Zmiany w zatrudnianiu Cudzoziemców z poza UE - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Zmiany w zatrudnianiu Cudzoziemców z poza UE

0

Od 1 maja 2015 roku musiały nastąpić zmiany w zasadach dostępu do rynku pracy dla cudzoziemców. Wszystko za sprawą art. 520 pkt 4 Ustawy o cudzoziemcach, która weszła w życie w dniu 1 maja 2014 roku. Zgodnie z treścią tego przepisu z dniem 1 maja 2015 roku stracą moc rozporządzenia wydane na podstawie art. 90 ust. 1 i 4 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Przepisy nowego rozporządzenia w przeważającej części odpowiadają przepisom rozporządzenia obowiązującego przed 1 maja 2015 roku. Najistotniejszą zmianą jest rozszerzenie możliwości pracy bez uzyskania zezwolenia na pracę dla studentów studiów stacjonarnych i doktorantów przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy w celu odbycia studiów w Polsce.

Dotychczas studenci z zagranicy mogli pracować w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia tylko w trakcie trzech miesięcy wakacyjnych. Przedłużenie tego okresu wymagało uzyskania zezwolenia, o który występował pracodawca studenta i dotyczyło to wyłącznie określonego stanowiska pracy. Nowe przepisy pozwalają obcokrajowcom pracować w Polsce przez cały okres ważności wizy studenckiej, czyli przez pełny rok.

Zmiana dotyczy wszystkich studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, a także doktorantów, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy studenckiej. Studenci przebywający w Polsce na podstawie pozwolenia na pobyt czasowy są już objęci zwolnieniem z wymogu posiadania pozwolenia na pracę.

Należy pamiętać, iż zwolnienie dotyczy jedynie studentów studiów stacjonarnych. Studia stacjonarne to forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.

Za studenta uznaje się osobę od momentu wpisania na listę studentów (najczęściej jest to 1 października danego roku akademickiego) do momentu ukończenia przez nią studiów lub skreślenia z listy studentów (art. 167 ust. 2 i 2a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym).

Ponadto przepisy rozporządzenia zwalniają osoby wygłaszające okazjonalne wykłady, referaty bądź prezentacje mające szczególną wartość naukową lub artystyczną z konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Dodatkowo został zniesiony wymóg zachowania przez te osoby miejsca stałego pobytu za granicą.

Dariusz KOSTYRA

Share.