Szkolenie ,,Prawa i obowiązki cudzoziemców w Polsce’’

0

Międzynarodowa  Organizacja  ds.  Migracji  (IOM)  oraz  Urząd  ds.  Cudzoziemców  serdecznie zapraszają  na  szkolenie  ,,Prawa  i  obowiązki  cudzoziemców  w  Polsce’’,  które  odbędzie  się  27 sierpnia 2014 roku i jest skierowane do pracowników oraz członków organizacji pozarządowych. 

 
O Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji
     

Założona  w  1951  roku  Międzynarodowa  Organizacja  ds.  Migracji  jest  wiodącą  organizacją międzyrządową działającą w dziedzinie migracji. W skład IOM wchodzi 156 krajów członkowskich,  w tym Polska od 1992 roku. Dodatkowo 10 państw posiada status obserwatora.  IOM wspiera kraje w sprostaniu wyzwaniom operacyjnym i społeczno-gospodarczym związanym z migracjami,  pomaga  migrantom  oraz  chroni  ich  prawa.  Konstytucja  IOM  wyraźnie  podkreśla wzajemny  związek  między  migracją  a  rozwojem  ekonomicznym,  społecznym  i  kulturowym  oraz uznaje prawo do swobodnego przemieszczania się osób. Biuro IOM na terenie Polski działa od 2002 roku  i  prowadzi  projekty  w  zakresie  pomocy  w  dobrowolnym  powrocie  i  reintegracji,  zwalczania nieregularnej  migracji oraz  przeciwdziałania  handlowi  ludźmi,  integracji  imigrantów,  zdrowia  oraz projekty badawcze. 

Jednym  z  działań  wspierających  integrację  migrantów  w  Polsce  jest  projekt  „Zwiększanie efektywności  zarządzania  migracjami  w  Polsce”.  Celem  projektu  jest  rozwój  kompetencji  w zakresie  zarządzania  migracjami,  promocja  dialogu  międzykulturowego  i  ułatwianie  integracji migrantów poprzez kompleksowe działania skierowane zarówno do migrantów, jak i społeczeństwa przyjmującego.  W  ramach  projektu  organizowany  jest  szereg  szkoleń  z  dziedziny  zarządzania migracjami i zarządzania różnorodnością.  
 
Cel szkolenia:

Zwiększenie  wiedzy  i  kompetencji  wśród  pracowników  oraz  członków organizacji  pozarządowych  w  zakresie  podstawowych  przepisów prawnych dotyczących pobytu cudzoziemców (obywateli państw trzecich) w  Polsce  oraz  praw  cudzoziemców  wynikających  z  konwencji międzynarodowych.

Termin:  27 sierpnia 2014 r.

Czas trwania:  8.30-15.30 (7 godzin)

Miejsce:  Warszawa

Ilość osób w grupie:  20

Adresaci: 

 • wolontariusze,  członkowie  i  członkinie,  pracownicy  i  pracownice organizacji  pozarządowych,  którzy  pracują  z  migrantami  i/lub  na rzecz cudzoziemców w Polsce; 
 • osoby  pracujące  w  organizacjach  pozarządowych,  które  chcą
  rozpocząć działania w w/w zakresie.

Zagadnienia:
 

 •   Polityka migracyjna Polski – założenia i wytyczne. 
 •   Prawa migrantów w konwencjach międzynarodowych.
 •   Zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP. 
 •   Możliwości podjęcia pracy przez obcokrajowców spoza Unii Europejskiej.
 •   Dostęp do edukacji.
 •   Dostęp do opieki zdrowotnej.
 •   Rola i oferta organizacji pozarządowych w zakresie wspieraniamigrantów przebywających w Polsce.

Prowadzący:
 
Dawid  Cegiełka,  konsultant  infolinii  dla  migrantów,  Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji

Tomasz Cytrynowicz, Dyrektor Departamentu Legalizacji Pobytu, Urząd do Spraw Cudzoziemców 

Ewa  Ostaszewska-Żuk,  koordynatorka  Programu  Pomocy  Prawnej  dla Uchodźców i Migrantów, Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Koszty:  Udział  w  szkoleniu  jest  bezpłatny.  Organizatorzy  pokrywają  koszty zakwaterowania  oraz  koszty  podroży  dla  uczestników  i  uczestniczek spoza Warszawy.

Zgłoszenia:  Osoby  zainteresowane  udziałem  w  szkoleniu  prosimy  o  wypełnienie formularza  zgłoszeniowego  dostępnego  on-line  do  11  sierpnia.  Wysłanie  formularza  nie  jest  równoznaczne  z zakwalifikowaniem  na  szkolenie.  O  wynikach  rekrutacji  poinformujemy najpóźniej 14 sierpnia.

Kontakt:
 
Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji
Dorota Brzezińska – asystentka do spraw szkoleń
e-mail: [email protected]; tel.: 22 538 91 97

 
 
Projekt „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Share.