Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej

0

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemca stanowi podstawę do ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy, gdy działalność jest prowadzona na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Tytułem wstępu należy wskazać, iż obywatele Ukrainy mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce w formie spółek: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej. Powyższa zasada nie dotyczy m.in. osób, które posiadają Kartę Polaka, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego lub zezwolenie na zamieszkanie ze względu na związek małżeński zawarty z obywatelem polskim.

Warto również zauważyć, iż częstym błędem popełnianym przez cudzoziemców jest rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wszystkie udziały ma cudzoziemiec i jednoczesne powołanie swojej osoby na stanowisko Prezesa spółki bez uzyskiwania jakichkolwiek zezwoleń na pracę. Takie postępowania może skutkować nakazaniem opuszczenie terytorium polski z zakazem ponownego wjazdu przez okres wskazany w decyzji.

Zgodnie z art. 88 Ustawy o promocji zatrudnienia zezwolenie na pracę wymagane jest w sytuacji gdy cudzoziemiec w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku w sprawie II SA/Wa 736/05 obowiązkiem posiadania zezwolenia na zatrudnienie objęci są cudzoziemcy będący członkami zarządów spółek, którzy zostają zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy menedżerskiej czy umowy zlecenia, jak również ci, których stosunek członkostwa w zarządzie powstał z mocy aktu powołania spółki, bez nawiązania jakiejkolwiek formalnej umowy o sprawowanie zarządu czy pełnienie funkcji. Ustawodawca nie uzależnia zgody na otrzymanie zezwolenia od tego, czy spółka istotnie podjęła działalność, czy też nie.

Zgodnie z art. 142 Ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się cudzoziemcowi, jeżeli celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium oraz spełnione są następujące warunki:

1.Cudzoziemiec posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.Cudzoziemiec posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu,

3.Cudzoziemiec posiada zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska lub wykonywanie zawodu, gdy obowiązek jej uzyskania wynika z przepisów odrębnych;

4.Cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;

Ponadto spółka w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemca osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, w którym podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami lub wykaże, że posiada środki pozwalające na spełnienie w przyszłości warunków określonych powyżej lub prowadzi działania pozwalające na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniające się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się cudzoziemcowi, którego celem pobytu jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył, o ile cudzoziemiec spełnia warunki również warunki wskazane powyżej oraz spełnia je spółka.

W stosunku do wcześniej obowiązującej ustawy warunki otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej zostały zliberalizowane a dosyć nieprecyzyjne sformułowania ze wcześniej obowiązującej ustawy zastąpione pojęciami nie budzącymi większych wątpliwości, co do ich interpretacji.

Dariusz Kostyra

Share.