Zameldowanie – Nasz Wybir – Portal dla Ukraińców w Polsce

Zameldowanie

26 października 2016
Zameldowanie

Cudzoziemcy, podobnie jak obywatele polscy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązani wykonywać obowiązek meldunkowy, który polega na zameldowaniu się, czyli zarejestrowaniu swojego zamieszkania pod określonym adresem na pobyt czasowy lub stały.

Zameldowania dokonuje się w formie pisemnej na formularzu, który należy złożyć w organie gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości. Do zameldowania będziesz potrzebował następujących dokumentów:

  • paszportu,
  • tytułu prawnego do lokalu (np. aktu własności, gdy jesteś właścicielem lokalu, umowy najmu lub umowy użyczenia, wypisu z księgi wieczystej, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu). Jeżeli nie jesteś właścicielem lokalu, ani nie posiadasz innego tytułu prawnego do lokalu, wówczas osoba, która taki tytuł posiada (np. właściciel), musi się podpisać na formularzu zgłoszenia pobytu i potwierdzić Twój pobyt pod określonym adresem, a Ty w trakcie zameldowania będziesz musiał przedstawić w urzędzie dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu osoby, która się podpisała na formularzu,
  • dokumentu potwierdzającego prawo legalnego pobytu w Polsce (np. wizy, karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej lub nadaniem statusu uchodźcy).

Dokonując zameldowania na pobyt czasowy musisz zadeklarować okres pobytu pod określonym adresem. Okres ten nie może przekroczyć terminu ważności dokumentu potwierdzającego prawo Twojego pobytu w Polsce.

PAMIĘTAJ! Masz obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

W praktyce często słyszy się, że właściciele lokali nie chcą meldować w nich cudzoziemców, albo że żądają zapłaty za zameldowanie. Jest to zupełnie niezrozumiałe, gdyż zameldowanie nie daje żadnego prawa do lokalu, a wyłącznie potwierdza przebywanie danej osoby pod określonym adresem. W razie wątpliwości, warto poinformować o tym osobę, od której wynajmujemy lokal.  Od zameldowania nie pobiera się żadnej opłaty, opłatę uiszcza się wyłącznie za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu i wynosi ona 17 zł.

PAMIĘTAJ! Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała. Nie daje Ci ono żadnego prawa do lokalu, w którym się zameldowałeś.