Różnorodność w Programach Partii Politycznych, Organizacja i Reprezentacja – Nasz Wybir – Portal dla Ukraińców w Polsce

Różnorodność w Programach Partii Politycznych, Organizacja i Reprezentacja

15 października 2013

Projekt potrwa 18 miesięcy (początek – grudzień 2012)

Głównym celem projektu jest zapoczątkowanie, ocena i wsparcie w głównych partiach politycznych państw członkowskich UE procesów rozwoju różnorodności (diversity development) uwzględniającej etniczne zróżnicowanie społeczeństw.

Projekt ma za zadanie podniesienie świadomości i rozwój praktycznych narzędzi służących promowaniu rozwoju różnorodności w partiach politycznych szczególnie na poziomie narodowym. Ponadto przyczynić się ma do wzmocnienia szans na partycypację obywateli państw trzecich w partiach politycznych, ponieważ poprawa możliwości ich udziału w partiach politycznych jest kluczowa dla podniesienia wpływu, jaki mają na procesy decyzyjne. Podnieść ma także pozycję obywateli państw trzecich w systemie demokratycznym.

Realizacja:

Aby zrealizować cele postawione w projekcie przeprowadzone zostanie międzynarodowe porównanie możliwości uczestnictwa obywateli państw trzecich w życiu politycznym oraz sposobów oceny różnorodności wewnątrz partii politycznych. Ponadto wypracowane zostaną strategia i rekomendacje oraz wskaźniki, które partie stosować mogłyby, aby ocenić i wzmocnić różnorodność wewnątrz swoich struktur.

Sedno metodologii projektu leży w wymianie poglądów pomiędzy obywatelami państw trzecich, politykami oraz przedstawicielami organizacji społecznych w krajach biorących udział w projekcie. W poszczególnych krajach partnerzy realizujący projekt będą współpracować z partiami politycznymi oraz organizacjami migrantów. Udział Migration Policy Group jako ponad narodowego partnera wzmacnia natomiast europejską perspektywę projektu. Podkreślmy, że wypracowane w projekcie strategie wdrożyć można także w innych krajach UE.

Przedstawiciele organizacji migrantów oraz partii politycznych będą zaangażowani w badania jako eksperci, dyskutanci podczas warsztatów oraz recenzenci. Udział obywateli państw trzecich ma za zadanie przyczynić się do wzmocnienia ich pozycji jako partnera politycznego. Spodziewamy się, że partie polityczne jako bezpośredni beneficjent same zajmą się rozpowszechnianiem rezultatów projektów w swoich strukturach. Natomiast organizacje migrantów zadbają o ich upowszechnienie w społecznościach imigranckich.

Koordynator projektu:

Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) – Germany

Uczestnicy projektu:
Uczelnia Łazarskiego – Polska
Uniwersytet Sztokcholmski (Stockholms Universitet), Wydział Nauk Politycznych- Szwecja
Uniwersytet Pompeu Fabra (Universidad Pompeu Fabra), Indescyplinarna Grupa Badawcza ds.Migracji (GRITIM) – Hiszpania
Istituto Psicoanalitico per le Richerche Sociali (IPRS) – Włochy
The Integration Centre – Irlandia
The Migration Policy Group (MPG) –Belgia
Wysoka Komisja ds. Imigracji i Dialogu Międzykulturowego (Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural ACIDI) – Portugalia

Zespół realizujący projekt na Uczelni Łazarskiego:

Prof. Krystyna Iglicka – Senior Researcher i koordynator
Dr Katarzyna Gmaj – badacz
Renata Załęcka – badacz i administrator

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

Żródło