Zapytanie ofertowe na druk, przygotowanie do spedycji oraz dostawę 24 numerów miesięcznika Nasz Wybór - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Zapytanie ofertowe na druk, przygotowanie do spedycji oraz dostawę 24 numerów miesięcznika Nasz Wybór

0

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia na: Druk, przygotowanie do spedycji oraz dostawę 24 numerów miesięcznika Nasz Wybór, zapytanie nr 2/FAMI/2015 z dnia 30.11.2015r. w ramach projektu pt. „Nasz Wybir – Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy IV”,  finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

II. DANE ZAMAWIĄJĄCEGO
Nazwa organizacji: Fundacja „Nasz Wybór”
Adres: ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa
E-mail: [email protected], tel. +22 258 40 18.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (opcjonalnie /ich niespełnienie oznacza odrzucenie oferty, należy unikać warunków ograniczających konkurencję)
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: Druk, przygotowanie do spedycji oraz dostawa 24 numerów miesięcznika Nasz Wybór

1. Termin wykonania zamówieni: do 31 października 2017 r.
2. Druk miesięcznika:

W ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania drogą elektroniczną gazety gotowej do druku
Format A 4
nakład 3000 egz.
objętość 16 stron – kolorowe
technika druku – offset arkuszowy
kreda mat 115 g.
druk w języku ukraińskim
zszyte zszywkami na środku
waga 1 egzemplarza gazety nie może przekroczyć 40 g. (+/- 3 g)

Czasopismo ma nadany numer ISSN

3. Przygotowanie nakładu do spedycji i dostawa do siedziby Zamawiającego:

Paczki zapakowane wg. rozdzielnika dostarczonego przez Zamawiającego (ok. 50 paczek z różną liczbę egzemplarzy) należy dostarczyć w ciągu 24 godzin od wydrukowania miesięcznika.

V. KRYTERIA OCENY OFERTY
O wyborze oferty będzie decydowała najniższa cena brutto za całość usługi zgodna z opisem przedmiotu zamówienia z pkt. IV.
VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1);
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
3. Oferta musi być czytelna;
4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7.12.2015 r. do godz. 17:00.
– w formie skanu pocztą elektroniczną na adres [email protected]
5. Zamawiający odrzuci ofertę:
1) złożoną po terminie*;
2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu*;
3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego*;
4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi*;
5) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia*;

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie kryteriów wskazanych w punkcie V.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Dodatkowych informacji udziela Iwona Trochimczyk-Sawczuk,
tel. +22 258 40 18 lub 531270043
e-mail: [email protected]

IX. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą, związanej ze zwiększeniem zakresu zamówienia (np. zwiększenie liczby jednostek)*.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:
1) nie zostanie złożona żadna oferta;
2) zostanie złożona tylko jedna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu, w przypadku jeśli wysłano zapytanie ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców i nie opublikowano ogłoszenia o zamówieniu;
3) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.

3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji „Nasz Wybór” (wpisać podmiot zamawiający) do zawarcia umowy.
4. Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Dokumenty do pobrania:
Skan Zapytanie ofertowe strona 1
Skan Zapytanie ofertowe strona 2
Skan Zapytanie ofertowe strona 3
Formularz-ofertowy

UPD: Zmiany do treści zapytania ofertowego

UPD 2: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Share.