Staże adaptacyjne pielęgniarek i położnych w Polsce

0

Jeżeli jesteś pielęgniarką lub położną i chciałabyś wykonywać ten zawód w Polsce, musisz przede wszystkim nostryfikować swój dyplom w Polsce oraz odbyć staż adaptacyjny. 

Read More

Foto: www.sunhome.ru

Minister zdrowia w rozporządzeniu wydanym 24 sierpnia 2012 r. w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. z 2012, poz. 1003) określił nowe warunki odbycia wspomnianego stażu. Rozporządzenie określa ramowy program stażu adaptacyjnego (składającego się z tzw. staży cząstkowych), czas ich trwania, cel, miejsce odbywania oraz wykaz czynności objętych stażem. Szczegółowy opis poszczególnych rodzai staży oraz czas ich trwania zostały szczegółowo opisane w załączniku do rozporządzenia. To właśnie w tym załączniku znajdziesz informację ile tygodni trwa staż na oddziale wewnętrznym, a ile na ginekologicznym czy intensywnej opieki medycznej, a także jakie umiejętności powinnaś posiąść po jego ukończeniu. 

Otóż, pielęgniarka i położna, która chce odbyć staż adaptacyjny powinna złożyć wniosek do okręgowej izby pielęgniarek i położnych (właściwej ze względu na miejsce zamieszkania), a okręgowa rada pielęgniarek i położnych zdecyduje, w której konkretnej placówce będzie odbywany staż. Stażystka odbywa staż na podstawie umowy o pracę na czas określony albo umowy cywilnoprawnej (na okres odbycia stażu), zawartych z konkretną jednostką leczniczą (np. szpitalem w miejscowości X). 

Jeżeli odbywasz staż na podstawie umowy o pracę na czas określony, czas trwania stażu może ulec przedłużeniu, np. o czas urlopu macierzyńskiego czy zwolnienia lekarskiego. Natomiast jeżeli staż jest odbywany na podstawie umowy cywilnoprawnej, czas jego trwania może zostać przedłużony w związku z zaistnieniem wyjątkowych sytuacji losowych lub rodzinnych pielęgniarki lub położnej. Przedłużenie stażu odbywa się na podstawie pisemnego wniosku (wraz z uzasadnieniem) pielęgniarki lub położnej skierowanym do izby, w której odbywa staż. 

Kierownik jednostki, w której odbywany jest staż, wyznacza koordynatora stażu, który planuje i nadzoruje przebieg realizacji stażu oraz decyduje o sprawach związanych ze szkoleniem pielęgniarki lub położnej. 

Ponadto, kierownik szpitala, wyznacza opiekuna stażu, będącego pielęgniarką lub położną. W praktyce, opiekun to osoba, która będzie sprawowała bezpośredni nadzór nad pracą stażystki na konkretnym oddziale (w ramach wspomnianego powyżej stażu cząstkowego). Staż cząstkowy kończy się złożeniem pisemnego lub ustnego kolokwium, które obejmuje wiedzę teoretyczną i ocenę umiejętności określonych wcześniej w ramowym programie stażu. Kolokwium przeprowadza opiekun stażu. 

Po pozytywnie zaliczonych kolokwiach przewidzianych w ramowym programie stażu adaptacyjnego, pielęgniarka lub położna otrzymuje zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu oraz upoważniające do podjęcia pracy na tych samych zasadach, co osoby wykształcone w Polsce.

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Nowy Świat 63
00-042 WARSZAWA
[email protected]; www.woipip.pl
Tel. 826-84-77, (42)

Iwona TROCHIMCZYK-SAWCZUK

826 97 93, PWZ 826-91-80, 826-78-08.

Share.