Stypendia w Polsce – wiosenny deadline – Nasz Wybir – Portal dla Ukraińców w Polsce

Stypendia w Polsce – wiosenny deadline

18 lutego 2016
Stypendia w Polsce – wiosenny deadline

Polski rząd oraz uczelnie oferują ukraińskim studentom oraz naukowcom szereg stypendiów na naukę oraz badania w różnych miastach oraz w różnych dziedzinach nauki. Szansę na staż z wynagrodzeniem mają nie tylko teoretycy, ale i praktycy.

Stypendium im. Lane’a Kirklanda

Termin składania wniosków – 1 marca

O programie: Program jest adresowany do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów, zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie. Realizacja Programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz co najmniej 2-tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.

Dziedziny: Ekonomia i zarządzanie, administracja / zarządzanie (biznes, NGO, kultura, ochrona środowiska, służba zdrowia, edukacja); administracja publiczna (rządowa i samorządowa); prawo; nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia); nauki polityczne i stosunki międzynarodowe; polityka rozwojowa i pomoc humanitarna.

Uczestnicy: eksperci, politycy, pracownicy instytucji rządowych i samorządowych; przedsiębiorcy, menedżerowie; liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej; nauczyciele akademiccy; dziennikarze do 35 roku życia  (w uzasadnionych przypadkach do 40) z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym.

Warunki finansowe: Stypendium: około 1800 PLN miesięcznie. Dodatkowo w ramach progamu, pokrywane są następujące koszty: opłaty edukacyjne, zakwaterowanie w Polsce, ubezpieczenie, podróż do i z Polski, koszt wizy, zakup materiałów i podręczników. Stypendyści otrzymują do tymczasowego korzystania komputery, które mogą stać się ich właśnością jedynie po spełnieniu wszystkich warunków programu.

Więcej informacji na: www.kirkland.edu.pl

Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców

Termin końcowy składania wniosków – 1 marca

O programie: Program stypendialny przeznaczony na naukowe staże na polskich uczelniach. Nauka trwa 9 miesięcy, z możliwością przedłużenia o jeszcze jeden miesiąc, w lipcu, w przypadku, gdy o przedłużenie wystąpi koordynator programu w uzgodnieniu z tutorem. Jest to możliwe jedynie w przypadku spełnienia wszystkich naukowych warunków stypendium, w tym obrony pracy dyplomowej na ocenę co najmniej dobrą oraz udziału w programach naukowych. Realizacja programu dla osób, które nie znają lub słabo posługują się językiem polskim rozpoczyna się 1 sierpnia od dodatkowego, intensywnego kursu językowego.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na dwóch etapach:
– pierwszy etap – na podstawie nadesłanych dokumentów – ocenia komisja w Warszawie
– drugi etap – na podstawie przesłuchania  przez wyjazdowe Komisje Kwalifikacyjne

Specjalizacje: Historia, stosunki międzynarodowe, politologia, dziennikarstwo, socjologia, etnologia, kulturoznawstwo, psychologia społeczna, administracja i zarządzanie, prawo.

Uczestnicy: Młodzi naukowcy (do 35 lat), którzy zdobyli tytuł magistra.

Warunki finansowe: Wysokość miesięcznego stypendium – 1350 PLN. Opłaty za mieszkanie, wyżywienie, ubezpieczenie stypendyści pokrywają samodzielnie.

Więcej informacji na www.studium.uw.edu.pl

Studia Wschodnie na Uniwersytecie Warszawskim

Termin składania podań – do 15 marca

O programie: 25 stypendiów na dwa lata nauki w programie magisterskim „Studiów Wschodnich” na Uniwersytecie Warszawskim.

Specjalizacje: Studia humanistyczne

Uczestnicy: Absolwenci do 30 lat, z dyplomem magistra lub licencjata o kierunku humanistycznym, zainteresowani problematyką Europy Wschodniej i Środkowej, Rosji, Centralnej Azji i Kaukazu w okresie powojennym.

Warunki finansowe: Program pokrywa koszty nauki, przyznawane są stypendia.

Więcej informacji na www.studium.uw.edu.pl

Stypendium im. Krzysztofa Skubiszewskiego

Termin składania podań – 7 kwietnia

O programie: Stypendium umożliwia odbycie całorocznego indywidualnego stażu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim (lub innej uczelni w Polsce). Celem programu jest promowanie wartości demokratycznych, takich jak: poszanowanie praw człowieka, państwa prawa i zasad prawa w stosunkach międzynarodowych.

Specjalizacje: prawo, nauki polityczne, historia najnowsza.

Uczestnicy: Osoby, które ukończyły studia wyższe i obroniły doktorat (albo mają znaczący dorobek naukowy) lub mają osiągnięcia w działalności społecznej.

Warunki finansowe: Ogólna kwota stypendium to 28 940 PLN. Dodatkowo, program pokrywa koszty nauki, mieszkania w Polsce, ubezpieczenia, koszt przejazdu do i z Polski, opłaty wizowe, zakup materiałów i podręczników.

Więcej informacji na www.studium.uw.edu.pl

Letnia Szkoła Wyszehradzka

Termin składania podań – 31 marca

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy na temat wyzwań globalnych i regionalnych, likwidacja wzajemnych stereotypów, nawiązywanie nowych znajomości.

Termin: 5 – 18 lipca 2015 roku.

Miejsce: Kraków, Polska

Letnia Szkoła Wyszehradzka to program edukacyjny, który tworzy interdyscyplinarną przestrzeń do edukacji młodzieży – studentów z Czech, Węgier, Polski i Słowacji, a także ich rówieśników z innych krajów Europy Środowej i Wschodniej. Celem projektu jest pogłębienie wiedzy na temat wyzwań regionalnych i globalnych, likwidacja wzajemnych stereotypów, budowanie więzi i przyjacielskich kontaktów. W poprzednich edycjach Szkoły wzięło udział ponad 500 młodych osób z Czech, Węgier, Słowacji, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Francji, Kirgistanu, Kosowa, Litwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowenii i Ukrainy.

Zgłoszenia mogą składać studenci, absolwenci, doktoranci, młodzi nauczyciele z Czech, Węgier, Polski, Słowacji, Ukrainy oraz innych państw.

Organizatorzy poszukują aktywnych, otwartych i twórczych osób. Językiem roboczym Szkoły jest angielski, dlatego jego dobra znajomość ma duże znaczenie.

Organizatorzy zapewniają:
program edukacyjny i materiały
– udział w specjalnych wydarzeniach
– zakwaterowanie i wyżywienie

Uczestnicy zabezpieczają we własnym zakresie:
przejazd do/ podczas pobytu/ i z Krakowa
– koszt ubezpieczenia
– opłata rejestracyjna w kwocie 75 euro

Osoby z innych krajów mogą zgłaszać uczestnictwo, jednak będą musiały zapłacić 390 euro, a także pokryć koszty ubezpieczenia, przejazdu do/podczas pobytu/ i z Krakowa.

Julia LASZCZUK