Zawarcie związku małżeńskiego na terytorium Polski

0

Co roku w Polsce zawieranych jest kilkaset małżeństw obywateli Ukrainy z obywatelami Polski, niestety formalności z zawarciem takiego związku są o wiele bardziej skomplikowane niż w przypadku zawierania małżeństwa pomiędzy obywatelami Polski. 

Zgodnie z art. 56 Ustawy prawo o aktach stanu cywilnego cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.

W przypadku osób posiadających obywatelstwo ukraińskie nie jest możliwe otrzymanie powyższego dokumentu albowiem począwszy od roku 2011 władze Ukrainy zaprzestały wydawania przedmiotowego dokumentu, konieczne jest, więc złożenie wniosku do sądu. Poniże zamieszczamy wzór wniosku wraz z jego omówieniem.

Warszawa, dnia 26 maja 2014 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Wydział Rodzinny i Nieletnich

Kocjana 3

01-473 Warszawa

Wnioskodawca:

Tetiana Czerna

Letnia 7/51

01-494 Warszawa

PESEL Nie posiada

Uczestnik:

Sławomir Kowalski

Kościuszki 83/30

01-233 Warszawa

PESEL 800718003232

WNIOSEK

O STWIERDZENIE, IŻ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYM PRAWEM WNIOSKODAWCZYNI MOŻE ZAWRZEC ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI

Niniejszym w imieniu własnym wnoszę o:

1.Zwolnienie Wnioskodawczyni obowiązku z złożenia dokumentu, o którym mowa w art. 56 Prawo o aktach stanu cywilnego;

2.Stwierdzenie, iż Wnioskodawczyni zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć związek małżeński z Uczestnikiem postępowania;

Ponadto wnoszę o:

3.Przeprowadzenie dowodów wskazanym w treści wniosku na okoliczności tam powołane;

4.Wzajemne zniesienie kosztów postępowania pomiędzy stronami;

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 56 Prawa o aktach stanu cywilnego cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.

Przedmiotowy dokument począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku nie jest wydawany przez organy Ukrainy i tym samym Uczestniczka nie jest wstanie przedstawić przedmiotowego dokumentu.

Dowód: Zaświadczenie z Konsulatu Ukrainy w Polsce

Wnioskodawczyni oświadcza, iż urodziła się 1 lipca 1965 roku na terytorium Ukrainy. Jest panną. Jest obywatelką Ukrainy. Nie są jej znane żadne przeszkody prawne do zawarcia związku małżeńskiego z Uczestnikiem postępowania zarówno w świetle obowiązujących przepisów na terenie Ukrainy, jak również w świetle przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dowód: Zaświadczenie o stanie cywilnym

      Aktu urodzenia Wnioskodawczyni wraz tłumaczeniem przysięgłym

Udział w niniejszym postępowaniu Uczestnika uzasadnia fakt, iż wspólnie zamierzamy zawrzeć związek małżeński. Uczestnik postępowania jest rozwodnikiem, jest osobą pełnoletnią.

Dowód:Akt urodzenia Uczestnika postępowania

Akt małżeństwa Uczestnika z adnotacją o rozwodzie

Właściwość sądu:

Właściwość tutejszego sądu wynika z treści art. 508 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z powołanym przepisem, jeżeli właściwość miejscowa nie jest oznaczona w przepisie szczególnym, wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca jego pobytu. Do postępowania z urzędu właściwy jest sąd miejsca, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie będące podstawą wszczęcia postępowania. W braku wskazanych wyżej podstaw właściwy będzie sąd dla m. st. Warszawy.

Opłata sądowa:

Opłata sądowa w wysokości 100 zł została wniesiona na rachunek bankowy tutejszego sądu. Wysokość opłaty wynika z treści art. 37 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Udział tłumacza:

Wnioskodawczyni oświadcza, iż biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie w związku, z czym nie wnosi o udział tłumacza przysięgłego na posiedzeniu.

Mając na uwadze powyższe wnoszę jak na wstępie.

………………………

Podpis Wnioskodawczyni

Załącznik:

1.Zaświadczenie z Konsulatu

2.Akt urodzenia Wnioskodawczyni wraz z tłumaczeniem

3.Zaświadczenie o stanie cywilnym wraz z tłumaczeniem

4.Akt urodzenia Uczestnika

5.Akt małżeństwa Uczestnika z adnotacją o rozwodzie

6.Dowód wniesienia opłaty sądowej na rachunek sądu

7.Odpis wniosku i załączników

Należy pamiętać, iż wniosek musi spełniać wymagania pisma procesowego. Wnioskodawcą musi być cudzoziemiec, który wnosi o zwolnienie z przedłożenia dokumentu, zaś Uczestnikiem osoba, z jaką ma być zawarty związek małżeński. Sytuacja odwrotna jest niedopuszczalna. Wniosek oraz załączniki należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

Po wydaniu postanowienia przez sąd należy poczekać aż stanie się ono prawomocne – 21 dni od wydania postanowienia pod warunkiem, iż żadna ze stron nie wniesienie o wydanie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Sąd nie przysyła z własnej woli postanowienia opatrzonego w klauzulę prawomocności. Jeżeli bardzo zależy nam na czasie po wydaniu postanowienia możemy złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się doręczenia uzasadnienia postanowienia – w takim przypadku postanowienie uprawomocni się w terminie 14 dni od jego ogłoszenia.

Jeżeli wraz z wnioskiem zostały złożone oryginały dokumentów a nie kopie poświadczone przez pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem dodatkowo należy wnieść o wydanie oryginałów dokumentów.

Należy również pamiętać, iż nawet nie będąc jeszcze małżeństwem życie w tzw. „związku konkubenckim” stanowi podstawę do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy. Nie jest, więc konieczne wyjeżdżanie z Polski w celu uzyskania kolejnej wizy.

Jeżeli tylko jest to możliwe warto korzystać z właściwości sądów warszawskich, które mają największe doświadczenie w tego typu sprawach. Postępowanie w mniejszych sądach potrafi trwać wiele miesięcy. Błędne jest również stanowisko tych sądów, które uznają, iż rozwód administracyjny z Ukrainy jest nieuznawany w Polsce i konieczne jest przeprowadzenie dodatkowego postępowania przed Sądem Okręgowym w Polsce.

Zapraszamy do zadawania nurtujących Państwa pytań na adres: [email protected] Na najciekawsze pytania odpowiemy w kolejnym numerze.

Dariusz Kostyra

www.karta-pobytu.pl

Share.