomoc w zakresie edukacji, wychowania i opieki, rodzice lub prawni opiekunowie proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły. Sekretariat oferuje fachową pomoc przy zapisywaniu ucznia do szkoły. Pomaga w wypełnianiu karty zgłoszenia i udziela wszelkich informacji.

Do karty zgłoszenia należy złożyć dokumenty, w przypadku obcokrajowców przetłumaczone przez polskiego tłumacza przysięgłego:

  • ksero dokumentu tożsamości (paszport) – dane ucznia są zapisywane w formie występującej na dokumencie (dokument nie podlega tłumaczeniu);
  • akt urodzenia;
  • świadectwo lub inny dokument stwierdzający ukończenie za granicą szkoły lub kolejnego etapu edukacyjnego lub świadectwo/zaświadczenie lub inny dokument wydany przez szkołę za granicą, potwierdzający uczęszczanie do szkoły za granicą i wskazujący klasę lub etap edukacji;
  • potwierdzenie miejsca zamieszkania ucznia na terytorium Polski.

Decydując o przyjęciu ucznia do konkretnej klasy, bierzemy pod uwagę między innymi jego wiek, ukończony etap edukacji w kraju dotychczasowego pobytu oraz specjalne potrzeby edukacyjne wynikające z sytuacji migracji.

Uczniowie nieznający języka polskiego lub słabo znający język uczestniczą w dodatkowych, bezpłatnych lekcjach języka polskiego (nie mniej niż 2 godziny tygodniowo), a stwierdzone przez nauczycieli przedmiotu różnice programowe nadrabiane są podczas dodatkowych, również bezpłatnych zajęć wyrównawczych.

Szkoła przygotowana jest także do utworzenia tzw. oddziałów przygotowawczych, w których w małych grupach uczniowie intensywnie uczą się języka polskiego i dopiero po opanowaniu podstaw włączani są do oddziałów ogólnodostępnych. W klasach I-III szkoły podstawowej (pierwszy etap edukacji) realizacja podstawy programowej oparta będzie na najnowszych materiałach, opracowanych w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Fundację Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja i dostępnych dla uczniów i nauczycieli na stronie fundacjareja.eu/w-polskiej-szkole/.

Share.